dnes je 26.1.2022

Input:

Připojování spotřebičů

9.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.8 Připojování spotřebičů

Ing Bohumír Číhal

V předchozích kapitolách jsme se věnovali, po uvedení do celé problematiky komínů a kouřovodů, především požadavkům na jejich konstrukci pro určité využití. Tuto navazující kapitolu věnujeme opačnému pohledu – požadavkům z hlediska připojovaných spotřebičů.

OBECNÉ ZÁSADY

Spotřebiče se připojují přednostně kouřovodem do komínu, který odvádí spaliny nad střechu budovy do volného ovzduší.

Před napojením spotřebiče na spalinovou cestu se musí zjistit, zda klasifikace komínu nebo komínové vložky podle ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky: 2004 odpovídá parametrům nebo požadavkům připojovaného spotřebiče. Celá spalinová cesta musí být prověřena, zda splňuje normové požadavky. Do spalinové cesty, která nemá potřebné parametry pro připojovaný spotřebič se nesmí spotřebič napojit a nesmí být uveden do provozu.

Do prostoru s otevřeným nebo uzavíratelným spotřebičem musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který nesmí být ovlivněn podtlakovým ventilátorem větracího zařízení nebo jiným způsobem (krby, digestoře, spotřebiče s podtlakovými ventilátory apod.), aby nebyla narušena funkce odvodu spalin od spotřebiče do volného ovzduší. Není -li zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování ve spotřebiči paliv, přestává být spalinová cesta funkční a spaliny se vrací do prostoru se spotřebičem paliv.

Lokální spotřebiče, ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče s přetlakovým ventilátorem za spalinovým hrdlem nebo před sopouchem se musí připojovat do samostatné spalinové cesty tlakové třídy P1 nebo P2. Při přetlaku ve spalinové cestě větším než 200 Pa se musí spaliny odvádět do vysokopřetlakové spalinové cesty H1, H2.

PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ NA PEVNÁ PALIVA

Samostatné komíny

Do samostatného komínu se připojuje pouze jeden spotřebič na pevná paliva samostatným kouřovodem. Nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 5 m.

Lokální spotřebič

Spotřebič na pevná paliva, který je určen na vytápění pouze jedné místnosti, se považuje za spotřebič lokální (jmenovitý výkon obvykle nepřesahuje 15 kW). V jednotlivých případech je možno připojit lokální spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující.

Je -li nutné připojit více lokálních spotřebičů na pevná paliva do společného komínu samostatnými kouřovody, mohou to být nejvýše dva uzavíratelné lokální spotřebiče ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky (např. rodinného domu), při splnění všech výpočtových podmínek.

Krby

Krby s otevřeným ohništěm musí být připojeny samostatným kouřovodem do samostatného komínu. Stejná podmínka platí také pro krby nebo krbová kamna či krbové vložky s uzavíratelným ohništěm (které mohou být v technicky odůvodněných případech připojené i do svislého kouřovodu s funkcí komínu). Spotřebič na pevné palivo se zvláštním způsobem spalování (např. stáložárný spotřebič) se připojuje na spalinovou cestu podle TP výrobce spotřebiče.

Ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič

Ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na pevná paliva v nových objektech se musí připojovat samostatným kouřovodem do samostatného komínu. Technologický spotřebič, který je určen pro používání i v letních měsících (např. pro ohřev vody), má být i u stávajících objektů připojen vždy samostatným kouřovodem do samostatného komínu.

Přirozený tah ve spalinové cestě, do které je připojen ústřední zdroj tepla nebo technologický spotřebič, má být mechanicky regulovatelný vhodným zařízením ve spalinovém hrdle spotřebiče nebo v kouřovodu (např. spalinovým hradítkem). Přirozený komínový tah lze regulovat také regulátorem (omezovačem) tahu.

Zařízení k mechanické regulaci přirozeného komínového tahu ústředního zdroje tepla nebo technologického spotřebiče, umístěného ve zvláštní místnosti (např. kotelně, dílně apod.), která se nacházejí mimo obytné místnosti, musí umožňovat i v uzavřené poloze průchod spalin do komínového průduchu v rozsahu 10 % průřezu kouřovodu. V obytných místnostech v rozsahu nejméně 25 % průřezu kouřovodu. Tyto průchody musí být v horní polovině průřezu kouřovodu a nesmějí být členěny na více jednotlivých otvorů.

