dnes je 21.7.2024

Input:

Revizní technici plynových zařízení

11.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5.3
Revizní technici plynových zařízení

Igor Lüftner – Martin Šturma

Podle NV č. 191/2022 Sb., § 8 revizní technik provádí revize, zkoušky a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona, a to řádně a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Revizní technik vyhotovuje zprávu o revizi nebo záznam o zkoušce.

Revizní technik samostatně provádí montáž za účelem provedení zkoušek a měření na zařízení pro rozvod plynů do 0,05 baru včetně, a u spotřebičů s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW.

Revizní technik zpracovává nebo ověřuje a potvrzuje svým podpisem písemný technologický postup revize nebo zkoušky v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních.

Technologický postup revize a zkoušky je nedílnou součástí revizní zprávy. Osoba odpovědná a revizní technik si jej musí předem odsouhlasit (např. kvůli součinnosti při revizi ze strany provozovatele – vypnutí technologií apod.)

Revizní technik navrhuje na základě výsledku revize opatření k odstranění zjištěných nedostatků, včetně termínu odstranění, a také navrhuje okamžité odstavení vyhrazeného plynového zařízení z provozu v případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život, zdraví a bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí.

Návrhy opatření jsou pro provozovatele závazné. Kvalifikované posouzení návrhů revizního technika provádí osoba odpovědná!

Revizní technik musí být odborně způsobilý dle Přílohy č. 2 k NV č. 191/2022 Sb. a musí se prokázat osvědčením

Nahrávám...
Nahrávám...