dnes je 5.2.2023

Input:

Provozní dokumentace elektrických zařízení u malých provozovatelů

8.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.5
Provozní dokumentace elektrických zařízení u malých provozovatelů

Martin Šturma – Igor Lüftner

Dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a dalších předpisů musí být každé elektrické zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení (§ 4). Provozovatel zařízení musí provozní dokumentaci aktualizovat. Základními dokumenty jsou návody k obsluze a údržbě zařízení, výrobní dokumentace k zařízení (například výkres), řád preventivní údržby, protokol o určení vnějších vlivů, místně provozní bezpečnostní předpis, pověření osoby zodpovědné za provoz vyhrazeného EZ, výchozí a pravidelné revizní zprávy, provozní deníky všech zařízení, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, záznamy o provádění pravidelné údržby, dokumentace skutečného provedení EZ a prohlášení o shodě CE.

Řádně vedená provozní dokumentace může být klíčová v případě nehody či havárie. Veškerá dokumentace by měla být vždy přístupná obsluze, provozovateli, revizním technikům i inspektorům. Revizní technik by měl veškerá pochybení v provozní dokumentaci uvést do revizní zprávy jako nedostatek či závadu, neboť všechny náležitosti provozní dokumentace vyžaduje při svých kontrolách také inspektorát práce a ten, na rozdíl od revizního technika, nemusí být shovívavý.

Pro provozovatele malých elektrických zařízení je v drtivé většině technických zařízení nejdůležitější návod od výrobce či zhotovitele zařízení a to především proto, že ten, kdo zařízení vyrobí, musí pro jeho uvedení do provozu podstoupit řadu zkoušek a testů, které ukazují na slabá i silná místa zařízení. Výrobce je tedy ten, kdo by měl znát veškerá rizika svého výrobku a také by měl doporučit optimální podmínky používání a údržby pro zajištění maximální životnosti a bezpečnosti.

V oblasti provozní dokumentace elektrických zařízení je třeba počítat s tím, že by ji měli tvořit lidé s příslušnou kvalifikací, lidé se znalostí daných provozů a praxí. Nezapomínejte na to, že co si napíšete do provozní dokumentace, je vaše vůle, ale musíte se tím následně řídit. Nepište tedy nic, co již předem víte, že nebude možné či reálné v průběhu životnosti zařízení vykonávat.

Průvodní dokumentace dle definice v § 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., je souborem dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

U el. instalací podle čl. 132.13 normy ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice musí být k dispozici dokumentace skutečného provedení díla od zhotovitele (dodavatele) zařízení, která tak slouží jako průvodní dokumentace. Jako průvodní dokumentace zhotovitele (dodavatele) el. instalace může sloužit i zpráva o výchozí revizi el. instalace včetně v ní uvedených příloh. Nakonec pro případy vyhrazených elektrických technických zařízení Třídy I v Příloze č. 1 vyhlášky č. 73/2010 Sb., jako průvodní dokumentace zhotovitele slouží i odborné a závazné stanovisko, které vydala TIČR za účelem uvedení zařízení do provozu.

5.1 Dokumentace elektrických zařízení nn a hromosvodů

Řád preventivní údržby dle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a kapitoly 34 Údržba v ČSN 33 2000-1 ed. 2 je povinný dokument určující výskyt zařízení v provozu a popis, jak a kdo se o ně stará, kdo a jak je kontroluje a reviduje a jak často během předpokládané životnosti zařízení.

Protokol o určení vnějších vlivů: pro stanovení lhůt pravidelných revizí EZ je nutné určit dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 1500 /Z3 tzv. vnější vlivy

Nahrávám...
Nahrávám...