Společné komíny pro jedno podlaží

Společným komínem pro jedno podlaží se odvádějí spaliny samostatnými kouřovody od více spotřebičů umístěných v jednom podlaží budovy do společného komínového průduchu (např. v kotelně). Pro nejmenší dovolenou účinnou výšku komínového průduchu a regulaci na spalinové cestě platí ustanovení pro samostatné komíny.

Je -li nutné připojit více lokálních spotřebičů na pevná paliva do společného komínového průduchu samostatnými kouřovody, mohou to být nejvýše dva lokální spotřebiče v jednom podlaží. Při modernizaci stávajících stavebních objektů lze v technicky neřešitelných a odůvodněných případech připojit do společného komínu dva ústřední zdroje tepla nebo technologické spotřebiče při dodržení podmínky, že při provozu jediného, nejmenšího připojeného spotřebiče bude střední rychlost při proudění spalin v komínovém průduchu větší než 0,5 m/s a že budou splněny všechny výpočtové podmínky. Toto řešení musí být navrženo a písemně potvrzeno též výrobcem spotřebičů.

Společné komíny pro více podlaží nad sebou

Do společného komínu pro více podlaží nad sebou mohou být připojeny samostatnými kouřovody nejvýše dva uzavíratelné lokální spotřebiče na pevná paliva ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky (např. rodinného domku), při splnění všech výpočtových podmínek stanovených normou. Nesmí to být krby, krbová kamna či krbové vložky s uzavíratelným ohništěm. Pro nejmenší dovolenou účinnou výšku komínového průduchu nejvýše připojeného spotřebiče paliv platí ustanovení normy pro samostatné komíny.

PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ NA KAPALNÁ PALIVA

Samostatné komíny

Do samostatného komínu se připojuje pouze jeden spotřebič na kapalná paliva samostatným kouřovodem.

Lokální spotřebič

Spotřebič na kapalná paliva, který je určen pouze na vytápění jedné místnosti, se považuje za spotřebič lokální (výkon obvykle nepřesahuje 15 kW).

Pro lokální spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2, platí, že nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 4 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující.

Ústřední zdroj tepla a technologický spotřebič na kapalná paliva s přetlakovým hořákem v nových i modernizovaných objektech se musí připojovat vždy samostatným kouřovodem do samostatného vícevrstvého komínu.

Pro ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do komínů tlakové třídy N1 a N2, platí, že nejmenší dovolená účinná výška komínového průduchu je 4 m. V jednotlivých případech je možno připojit tyto spotřebiče i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 4 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty, že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující. Toto řešení nesmí být v rozporu s technickou dokumentací výrobce spotřebiče.

Ústřední zdroje tepla a technologické spotřebiče, připojované do spalinové cesty tlakové třídy P1 a P2, mohou mít účinnou výšku komínu nižší.

Společné komíny pro jedno podlaží

Je -li nutné připojit více lokálních spotřebičů na kapalná paliva samostatnými kouřovody do společného komínu, mohou to být nejvýše dva spotřebiče v jednom podlaží. Pro nejmenší dovolenou účinnou výšku komínového průduchu platí zásady pro samostatné komíny. Při modernizaci stávajících stavebních objektů, lze v technicky neřešitelných a odůvodněných případech připojit do společného komínu dva ústřední zdroje tepla nebo technologické spotřebiče s přetlakovým hořákem na kapalná paliva při dodržení podmínky, že při provozu jediného, nejmenšího připojeného spotřebiče bude střední rychlost při proudění spalin v komínovém průduchu větší než 0,5 m/s a že budou splněny všechny výpočtové podmínky. Toto řešení musí být navrženo a písemně potvrzeno výrobcem spotřebičů.

Společné komíny pro více podlaží

Je -li nutné připojit více lokálních spotřebičů na kapalná paliva do společného komínu samostatnými kouřovody, mohou to být nejvýše dva uzavíratelné lokální spotřebiče ze dvou sousedních podlaží téže užitkové jednotky (např. rodinného domku), při splnění všech výpočtových podmínek stanovených normou. Pro nejmenší dovolenou účinnou výšku komínového průduchu nejvýše připojeného spotřebiče paliv platí ustanovení normy pro samostatné komíny.

