dnes je 22.4.2024

Input:

Profilované fólie v izolacích spodní stavby

15.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.6.2
Profilované fólie v izolacích spodní stavby

Ing. Bohumír Číhal

Profilované fólie vytvářené na bázi tuhého PVC se v nabídce českých výrobců objevují v polovině 90. let minulého století. Byly deklarovány jako výrobky umožňující vytvoření vodotěsných a plynotěsných povlakových izolací. Zároveň byla oprávněně zdůrazněna jejich výhodná drenážní funkce.

Praxe však v prospektech naznačené výjimečné použití v oblasti vodotěsných a plynotěsných izolací nepotvrdila. V běžných podmínkách méně propustného horninového prostředí okolo budov, i při krátkodobém nahromadění prosakující vody v oblasti základové spáry, dochází často k propustnosti těchto systémů důsledkem propustnosti spojů pásů a také chybami při jejich provádění. Stejnou propustnost vykazují i pro radon a ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží proto použití těchto fólií ve funkci protiradonové izolační vrstvy zakazuje.

Řada poruch na stavbách, souvisejících s použitím profilovaných fólií naznačuje rizika přehnaně optimistických deklarací výrobců těchto fólií. Doporučované použití profilovaných fólií do podmínek zemní vlhkosti a gravitační vody (beztlakové podpovrchové vody) zapomíná na okolnost, že prosakující voda se může kolem staveb hromadit a působit na izolace hydrostatickým tlakem. Tomu musí konkrétní typ izolace odolávat. V případě běžně používaných profilovaných fólií tomu tak není s dostatečnou zárukou. Proto dnes (někteří) výrobci ve svých technických informacích vymezili použití profilovaných fólií převážně k drenážní, nikoliv k hydroizolační funkci.

V platné ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení: 2000 jsou přesně popsány všechny hydrofyzikální expozice, včetně namáhání vodou prosakující přilehlým pórovitým prostředím i namáhání vodou tlakovou. Pro profilované fólie známých izolačních koncepcí zůstává významné uplatnění v oblasti drenážních systémů, ochranných systémů povlakových izolací a rovněž systémů ventilačních vůči vlhkosti konstrukcí i vůči radonu.

V této kapitole se zaměříme na využití vlastností profilovaných fólií v drenážních systémech a na technologii jejich provádění.

PROFILOVANÉ DRENÁŽNÍ FÓLIE

Při výrobě profilovaných fólií jsou využity mechanické vlastnosti vysokohustotního polyetylenu (HDPE). Jejichž profilace je většinou tvořena řadami kopulek (nopů). Využití těchto fólií je obecně velmi široké: k drenážním účelům, pod betonovou mazaninou (brání vzlínající zemní vlhkosti), k vytvoření odvětrávané mezery při vnitřní izolaci vlhkých stěn, u opěrných zdí, podzemních šachet nebo v tunelech jako drenážní rubová vrstva, ve skladbách podlah jako odvětrávací mezera a zvukově izolační vrstva (útlum kročejového hluku).

Výběr fólie

Na trhu se vyskytuje celá řada výrobků (např. Dekdren, Technodren, Isola Platon, Tefond, Delta, Lithoplast a další) našich i zahraničních výrobců. Nabízejí rozsáhlou škálu rozměrového sortimentu s převážně shodnými a deklarovanými vlastnostmi, odpovídajícími požadavkům norem a právních předpisů (zejména ochrana zdraví a bezpečnost). Při výběru typu a provedení fólie je třeba, kromě otázek ekonomických, posoudit jejich vhodnost pro uvažovaný účel, a zda splňují požadavky na jejich zabudování v konkrétních podmínkách stavby. Přednost je třeba dát vždy nabídce celého požadovaného systému, včetně pomocných a doplňkových součástí, podporovaného odborným servisem výrobce, kvalitní montážní dokumentací a proškolením pracovníků.

Informace o výrobcích

Pro základní informaci o vlastnostech profilovávaných fólií uvádíme vybrané údaje z katalogů některých výrobců.

Technodren

Profilované drenážní fólie Technodren vyrábí, jako součást rozsáhlého programu fóliových izolací, Fatra, a. s., Napajedla.

   
Vlastnost TECHNODREN0815 Z1 TECHNODREN2015 Z2
Tloušťka základní fólie mm 0,45 0,70
Výška profilování mm 8 20
Šířka mm 1285 1285
Množství fólie v roli m 20 10; 15
Pevnost v tlaku MPa min. 0,15 min. 0,15
Mez pevnosti v tahu při přetržení MPa min. 42 min. 42
Poměrné prodloužení při přetržení % min. 15 min. 15
Stupeň hořlavosti (ČSN 73 0862) B B
Objem ventilační mezery l/m2 6,40 16,34

Tab. č. 1: Vybrané vlastnosti fólií Technodren

Součástí výrobního programu je i speciální profilovaná fólie z neměkčeného polyvinylchloridu TECHNODREN 0815 R1, opatřená izobutylkaučukovým tmelem pro zabránění propustnosti spojů na radon (provedení odpovídá Z1) a profilované odvětrávací lišty pro ukončení hydroizolace u svislých konstrukcí nad terénem (obvyklá délka 2 m).

Dekdren

Soustavu profilovaných fólií Dekdren z vysokohustotního polyetylen (HDPE) jsou ve výrobním programu firmy Dektrade a. s., Praha.

     
Vlastnost DEKDREN N8 DEKDRENT20
Výška profilování mm 8 20
Šířka m 1; 1,5; 2; 2,5; 3
Plošná hmotnost g/m2 550 1 000
Množství fólie v roli m 20 20
Pevnost v tlaku MPa 250 150
Použitelné rozmezí teplot °C –30 až +80 –40 až +80
Objem ventilační mezery l/m2 5,3 14,0
Barva hnědá černá

Tab. č. 2: Vlastnosti vybraných profilovaných fólií

Výrobní řada fólií obsahuje i fólie s nakašírovanou rohoží na nopy, sloužící jako separační a filtrační vrstva.

