dnes je 3.2.2023

Input:

Regulační plán

25.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5
Regulační plán

Ing. Bohumír Číhal

Regulační plán navazuje na územní plán obce či zásady územního rozvoje a stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití konkrétních pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Pokud regulační plán vymezuje územní rezervu, jsou v ní zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen na základě aktualizace zásad územního rozvoje.

Regulační plán se pořizuje pro vymezenou část území obce nebo vymezenou část území kraje. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán vydaný krajem je závazný i pro územní plány a regulační plány vydávané obcemi. Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním plánu stanoví, která územní rozhodnutí nahrazuje. Regulačním plánem nelze nahradit územní rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování vlivů na životní prostředí.

Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu. O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního nebo jiného podnětu

  • zastupitelstvo kraje v ploše nebo koridoru vymezeném zásadami územního rozvoje,

  • zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem,

  • zastupitelstvo obce, není-li vydán územní plán, v zastavěném území nebo v nezastavěném území jen tehdy, pokud se nemění jeho charakter,

  • Ministerstvo obrany v ploše, která je součástí vojenského újezdu.

Na žádost lze regulační plán vydat tehdy, stanoví-li tak zásady územního rozvoje nebo územní plán, a je-li jejich součástí zadání regulačního plánu. Žádost o vydání regulační plánu může podat fyzická nebo právnická osoba, která v území, jež má být řešeno územním plánem, vlastní pozemky či stavby. Nemá-li vlastnické právo k pozemkům či stavbám v řešené ploše, může doložit smlouvu, která ji opravňuje provést na těchto pozemcích stavbu či realizovat opatření.

Náležitosti obsahu

Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb v ustanovení § 17 až 21.

Regulační plán obsahuje textovou a grafickou část. Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, je stanoven v příloze č. 11. Změna regulačního plánu se vydává v rozsahu měněných částí regulačního plánu. Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu, se zpracovávají a vydávají zpravidla v měřítku 1 : 1 000, popřípadě 1 : 500, s výjimkou výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, který se zpracovává a vydává v měřítku katastrální mapy. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku hlavního výkresu územního plánu. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území. Regulační plán, který nenahrazuje územní rozhodnutí, lze vydat v měřítku 1 : 2000

Podnět k pořízení regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8. K podnětu se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 včetně návrhu zadání regulačního plánu, jehož obsah je stanoven v příloze č. 9. Žádost o vydání regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10. K žádosti žadatel připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 10 včetně návrhu regulačního plánu, jehož obsah je stanoven v příloze č. 11, dohody o parcelaci, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 12 a návrhu plánovací smlouvy, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 13.

Náklady na pořízení regulačního plánu

Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu z podnětu projektantem, na mapové podklady a v případě změny regulačního plánu též náklady uvedené SZ ustanovení § 72 odst. 2 písm. d (náklady na zpracování změny regulačního plánu a vyhotovení úplného znění regulačního plánu po jeho změně, v případě změny regulačního plánu vydávaného zastupitelstvem kraje též náklady na zpracování změn územních plánů a regulačních plánů vydávaných obcemi vyvolaných navrhovanou změnou včetně úplného znění územních plánů a regulačních plánů po jejich změně) hradí obec nebo kraj příslušný k jeho vydání. Pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné osoby, může příslušné zastupitelstvo v rozhodnutí podmínit jeho pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem a na mapové podklady, v případě změny regulačního plánu úhradou nákladů uvedených výše.

Při pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho zpracování, mapové podklady a projednání s dotčenými orgány žadatel.

Náklady spojené s projednáním regulačního plánu (tj. náklady na zajištění veřejného projednání, doručování apod.) hradí pořizovatel.

Pořízení regulačního plánu z podnětu

Podnět k pořízení regulačního plánu obsahuje zejména základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu, návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí. Podnět se podává u kraje nebo obce příslušné k vydání regulačního plánu. Příslušné zastupitelstvo rozhodne o pořízení regulačního plánu a předá návrh zadání upravený podle svých požadavků pořizovateli, jinak podnět odloží.

Návrh zadání pořizovatel vystaví k veřejnému nahlédnutí v obci, pro jejíž území má být regulační plán pořízen a současně zašle dotčeným orgánům, případně obci, pro kterou regulační plán pořizuje. Každý může uplatnit u pořizovatele ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu zadání regulačního plánu písemně požadavky na obsah zadání. Dotčené orgány mohou uplatnit do 30 dnů od obdržení návrhu zadání u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah zadání. K později uplatněným požadavkům se nepřihlíží. Na základě uplatněných požadavků a vyjádření pořizovatel upraví návrh zadání regulačního plánu a předloží ho příslušnému zastupitelstvu ke schválení. Spolu s návrhem zadání předloží vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky a vyjádření do jeho návrhu zapracovány. Zadání schvaluje zastupitelstvo obce nebo kraje, které rozhodlo o pořízení regulačního plánu, pokud zadání neobsahují již zásady územního rozvoje nebo územní plán. Na základě schváleného zadání pořizovatel zajistí zpracování návrhu regulačního plánu, včetně údajů o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury. O návrhu regulačního plánu se koná společné projednání s dotčenými orgány a obcí, pro niž regulační plán pořizuje. Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska do 30 dnů ode dne společného jednání.

Pokud návrh regulačního plánu obsahuje varianty řešení, předloží pořizovatel na základě vyhodnocení výsledků projednání a výsledku řešení rozporů zastupitelstvu ke schválení návrh výběru nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k její úpravě. V rozsahu, v jakém se tyto podmínky odchylují od zadání regulačního plánu, jsou jeho změnou. Zastupitelstvo je při schvalování vázáno stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporů.

Zastupitelstvo obce může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení a vydání regulačního plánu pořizovaného z podnětu a změny územního plánu, která je vyvolána tímto regulačním plánem. Regulační plán nemusí být v tomto případě v souladu s částmi územního plánu, které jsou měněny souběžně pořizovanou změnou

Nahrávám...
Nahrávám...