dnes je 1.3.2024

Input:

Provádění údržby tepelných zařízení

14.9.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník či správce domovní kotelny musí také zabezpečovat údržbu této kotelny, sledovat náklady nutné k zajištění provozu a vyhodnocovat účinnost daného topného systému.

Provádění údržby bytového domu musí být komplexní, aby zajistilo jeho provoz i poskytování služeb spojených s užíváním jednotlivých bytů a nebytových prostorů. Nejdůležitější z těchto služeb je zejména v chladnějších obdobích roku zajištění plynulé a kvalitní dodávky tepla a teplé užitkové vody.

To vyvolává nutnost provádění řádné údržby také tepelných zařízení, která jsou v jednotlivých domech umístěna, až už jsou to domovní kotelny nebo výměníkové stanice.

Domovní kotelny

Domovní kotelny, které zajišťují výrobu a dodávku tepla a teplé užitkové vody, jsou nedílnou součástí bytových domů. Vlastník či správce bytového fondu proto musí také organizačně zajišťovat provoz domovní kotelny, výroby a dodávky tepla a teplé užitkové vody do jednotlivých bytů a nebytových prostorů, kontakt s uživateli bytů a nebytových prostorů, jakožto odběratelů poskytované služby.

Vlastník či správce domovní kotelny musí také zabezpečovat údržbu této kotelny, sledovat náklady nutné k zajištění provozu a vyhodnocovat účinnost daného topného systému. Musí rovněž pečovat o kotle a jejich zařízení, strojní vybavení kotelen a jiné zařízení nebo vybavení, které je nezbytné k provozování kotelny. Kromě vlastní kotelny musí pečovat také o celý rozvod tepla v domě i jednotlivých bytech a nebytových prostorech, boilery, expanzní nádrže a jejich vedení či ležaté rozvody teplé užitkové vody.

Vlastník či správce domu zajišťuje také vybavení kotelen potřebným nářadím a jinými pomůckami pro výrobu tepla a teplé užitkové vody a bezpečnost a ochranu zdraví při práci topičů. Povinnost seznámit pracovníka s předpisy o bezpečnosti práce ukládá každému zaměstnavateli (tedy i vlastníku či správci domu, který zaměstnává topiče) povinnost seznámit při nástupu do zaměstnání s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se vztahují k danému druhu práce a také ověřit znalost předpisů z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel také seznamuje zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu pracovního poměru a jejich znalost pravidelně ověřuje a kontroluje jejich dodržování.

Do péče vlastníka či správce bytového domu s domovní kotelnou náleží také uhelna se zásobami paliva, případně nádrže na tekutá paliva a zajištění jejich přísunu (zásobování domovní kotelny daným druhem paliva). Pokud se používají při výrobě tepla a teplé užitkové vody nákladní a popelové výtahy, patří i ty do péče vlastníka či správce daného objektu.

Rovněž musí vlastník či správce pečovat o komíny, šachty, dveře, okna, větrací a signalizační zařízení patřící ke kotelně či uhelně, za jejichž provoz odpovídá topič daného tepelného zařízení. V případě, že skládky paliva a popela byly pro používání domovní kotelnou zvlášť určeny a upraveny rovněž náleží do péče vlastníka či správce.

Rozsah úkolů vlastníka či správce tepelného zařízení

Vlastník (případně jím smluvně pověřený správce nebo provozovatel tepelného zařízení) zajišťuje správu, provoz a údržbu tepelných zařízení samostatně a na svůj (případně vlastníkův) účet do výše vyčleněných finančních prostředků. Pokud zabezpečuje správu, provoz a údržbu smluvně sjednaný subjekt, je jeho zástupce povinen projednávat s vlastníkem všechny základní otázky, které ovlivňují chod správy, provozu a údržby celého obytného domu.

Rozsah úkolů vlastníka či správce tepelného zařízení

Jedná se zejména o:

Ø      plánované i neplánované a probíhající opravy kotelny většího rozsahu, jejich zahájení a ukončení,

Ø      výpadky v dodávkách tepla během topného období delší než 1 den a výpadky v dodávkách teplé užitkové vody pod stanovené hodnoty,

Ø      úpravy domovní kotelny zasahující do stavební části obytného domu,

Ø      požadavky na přístupnost společných prostor domu při prováděných opravách domovní kotelny,

Ø      zabezpečení domovní kotelny topiči před zahájením topného období a případně i projednání obsazení služebního bytu přijímaným topičem,

Ø      informace o vynaložených nákladech na údržbu domovní kotelny za předchozí kalendářní rok do stanoveného termínu (zpravidla do konce ledna),

Ø      požadavky na provedení údržby těch konstrukčních prvků obytného domu, které mají vliv na provoz domovní kotelny a jejichž údržba je povinností vlastníka obytného domu.

Úkoly manažera údržby tepelného zařízení

Úkoly spojené se správou a údržbou tepelného zařízení domovní kotelny zabezpečuje manažer správy a provozu tepelného hospodářství. Tento manažer zajišťuje

Nahrávám...
Nahrávám...