PŘIPOJOVÁNÍ DVOUPALIVOVÝCH SPOTŘEBIČŮ (KOTLŮ)

Příkladem může být např. kombinovaný kotel na zplynování dřeva, pelety a extra lehký topný olej (ELTO). Normy z oblasti komínů se o připojování dvoupalivových kotlů jmenovitě nezmiňují. Většina informací v technických podkladech výrobců, podrobně se zabývajících ekologickými aspekty, končí u výstupního hrdla spotřebiče (bez teplotních a vlhkostních parametrů, požadavků na průtok vzduchu apod.). Dílčí požadavky na připojení lze poskládat z výrobkových norem, např. řady ČSN EN 303 (075303) Kotle pro ústřední vytápění.

Předpokládá se, že komíny a jejich konstrukční části pro připojování těchto spotřebičů budou odpovídat normovým požadavkům kladeným ve vazbě na druh vypouštěných spalin a připojení bude v souladu s požadavky výrobce těchto zařízení. V praxi mohou nastat následující možnosti připojení:

• připojení každého kotle na samostatný komínový průduch;

• připojení obou kotlů s atmosférickým spalováním na společný komínový průduch.

Společný výkon nesmí být větší než 100 kW. Uvažuje se obvykle o třech variantách provozu

• současný provoz obou kotlů;

• střídavý provoz s malou četností provozu na obě paliva;

• střídavý provoz obou kotlů.

SPOTŘEBIČE NA PLYNNÁ PALIVA

Kategorie spotřebičů

Spotřebiče v provedení A

Spotřebiče v provedení A odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a produkty spalování odcházejí do téže místnosti. Z tohoto důvodu jsou kladeny přísné požadavky na objem místnosti a na výměnu vzduchu. Při nedodržení těchto požadavků dochází v místnosti k hromadění spalin, úbytku kyslíku, postupnému zhoršování procesu spalování a současně i k nárůstu koncentrace škodlivých látek, zejména jedovatého oxidu uhelnatého a v krajním případě i ke zhasnutí hořáků a úniku nespáleného plynu.

Spotřebiče v provedení B

Spotřebiče v provedení B odebírají vzduch pro spalování z prostoru, kde jsou instalovány a spaliny odvádějí kouřovodem a komínem do venkovního prostoru (viz ČSN 73 4201 a ČSN EN 13384-1+A2). Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, porušení tlakové dynamické rovnováhy systému místnost–spotřebič (případně přerušovač tahu–komín) a k vracení spalin do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče instalovány. Typickými představiteli této kategorie jsou plynové průtokové ohřívače nebo plynové kotle.

Obr. č. 1: Schéma spotřebičů kategorie B a C

Spotřebiče v provedení C

Spotřebiče v provedení C odebírají vzduch pro spalování z venkovního prostoru a spaliny odvádějí do venkovního prostoru. Přívodní potrubí pro spalovací vzduch a správné řešení vyústění odvodu spalin bez obtěžujícího vlivu na okolí vytvářejí dlouhodobé standardní podmínky pro provoz bez rizika otrav. Při umísťování spotřebičů v provedení C nejsou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, ani na přívod spalovacího vzduchu. Typickými představiteli jsou plynové turbo kotle nebo podokenní topidla.

Požadavky pro připojení spotřebičů v provedení A

Nejmenší objem prostoru

Nejmenší požadovaný objem prostoru pro spotřebiče v provedení A stanovuje tabulka č. 4 TPG 704 01+ změna č. 1: 2013. V následující tabulce vybíráme z této tabulky požadavky platné pro bytové jednotky a stavby pro individuální rekreaci s více obytnými místnostmi.

Tab. č. 1: Příklad nejmenších požadovaných objemů prostoru podle Tabulky č. 4

Požadavky

Spotřebiče o součtovém příkonu vařidlových hořáků větším než 15 kW musí být opatřeny pojistkami plamene. Pro použití plynových průtokových ohřívačů vody v provedení A platí následující další požadavky:

• příkon spotřebiče nesmí být větší než 10,5 kW;

• spotřebič musí být vybaven hlídačem okolního prostředí (např. oxystopem a pojistkou plamene);

• spotřebič smí mít pouze jeden vývod teplé vody, a to v témže prostoru, ve kterém je umístěn;

• spotřebič smí být používán pouze pro odběr vody u dřezu či prameníku v bytové kuchyni, nebo u umyvadla a nesmí být používán pro jiné účely s dlouhodobějším odběrem teplé vody (např. u van a sprch).