Součástí systému je sada doplňkového sortimentu

• ocelový hřeb s kónickou podložkou z HDPE;

• lišta z PVC pro uchycení vrchní hrany fólie N8, dodávaná v délce 2 m;

• lišta z povrchově upraveného ocelového plechu pro uchycení vrchní hrany fólie T20, dodávaná v délce 2 m;

• oboustranně lepící butylkaučuková páska tloušťky 1 mm, šířky 9 nebo 15 mm;

• jednostranně lepící butylkaučuková páska tloušťky 1,5 mm, šířky 80 mm, vyztužená polyamidovou textilií s krycí vrstvou ze silikonizovaného papíru (k opracování prostupů).

Delta

Výrobce v České republice zastupuje Dörken, s. r. o., Praha, člen skupiny Ewald Dörken AG Holding.

                   
Vlastnost DELTA–MS DELTA–DRAIN
Tloušťka materiálu mm 0,6
Výška profilování mm 8
Způsob profilování jednostraný oboustranný
Šířka m 1; 1,5; 2; 2,4, 3 2
Množství fólie v roli m 20 12,5
Plošná hmotnost g/m2
Drenážní textilie (polypropylén) ne ano
Tažnost (dle prospektu) m cca 50%
Pevnost v tlaku MPa 250 90
Použitelné rozmezí teplot °C –30 až +80 –30 až +80
Objem ventilační mezery l/m2 5,3 1,2
Požární bezpečnost (DIN 4102) B2

Tab. č. 3: Vlastnosti vybraných profilovaných fólií

Společnost vyrábí i složité, vícevrstvé systémy, s doporučovanou funkcí nepropustnosti pro vodu a plyn, velkou mechanickou odolností a rychlou montáží (např. DELTA-GEO-DRAIN-QUATTRO, čtyřvrstvý kompaktní materiál se samolepícím okrajem).

Součástí systému je příslušenství pro kotvení: zakončovací profil (dl. 2 m), montážní trn se samolepící hlavou, plastová zarážecí hmoždinka a podložka chránící fólii před proražením při kotvení.

SVISLÁ DRENÁŽ SPODNÍ STAVBY

Odvodňovací systém ve spodní stavbě se dnes skládá převážně z kombinace plastové profilované fólie, která se označuje jako svislá drenážní vrstva (někdy též plošná drenáž, drenážní pás, drenážní fólie, izolační fólie, tvarovaná fólie), a drenážního potrubí, uloženého v nejnižší části systému, které tvoří obvykle plastové perforované flexibilní trubky (hadice).

Úkolem drenážního systému je, se zaměřením na požadavky ČSN 73 0600, snížení hladiny podzemní nebo zadržené vody tak, aby dlouhodobě nevystoupila nad stanovenou úroveň a aby se mohla část hydroizolace nad touto trvale sníženou hladinou vody dimenzovat jako izolace proti vodě prosakující horninovým prostředím.

O velikosti tlaku rozhoduje pouze výška vodního sloupce, ne množství vody u hydroizolace. Použití profilovaných fólií umožňuje vytvořit výhodné, vertikálně usměrněné plošné drenážní prostředí a omezit tím odvodňovaný objem na minimum.

I když se může zdát, že se v případě obvodové drenáže jedná o poměrně jednoduchou konstrukci – přiložení svislé drenážní fólie ke stěně a odvodnění vodorovným systémem drenážních trubek – ve skutečnosti má taková konstrukce řadu úskalí.

Rozhodující detaily drenáží u suterénních stěn jsou

• ukončení horní hrany;

• orientace profilované fólie;

• upevnění profilované fólie;

• umístění vodorovné drenáže;

• vzájemné napojení jednotlivých částí systému;

• odvod vody od stavby (povrchová a podpovrchová opatření, kontrolní šachty, vhodný zásyp apod.);

• další navazující montáže (např. napojení anglických dvorků, ochranná opatření apod).

Je zřejmé, že úspěšnost celého systému (hydroizolační konstrukce včetně drenážních opatření) závisí na tom, do jaké míry se podaří odvést vodu od hlavní hydroizolační vrstvy, a přitom aby byl zásah do režimu vody v půdě v okolí stavby co nejmenší. Malý objem odváděné vody je nutný zejména tam, kde se obtížně zajišťuje její odvod a likvidace, např. při nutnosti odčerpávání. Voda by měla také co nejméně zanášet vodorovný systém.

Obvodová drenáž stavby by se neměla zaměňovat za drenáž určenou k odvodňování terénu, kde platí jiná pravidla.

PROFILOVANÉ FÓLIE VE SKLADBĚ DRENÁŽE

Fólie obvodové drenáže vytvářejí svislou odvodněnou mezeru (vrstvu), která by měla být pokud možno po celém obvodu objektu nepřerušená a umístěná co nejblíže ke stěnám, obvykle opatřeným některým druhem hydroizolace. Nejčastěji se jedná o povlakové izolace nebo konstrukce z materiálů s hydroizolační funkcí (resp. úpravou).

Problémy s umístěním profilované fólie ke stěnám mohou vznikat zejména při dodatečném odvodnění objektu, a to především v místech, kde se stýká podsklepená a nepodsklepená část budovy nebo se k budově napojují různé upravené plochy, terasy apod., případně je obvod příliš členitý.

Tvar fólií

Základním tvarem drenážních fólií je profil s výstupky tvaru komolého kužele (nopy), v

Nahrávám...
Nahrávám...