dnes je 1.2.2023

Input:

Režimy zadávacích řízení

29.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.4
Režimy zadávacích řízení

Ing. Bohumír Číhal

Režimy zadávacích řízení

V této a následujících kapitolách se postupně seznámíme s volbou jednotlivých druhů zadávacích řízení a s požadavky zákona č. 134/2016 Sb. na ně kladenými.

Podlimitní režim zadávacího řízení

Volba druhu zadávacího řízení

Pro zadání veřejné zakázky v podlimitním režimu může zadavatel použít

 • zjednodušené podlimitní řízení s výjimkou veřejné zakázky na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 50 mil. Kč, nebo

 • druhy zadávacích řízení pro nadlimitní režim, s tím, že

  • jednací řízení s uveřejněním může zadavatel použít i bez splnění podmínek uvedených pro nadlimitní režim v ustanovení § 60;

  • u jednacího řízení bez uveřejnění musí být splněna také podmínka nemožnosti dodržet lhůty pro zjednodušené podlimitní řízení, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku, kterou by jinak mohl zadat ve zjednodušeném podlimitním řízení;

  • ustanovení pro nadlimitní režim se nepoužijí pro lhůty stanovené v ustanovení § 54 pro podlimitní veřejné zakázky.

Zjednodušené podlimitní řízení

Výzva k podání nabídek

Zjednodušené podlimitní řízení zahajuje zadavatel uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Zadavatel může výzvu po jejím uveřejnění odeslat některým, alespoň pěti dodavatelům. Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách jednat. Výzva k podání nabídek musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k zákonu.

Náležitosti výzvy

Výzva k podání nabídek musí obsahovat alespoň

 • identifikační údaje zadavatele;

 • údaje o přístupu k zadávací dokumentaci;

 • lhůtu pro podání nabídek;

 • způsob podání nabídek (včetně jazyka podání);

 • požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů;

 • pravidla pro hodnocení nabídek.

Zadávací dokumentace musí být uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek. Pro zadávací dokumentaci a zadávací podmínky se použijí společná ustanovení pro nadlimitní režim obdobně, s výjimkou doby pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace a doby pro prohlídku místa plnění. Pro technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce se použije ustanovení pro nadlimitní režim obdobně.

Zadavatel může použít i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena pro nadlimitní režim. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Doklady prokazující základní a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Zadavatel není oprávněn provést snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek. Pokud si to zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, může oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Pro podání a hodnocení nabídek a výběr dodavatele se použijí ustanovení pro nadlimitní režim obdobně. Jako kritéria kvality zadavatel může stanovit i jiná uvedená kritéria, pokud jsou založena na objektivních skutečnostech vztahujících se k osobě dodavatele nebo k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení umožní na jejich žádost nahlédnout do písemné zprávy o hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.

Pro postup při ukončení zadávacího řízení se použijí ustanovení pro nadlimitní režim obdobně.

Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

Lhůty pro podlimitní zakázky

Lhůtu pro podání nabídek stanoví zadavatel

 • ve zjednodušeném podlimitním řízení v délce nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení;

 • v otevřeném řízení v délce nejméně

  • 15 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby;

  • 20 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení v případě veřejných zakázek na stavební práce.

Lhůta může být zkrácena až o 5 pracovních dnů, jestliže zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k uveřejnění nejméně 16 pracovních dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.

 • v případě žádosti o účast v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním, předběžné nabídky v jednacím řízení s uveřejněním, nebo nabídky v užším řízení v délce nejméně 15 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy k uveřejnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Dobu pro prohlídku místa plnění zadavatel určí u podlimitní veřejné zakázky tak, aby bylo možné prohlídku uskutečnit nejpozději 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Nadlimitní režim zadávacího řízení

Volba druhu zadávacího řízení

Pro zadání veřejné zakázky v nadlimitním režimu může zadavatel použít otevřené řízení nebo užší řízení a za splnění dále uvedených podmínek také jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem nebo řízení o inovačním partnerství.

Otevřené řízení

Otevřené řízení zahajuje zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách jednat.

Dodavatelé předkládají doklady o kvalifikaci v nabídce.