Spotřebiče v provedení A je zakázáno umísťovat

• v koupelnách sprchových koutech;

• ve skladištích potravin;

• na WC;

• v místnostech určených ke spaní;

• v bytových jednotkách nebo stavbách pro individuální rekreaci s jednou obytnou místností (neplatí pro stávající spotřebiče ve stávajících budovách).

Výjimka z požadovaného objemu

Spotřebiče určené pro přípravu pokrmů je možno umístit v místnosti, která nemá nejmenší požadovaný objem stanovený podle Tabulky 4 TPG 704 01, nebo je nepřímo větratelná, při splnění následujících požadavků:

• v místnosti je pouze jeden plynový spotřebič;

• místnost je propojená se sousední místností neuzavíratelným otvorem o šířce nejméně 0,6 m a výšce nejméně 1,9 m nebo trvalým odstraněním dveří (včetně závěsných mechanismů);

• objem místnosti, ve které je umístěn spotřebič, musí být nejméně 10 m3 a celkový objem obou propojených místností se musí rovnat alespoň 1,3násobku nejmenšího požadovaného objemu podle Tabulky 4;

• alespoň jedna z místností musí být přímo nebo trvale větraná.

Výměna vzduchu

Pro provoz spotřebičů musí být zajištěn požadovaný průtok vzduchu z venkovního prostoru. Nejmenší požadovaný průtok vzduchu z venkovního prostoru pro jednotlivé spotřebiče uvádí Tabulka 5 TPG 704 01.

Při zajištění přívodu vzduchu větracími otvory, větracími potrubími nebo průvzdušností se porovnávají součty požadovaných průtoků vzduchu s průtokem vzduchu přiváděného z venkovního prostoru do místnosti se spotřebičem nebo odváděného do venkovního prostoru buď neuzavíratelnými větracími otvory (popř. neuzavíratelnými větracími potrubími) u podlahy a ve výšce nejméně 1,8 m nad podlahou, nebo vlivem průvzdušnosti ve stávajících budovách se stávajícími okny nebo venkovními dveřmi bez těsnění. Větrací otvory nebo potrubí smějí být uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na stanovený volný průřez. Průtoky vzduchu z venkovního prostoru pro plynové průtokové ohřívače vody do příkonu 10,5 kW a spotřebiče pro přípravu pokrmů nejsou při porovnání zahrnuty, protože mohou být zajištěny občasným nebo trvalým otevřením (vyklopením) okenního křídla, dveří nebo jiného větracího prvku do venkovního prostoru.

Tab. č. 2: Nejmenší požadovaný průtok vzduchu z venkovního prostoru podle Tabulky 5

Doporučuje se osadit účinné větrací zařízení (např. digestoř) s odvodem do venkovního prostoru (pokud jsou splněny požadavky pro provoz spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu v místnosti a v místnosti není instalován spotřebič na tuhá nebo kapalná paliva se sáním vzduchu z místnosti).

Nucené větrání

Průtok vzduchu přiváděného nuceným větráním včetně ovládání systému větrání stanovuje projekt vzduchotechniky (součást výchozí revize). V objektu, popř. prostoru, s řízenou výměnou vzduchu se požaduje rovnotlaké nebo přetlakové větrání v souladu s ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov. U spotřebičů v provedení A se připouští podtlakové větrání se zajištěním průtoku vzduchu z venkovního prostoru. Přívod plynu k plynovým chladničkám a plynovým zásobníkovým ohřívačům vody se musí uzavřít, pokud není nucené větrání v provozu nebo je přerušen přívod elektrické energie.

Požadavky pro připojení spotřebičů v provedení B

Spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B nesmí být umístěny v místnostech, ve kterých může vznikat podtlak (větší než 4 Pa) od ventilátorů, větracích zařízení a jiných zařízení, který by mohl během provozu spotřebiče narušit funkci odvodu spalin od spotřebičů s atmosférickými hořáky a přerušovačem tahu.

Ověření nepřípustného podtlaku provádí kvalifikovaná osoba (např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových cest, servisní technik plynových spotřebičů, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb) nebo soudní znalec v příslušném oboru.

Spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu, které nejsou vybaveny automatickými pojistkami proti zpětnému tahu spalin umístěnými v odvodu spalin a na hořákové komoře, se neumísťují v nepřímo větratelných bytových prostorech, ve kterých na 1 kW příkonu spotřebiče je objem místností menší než 2 m3. Spotřebiče v provedení B nesmí být umístěny v prostorech určených ke spaní.

Objem prostoru

Požadavky na objem prostoru potřebného pro správnou funkci spotřebičů v provedení B uvádí Tabulka 6 TPG 704 01.

Tab. č. 3: Nejmenší požadovaný objem prostoru pro spotřebiče v provedení B podle Tabulky 6

Při kombinaci spotřebičů v provedení A se spotřebiči v provedení B je nejmenší požadovaný objem místnosti roven vyšší z hodnot nejmenšího objemu požadovaného pro spotřebiče daného provedení. Zároveň musí být splněny požadavky na výměnu vzduchu pro spotřebiče v provedení A a na přívod vzduchu pro spotřebiče v provedení B.

Přívod vzduchu

Potřebné množství spalovacího vzduchu (m3/h), které je nutno přivádět do prostoru se spotřebičem v provedení, se stanoví z příkonu spotřebiče při jeho jmenovitém výkonu (kW) upraveného přepočtovým koeficientem c = 2,2 (m3/h.kW).

Skříň, výklenek nebo přístavek

Pro skříň, výklenek nebo přístavek se samostatným trvalým přívodem vzduchu z venkovního prostoru určený pouze pro umístění spotřebiče v provedení B není nejmenší požadovaný prostor v Tabulce 6 stanoven. Přívod vzduchu z venkovního prostoru musí být zajištěn větracími otvory nebo větracím potrubím. Průtok vzduchu nesmí být menší než uvedené potřebné množství spalovacího vzduchu. Větrací otvory nebo větrací potrubí smějí být uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na stanovený volný průřez. Skříň, výklenek nebo přístavek musí být opatřen dveřmi (dvířky), které musí být při provozu spotřebiče uzavřeny.

Obr. č. 2: Příklad umístění spotřebiče s atmosférickými hořáky ve skříni

Spotřebiče v tabulce 6 b nebo c

Potřebné množství spalovacího vzduchu do prostoru se spotřebiči uvedenými v Tabulce 6 řádek b nebo c je třeba zajistit přívodem vzduchu z venkovního prostoru větracími otvory nebo větracím potrubím, nuceným větráním, průvzdušností, resp. kombinací těchto způsobů.

Větrací otvory nebo větrací potrubí, které smějí být uzavíratelné pouze za podmínky, že spotřebič lze provozovat jen při jejich otevření na stanovený volný průřez, se doporučuje vyústit u podlahy. S průvzdušností lze počítat pouze ve stávajících budovách se stávajícími okny a/nebo stávajícími venkovními dveřmi bez těsnění.

Přívod vzduchu z venkovního prostoru se posuzuje pro celou bytovou nebo funkční jednotku, která je oddělena dveřmi od společné chodby, schodiště, venkovního prostoru apod. Přívod vzduchu může být ovlivněn průtokem vzduchu podtlakovými větracími zařízeními nebo množstvím vzduchu potřebným pro spalování v jiných spotřebičích. Aby bylo zajištěno potřebné množství spalovacího vzduchu, musí být pro celou bytovou nebo funkční jednotku splněna nerovnost (nejméně rovnost) průtoků odváděného a přiváděného vzduchu.

Pokud se spotřebiče nacházejí v prostoru, do kterého není možný přívod spalovacího vzduchu uvedenými způsoby, musí být přívod spalovacího vzduchu do prostoru se spotřebiči zajištěn propojením s prostorem, do kterého je přívod vzduchu. Propojení se provede neuzavíratelnými otvory u podlahy o celkové volné průřezové ploše nejméně 0,001 m2 na 1 kW příkonu instalovaných spotřebičů, nejméně však 0,02 m2. Těmito neuzavíratelnými otvory může být propojeno i více místností. Nejmenší požadovaný průtok vzduchu nesmí být snižován žádným opatřením. Funkce neuzavíratelných propojovacích otvorů nesmí být jakkoli snížena, např. hadry v průřezu otvoru nebo v jeho těsné blízkosti, prachem nebo nečistotami.

