dnes je 23.5.2024

Input:

Rodinný dům, speciální příklady

2.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.4
Rodinný dům, speciální příklady

Tato poslední kapitola o rodinných domech se zabývá speciálními příklady rodinných domů z hlediska funkce, typologie i stavebního druhu.

Pasivní rodinné domy

Hledisko ekologie a udržitelnosti

Hledisko ekologie a udržitelnosti se stále více uplatňuje v celém stavebním odvětví, a proto je třeba uvádět do praxe energeticky úsporné stavby včetně rodinných domů.

Úspory energie, vhodné hospodaření s ní pří výstavbě, provozu i likvidaci staveb musí být pojímáno komplexně.

Funkce domu

Již počáteční úvahy o funkci domu, jeho umístění a velikosti musí zohledňovat tento aspekt šetření a optimálního hospodaření. Urbanistické hledisko, uplatnění stabilní funkce přirozených ekosystémů je též významné. K těmto úvahám patří nakládání s dešťovou vodou, stínění stromy v létě, biologické čištění vod, redukce materiálových a energetických toků, sladění hierarchie sídla a systému dopravy, posílené pěší dostupnosti atd. Tento komplexní přístup a uplatněný "systém“ nemůže být nahrazen jen zateplením pláště budovy a použitím solárních či tepelných čerpadel. Při realizaci rodinných domů je třeba zejména hlídat kvalitu vnitřního prostředí, která je pro pohodu bydlení prioritní.

Ekologický přístup

Požadavek na ekologický přístup k realizaci staveb a tedy i rodinných domů jsou zakotveny v české legislativě, ale i v požadovaných směrnicích Evropské unie. České stavební normy zvláště ČSN 730540 Tepelná ochrana budov a dále vyhlášky č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, rámcově formulují požadavky na realizované stavby.

Hodnocení

Hodnocení, jak se daří realizace ekologických staveb, sleduje několik systémů – americký LEED, britský BRE, francouzský HQE, podle nichž lze danou budovu certifikovat.

V České republice se i současná legislativa začíná věnovat daleko více těmto problémům a výsledkem je požadavek na vypracování tzv. Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pro investory i majitele nemovitostí.

Vyhovění parametrům pasivního domu nesmí být však překážkou pro kvalitní architektonické řešení, správnou funkci i pohodu bydlení. Dodržení všech požadavků může být i velmi náročné na údržbu domu a organizaci celého "chodu“ domácnosti, procesu bydlení, aby uživatel nepotřeboval armádu kvalifikovaných údržbářů pro zachování kvality bydlení v pasivním domě.

Hledisko "selského rozumu“

Hledisko "selského rozumu“ a přiměřenosti je třeba mít na zřeteli zvláště při realizaci rodinného domu. Následný příklad je ukázkou extrémní snahy o dosažení parametru pasivního rodinného domu.

Rezidence zastupitelského úřadu

Rezidence velvyslance je jistě hlavní funkcí rodinným domem, je bydlením pro rodinu tituláře. Zároveň nese jinou významnou funkci, a to reprezentativní a společenskou, na něž je kladen velký důraz. Další funkce – malý byt správce, technické zázemí, bezpečnostní hlediska – bývají závislé na podmínkách konkrétní země nebo regionu výstavby.

Dispozice

Vlastní dispozice objektu, společenské části, se odvíjí od diplomatického protokolu a místních podmínek společenských, politických, urbanistických, dopravních, organizačních a provozních.

Vlastní provoz "bydlení“ bývá situován v "druhém plánu“ funkčního zájmu, umisťuje se do vyššího patra, prostě odděleně, ale s možností propojení. Důraz je dále kladen na velmi dobré kuchyňské a zásobovací vybavení. Velkou pozornost zaslouží i zahrada rezidence a její propojení s reprezentační částí domu a musí umožňovat provedení rozsáhlé recepce, párty pro mnoho pozvaných hostů. Společenské a reprezentační funkce objektu vyžaduje dále zpracování grafického označení domu, umístění vlajek, vyřešení slavnostního osvětlení apod. Dále není možné opominout stavební a technická bezpečnostní opatření zvláště v některých regionech.

Řešení architektury domu je doplněno řešením interiéru, výtvarnou výzdobou obrazy, sochami, grafikou apod. V mnoha případech se řeší i "první vybavení domu“, to znamená textilie, závěsy, záclony, stolní nádobí, soubory při baru a podobně.

Vlastní bydlení rodiny tituláře má ovšem zůstat pohodlné a příjemné, umožňující spokojený a přirozený chod rodinného života s příjemnou domácí atmosférou.

Rekreační objekty

Téma rekreační objekty patří bezesporu do okruhu rodinného bydlení. Je zde naplňována funkce bydlení, odpočinku a změny od přelidněného městského způsobu života. Útěk do přírody a "změna života“ pro obyvatele měst je zřejmě hlavním motivem výstavby těchto objektů, chat, chalup, letních sídel. Jedná se o škálu staveb zahrnující úsporné chaty splňující jen základní potřebu ochrany před nepřízní počasí až po uspokojení bohaté rekreační funkce letního či zimního bydlení pro rodinu a její hosty.

Zásady pro navrhování a výstavbu

Zásady pro navrhování a výstavbu těchto obytných objektů jsou tedy stále stejné, ale je třeba více dbát na propojení interiéru s exteriérem a celkově více uplatňovat synergii stavby a přírody,okolí a prostředí. Důležité je zasazení stavby do krajiny, využití výhledů, břehů jezer a řek, úpatí či prudkých svahů hor, vhodné situování v souladu s daným místem.

Nicméně základním z motivů je touha po změně života v rekreačním objektu oproti životu v městském bytě.

Jde tedy o nebezpečí, že

Nahrávám...
Nahrávám...