Lhůty v otevřeném řízení

Lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení stanoví zadavatel nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro podání nabídek musí být prodloužena o 5 dnů, jestliže

 • zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje;

 • některou část zadávací dokumentace nelze zpřístupnit nejméně do konce lhůty pro podání nabídek a zadavatel ji poskytuje jiným způsobem.

Lhůta pro podání nabídek může být u zakázek na dodávky nebo na služby zkrácena tak, aby činila nejméně 15 dnů, jestliže

 • zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, které bylo odesláno k uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení;

 • naléhavé okolnosti, které zadavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil (a odůvodní je v zadávací dokumentaci), znemožňují použití běžné lhůty (nejméně 30 dnů).

Užší řízení

Užší řízení zahajuje zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

Zadavatel, kterým je státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace, či jiná právnická osoba, pokud byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu (které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu), nebo jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv, jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, může užší řízení zahájit také odesláním předběžného oznámení k uveřejnění, pokud jím vyzývá k projevení předběžného zájmu dodavatelů. V takovém případě zadavatel předběžným oznámením splní povinnosti, pro jejichž splnění tento zákon jinak vyžaduje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast posoudí zadavatel kvalifikaci účastníků zadávacího řízení, vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve k podání nabídek. Výzva k podání nabídek musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k zákonu.

Náležitosti výzvy

Výzva k podání nabídek musí obsahovat alespoň

 • identifikační údaj e zadavatele;

 • odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení;

 • údaje o přístupu k zadávací dokumentaci;

 • lhůtu pro podání nabídek;

 • způsob podání nabídek včetně v jakém jazyce mohou být podány;

 • pravidla pro hodnocení nabídek.

Nabídku může podat pouze účastník zadávacího řízení, který byl vyzván k podání nabídky. Vyzvaní účastníci zadávacího řízení nemohou podat společnou nabídku. Zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách jednat.

Pokud je užší řízení zahájeno odesláním předběžného oznámení, může být předběžný zájem dodavatele vyjádřen jakoukoliv formou. Zadavatel vyzve písemně všechny účastníky zadávacího řízení, kteří vyjádřili předběžný zájem, k podání žádostí o účast. Výzvu k podání žádosti o účast odešle zadavatel nejdříve 35 dní po odeslání předběžného oznámení k uveřejnění a nejpozději 12 měsíců po odeslání předběžného oznámení k uveřejnění.

Náležitosti výzvy

Výzva k podání žádosti o účast musí obsahovat alespoň

 • druh zadávacího řízení;

 • identifikační údaje zadavatele;

 • popis předmětu veřejné zakázky a způsobu jeho plnění (například koupě, leasing, provedení díla) včetně jeho předpokládaného rozsahu a doby plnění;

 • rozsah plnění vyhrazených změn závazku (pokud si je zadavatel vyhradil), včetně předpokládané doby a rozsahu poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací;

 • případně předpokládaný časový rozsah souvisejícího plnění včetně předpokládaného zahájení souvisejícího zadávacího řízení;

 • předpokládaná doba výzvy k podání nabídek;

 • údaje o přístupu k zadávací dokumentaci;

 • lhůtu pro podání žádostí o účast;

 • způsob podání žádostí o účast včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány;

 • požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů;

 • kritéria hodnocení nabídek včetně jejich vah nebo jiného matematického vztahu mezi nimi, popřípadě pořadí kritérií hodnocení podle jejich významu, není-li zadavatel objektivně schopen váhy nebo jiný matematický vztah mezi kritérii stanovit.

Lhůty v užším řízení

Lhůtu pro podání žádosti o účast stanoví zadavatel nejméně 30 dnů od zahájení užšího řízení nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o účast, pokud je užší řízení zahájeno odesláním předběžného oznámení.

Lhůtu pro podání nabídek stanoví zadavatel nejméně 25 dnů od odeslání výzvy k podání nabídky. Tato lhůta musí být prodloužena o 5 dnů, jestliže

 • zadavatel neumožní podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje;

 • některou část zadávací dokumentace nelze zpřístupnit nejméně do konce lhůty pro podání nabídek a zadavatel ji poskytuje jiným způsobem.