Průtok vzduchu přiváděného nuceným větráním vč. ovládání systému stanovuje projekt vzduchotechniky. Pokud není hodnota průtoku vzduchu podtlakovým větracím zařízením známa, může se v bytovém prostoru stanovit podle Tabulky 7 TPG 7014-01.

Tab. č. 4: Orientační hodnoty průtoku vzduchu podle Tabulky 7

Projekt vzduchotechniky s uvedením průtoku vzduchu nuceným větráním musí být předložen reviznímu technikovi při výchozí revizi. Bezpečnost provozu plynového spotřebiče se při provozních revizích, odborných posouzeních apod. posuzuje ověřením nepřípustného podtlaku. Přívod plynu ke spotřebičům se musí uzavřít, pokud není nucené větrání v provozu nebo je přerušen přívod elektrické energie. V objektu, popř. prostoru, s řízenou výměnou vzduchu se požaduje rovnotlaké nebo přetlakové větrání v souladu s ČSN EN 15665 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov.

Varování

Instalace a provoz spotřebičů kategorie B, u nichž je velký vliv nečistot na bezpečnost provozu a které jsou nejčastější zdroj otrav včetně smrtelných, vyžaduje dodržet řadu opatření:

• zajistit přívod vzduchu do prostoru spotřebiče;

• zákaz provozování zařízení vytvářející podtlak;

• zákaz odvodů spalin do míst s komínovým efektem;

• nutnost otvorů u podlahy;

• nutnost pravidelného servisu a čištění výměníku;

• nutnost odvodu spalin vložkovaným komínem;

• nutnost pravidelných prohlídek komínu.

Požadavky pro připojení spotřebičů v provedení C

Jak jsme uvedli při charakteristice spotřebičů v provedení C, přisávají si vzduch pro spalování z venkovního prostoru a spaliny do tohoto prostoru. Pro vyústění odtahů spalin od plynových spotřebičů na venkovní zdi (fasádě) a střeše platí ustanovení ČSN 73 4201 a ČSN EN 13384-1+A2.

Venkovní prostor

Za venkovní prostor, ze kterého je možné přisávat vzduch, se považuje také

• větrací šachta otevřená do venkovního prostoru o půdorysné ploše nejméně 1 m2;

• svislá šachta pod terénem o půdorysných rozměrech nejméně 0,5 x 1 m otevřená alespoň v horní části do venkovního prostoru;

• průchod nebo průjezd, který smí být oboustranně uzavíratelný, pokud jsou do něho zřízeny neuzavíratelné větrací otvory z venkovního prostoru o celkové volné průřezové ploše nejméně 0,001 m2 na 1 kW příkonu spotřebiče, nejméně však 0,02 m2.

Je-li svislá šachta pod terénem zakryta mříží, musí mít její volný průřez velikost nejméně 70 % plochy dna šachty. Spodní hrana nasávacího otvoru nesmí být hlouběji než 4 m od horního okraje svislé šachty pod terénem. Do svislé šachty pod terénem smějí být vyústěny větrací otvory, okna apod., pokud do ní není vyústěn odvod spalin ze spotřebiče.

Nasávací prostor

Nasávací otvor přívodu vzduchu pro spalování se může nacházet na střeše, fasádě, ve větrací šachtě nebo svislé šachtě pod terénem nebo může být vzduch přiveden ze vzduchového průduchu, který je určen výhradně k tomuto účelu. Nasávací otvor přívodu vzduchu se musí nacházet nejméně 0,3 m nad terénem, dnem větrací šachty, dnem svislé šachty pod terénem nebo vodorovnou římsou. Nachází-li se nasávací otvor přívodu vzduchu ke spotřebiči se vzduchovým nebo spalinovým ventilátorem na veřejně přístupné ploše, musí být umístěn ve výšce nejméně 2 m nad terénem.

Nasávací otvor přívodu vzduchu se nesmí nacházet:

• méně než 5 m ve vodorovném směru od čerpacích stojanů a palivových nádrží;

• měně než 3 m ve všech směrech od vyústění potrubí pro odvzdušnění/ odplynění plynovodů a ododfukovacího a odvětrávacího potrubí nebo otvoru regulátorů tlaku plynu;

• méně než 1 m ve všech směrech od

Nahrávám...
Nahrávám...