dnes je 13.4.2024

Input:

Ústavní soud k účasti spolků v řízeních podle stavebního zákona

16.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Ústavní soud k účasti spolků v řízeních podle stavebního zákona

Mgr. Martina Pavelková

V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 22/17 dne 2. února 2021 Ústavní soud zamítl návrh na zrušení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., ve slovech "podle tohoto zákona", a zastavil řízení o návrhu na zrušení § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.

Předmětným návrhem se skupina senátorů domáhala zrušení dvou bodů poslední velké novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. Stěžejním z nich je změna zákona o ochraně přírody a krajiny, a sice úprava ust. § 70 odst. 3 zakotvujícího účast spolků ve správních řízeních způsobem, že ji omezuje pouze na řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Tímto byla vyloučena účast spolků legitimovaných dle zákona o ochraně přírody a krajiny v řízeních dle stavebního zákona. Možnost spolků účastnit se navazujících řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v nichž jsou projednávány tzv. záměry EIA, tímto zůstala nedotčena. Dle skupiny senátorů, jež návrh k Ústavnímu soudu podali, porušují předmětná ustanovení zejména právo domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu veřejné moci ve spojení s právem na příznivé životní prostředí a vlastnickým právem, stejně tak i právem na to, aby věc každého byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomností s možností vyjádřit se ke všem prováděných důkazům. Kromě toho podatelé namítali, že předmětná úprava porušuje mezinárodní závazky České republiky.

Co se týče druhého bodu předmětného návrhu, a sice návrhu na zrušení ustanovení § 4 odst. 9 až 11 stavebního zákona ve znění účinném od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020, upravujících přezkum závazných stanovisek, v této části Ústavní soud řízení zastavil, neboť úprava byla s účinností od 1. 1. 2021 zásadním způsobem novelizována.

Návrhu na zrušení novely ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny Ústavní soud nevyhověl s odůvodněním, že žádné obecné základní procesní právo na účastenství Ústavou ani Listinou vůči spolkům zaručeno není. Článkem 36 Listiny je zaručen soudní přezkum rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny, jinak pouze ve stanovených případech. Dle Ústavního soudu však spolkům nesvědčí práva, ale pouze oprávněné zájmy, které mohou spolky v zákonem stanovených případech v řízeních hájit. Čl. 36 Listiny proto na účastenství spolků v řízeních nedopadá. Dosavadní judikaturu Ústavního soudu (srov. nález sp. zn. I. ÚS 59/14) týkající se žalobní legitimace spolků podle soudního řádu správního v řízeních o návrhu na zrušení opatření obecné povahy není možné přenést na samotné účastenství spolků ve správních řízeních, když podmínky účasti v těchto řízeních jsou zákonodárcem jasně vymezeny. V

Nahrávám...
Nahrávám...