Zadavatel, kterým je státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace, či jiná právnická osoba, pokud byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu (které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu), nebo jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv, jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, může stanovit lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila nejméně 10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídek. Na základě písemného souhlasu všech účastníků zadávacího řízení může být tato lhůta zkrácena.

Lhůta pro podání nabídek může být zkrácena tak, aby činila nejméně 10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídek, jestliže zadavatel uveřejnil předběžné oznámení, kterým nezahajoval zadávací řízení a které bylo odesláno k uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Jestliže naléhavé okolnosti znemožňují použití obvyklé lhůty (nejméně 30 dnů), může být lhůta pro podání žádosti o účast zkrácena tak, aby činila nejméně 15 dnů od zahájení zadávacího řízení a lhůta pro podání nabídek nejméně 10 dnů od odeslání výzvy k podání nabídky. Naléhavost okolností je třeba odůvodnit v zadávací dokumentaci.

Jednací řízení s uveřejněním

Podmínky použití

Jednací řízení s uveřejněním může zadavatel použít, pokud

 • nelze uspokojit potřeby zadavatele bez úpravy na trhu dostupných plnění;

 • součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení nebo inovativní řešení;

 • nemůže být veřejná zakázka zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností vyplývajících z povahy, složitosti nebo právních a finančních podmínek spojených s předmětem veřejné zakázky;

 • nelze stanovit technické podmínky odkazem na normy nebo technické dokumenty.

Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním, jestliže předchozí otevřené řízení nebo užší řízení bylo zrušeno z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. V tomto případě může být odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení nahrazeno odesláním výzvy k podání předběžné nabídky, pokud zadavatel v předchozím zadávacím řízení provedl posouzení kvalifikace a výzvu k podání předběžné nabídky odešle všem dodavatelům, kteří v předchozím zadávacím řízení podali nabídku a prokázali kvalifikaci.

Postup v řízení

Jednací řízení s uveřejněním zahajuje zadavatel odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast.

Zadavatel, kterým je státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace, či jiná právnická osoba, pokud byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu (které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu), nebo jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv, jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu, může jednací řízení s uveřejněním zahájit také odesláním předběžného oznámení k uveřejnění, pokud jím vyzývá k projevení předběžného zájmu dodavatelů. V takovém případě zadavatel předběžným oznámením splní povinnosti, pro jejichž splnění tento zákon jinak vyžaduje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení. Ustanovení § 58 odst. 5 o užším řízení, včetně náležitosti výzvy o účast (viz výše) se přitom použije obdobně.

V zadávací dokumentaci zadavatel označí, které požadavky na plnění veřejné zakázky představují minimální technické podmínky, které musí nabídka splňovat.

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast posoudí zadavatel soulad kvalifikace účastníků zadávacího řízení a provede snížení počtu účastníků zadávacího řízení (pokud si tak vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v předběžném oznámení, kterým zahájil zadávací řízení). Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky, kteří neprokázali splnění kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve k podání předběžných nabídek. Výzva k podání předběžných nabídek musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 6 k zákonu.

Náležitosti výzvy

Výzva k podání předběžných nabídek musí obsahovat alespoň

 • identifikační údaj e zadavatele;

 • odkaz na uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení;

 • údaje o přístupu k zadávací dokumentaci;

 • lhůtu pro podání předběžných nabídek;

 • způsob podání předběžných nabídek včetně v jakém jazyce mohou být podány;

 • kritéria hodnocení nabídek včetně jejich vah nebo jiného matematického vztahu mezi nimi, popřípadě pořadí kritérií hodnocení podle jejich významu, není-li zadavatel objektivně schopen váhy nebo jiný matematický vztah mezi kritérii stanovit.

Předběžnou nabídku může podat pouze účastník zadávacího řízení, který byl vyzván k podání předběžné nabídky. Vyzvaní účastníci zadávacího řízení nemohou podat společnou předběžnou nabídku. Předběžnou nabídku může účastník zadávacího řízení po dobu jednání se zadavatelem upravovat.

Zadavatel jedná s účastníky zadávacího řízení o předběžných nabídkách s cílem zlepšit

Nahrávám...
Nahrávám...