dnes je 31.3.2023

Input:

Projektová dokumentace jako autorské dílo - pořizování kopií při nahlížení do spisu

1.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6
Projektová dokumentace jako autorské dílo – pořizování kopií při nahlížení do spisu

Mgr. Martina Pavelková

Autorské dílo je autorským zákonem definováno jako literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen “dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Z této definice vyplývá, že autorským dílem je komplexní projektová dokumentace stavby, stejně tak ale i územně plánovací dokumentace, architektonické a urbanistické studie apod. Zásadním rozdílem mezi uvedenými příklady je jejich charakter z hlediska využití pro úřední účely. Zatímco na dokumentaci stavby dopadá autorskoprávní ochrana, nicméně je stanovena zákonná licence pro její užití k úředním účelům, opatření obecné povahy a jiné dokumentace, které v určité formalizované podobě vydává sám správní orgán, jsou jakožto tzv. "úřední díla" z autorskoprávní ochrany vyňaty.

Stavební zákon obsahuje v ustanovení § 168 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. právní úpravu, která souvisí s ochranou projektové dokumentace coby autorského díla, a na základě které musí osoba požadující její kopie předložit souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil nebo vlastníka stavby. Toto ustanovení se tedy týká právě takových dokumentací, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, ale které jsou zároveň užity k úředním účelům – tedy jako podklad ve správním řízení. Donedávna byl převažující výklad tohoto ustanovení takový, že se jedná o speciální právní úpravu vůči úpravě nahlížení do spisu obsažené ve správním řádu, a proto musel stavební úřad na žádost účastníka řízení o kopii projektové dokumentace reagovat tak, že bez souhlasu projektanta nebo stavebníka kopii nevyhotovil. Jak je uvedeno i v komentáři ke správnímu řádu (Vedral, J. správní řád. Komentář. 2. Vyd.), účastník řízení má právo nahlédnout do spisu, jehož součástí je i projektová dokumentace, což účastníkovi řízení umožňuje, aby např. pořídil kopie projektové dokumentace vlastním digitální fotoaparátem či mobilním telefonem. Tento závěr potvrdil ve své judikatuře vícekrát i Nejvyšší správní soud, např. v rozhodnutí ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 7 Azs 3/2008. V rozhodnutí ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 1 As 112/2011 Nejvyšší správní soud konstatoval, že úprava obsažená ve stavebním zákoně je speciální právní úpravou ve vztahu k ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, pro případ poskytování kopií dokumentace stavby. Pořizování kopií ze spisu, tzn. i kopií

Nahrávám...
Nahrávám...