dnes je 18.5.2024

Input:

Roční kontroly

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.7.1
Roční kontroly

Igor Lüftner – Martin Šturma

Účelem kontroly je ověřit u plynových zařízení:

 • zda jsou provozována v souladu s požadavky příslušných norem, předpisů, návodů výrobce apod.,

 • zda při vlastním provozu neohrožují bezpečnost pracovníků, nenarušují spolehlivost a provoz jiných zařízení a splňují požadavky požární ochrany,

 • zda při vlastním provozu nevznikly závady.

Podle § 21 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. se při kontrole zařízení ověří zejména:

 • stav vyhrazeného plynového zařízení a jeho jednotlivých částí, zda nejsou viditelně poškozeny, opotřebeny nebo zkorodovány tak, že by tím byla snížena bezpečnost provozu vyhrazeného plynového zařízení,

 • stav, ovladatelnost všech uzávěrů plynu a označení hlavních uzávěrů plynu,

 • zda vyhrazené plynové zařízení a pracoviště, na kterém je vyhrazené plynové zařízení umístěno, je vybaveno předepsanými bezpečnostními značkami,

 • přístupnost vyhrazeného plynového zařízení z hlediska obsluhy,

 • těsnost vyhrazeného plynového zařízení,

 • působení vnějších vlivů a provozních okolností na vyhrazené plynové zařízení, zejména větrání nebo odsávání,

 • stav rozvodu plynu za hlavním uzávěrem plynu, včetně osazených regulátorů, plynoměrů a ostatních zařízení,

 • přístupnost, umístění, označení a ovladatelnost uzávěru regulačních a měřicích zařízení,

 • větrání prostor, instalačních kanálů a instalačních podlaží, osvětlení a těsnost plynovodních prostupů, a to z hlediska požadavků bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení.

Pro konkrétní plynové zařízení dále zvláštní normy a pokyny výrobce mohou předepisovat provádění dalších úkonů kontroly navíc a některé výše uvedené úkony kontroly mohou být vynechány.

Četnost: Kontrola vyhrazeného plynového zařízení se provádí nejméně jedenkrát ročně, vyjma roku, kdy je plánováno provedení provozní revize. Provozní revize, o které je zápis v provozním deníku, nahrazuje v kalendářním roce provedení roční kontroly.

V případě, že technický stav zařízení (např. u starších zařízení, při provozu ve ztížených podmínkách, jsou-li zdrojem zvýšeného nebezpečí pro své okolí), pokyny výrobce nebo provozní zkušenosti (např. zvýšený výskyt poruch) vyžadují častější kontroly, nařídí vedoucí nebo osoba odpovědná ve spolupráci s vedením organizace jejich provádění v kratších termínech, což provozovatel rovněž stanoví v místním provozním řádu.

Kontrola musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplyne její lhůta, pokud není v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveno jinak. Kontroly se lhůtou 3 měsíce nebo kratší musí být provedeny nejpozději v poslední den lhůty.

Zajišťuje: Kontroly provádí obsluha způsobilá dle § 12 NV č. 191/2022 Sb., která prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, související bezpečnostní předpisy, požární řád a poplachové směrnice.

Je-li provádění kontrol zajišťováno dodavatelským způsobem, potom kontroly musí provádět osoba s některou z následujících kvalifikací:

 1. revizní technik,
 2. zkušební technik, nebo
 3. osoba s platným osvědčením k montáži a opravám vyhrazeného plynového zařízení s příslušným rozsahem k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních.

Za pověření k provádění kontrol dodavatelským způsobem se považuje objednávka kontroly provozovatelem kontrolovaného vyhrazeného plynového zařízení.

Za splnění požadavků na kontrolu zařízení se považuje i pravidelný servis provedený ve lhůtě 1x za 12 měsíců. O provedeném servisu musí být učiněn záznam do provozního deníku.

Po provedené kontrole vypracuje osoba, která kontrolu provedla, bez zbytečného odkladu záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení s údaji uvedenými v příloze č. 6 k NV č. 191/2022 Sb.:

1. Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení se provede v provozním deníku tohoto zařízení nebo

Nahrávám...
Nahrávám...