dnes je 17.6.2024

Input:

Právní režim v území se zrušenou částí územně plánovací dokumentace

3.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.34
Právní režim v území se zrušenou částí územně plánovací dokumentace

Mgr. Martina Pavelková

Územně plánovací dokumentace dle stávajícího stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tj. územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní a regulační plán, je vydávána formou opatření obecné povahy. To je přezkoumatelné jak nadřízeným správním orgánem v přezkumném řízení podle § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, tak i soudem v režimu soudního řádu správního. Lhůta pro vydání rozhodnutí v přezkumném řízení, příp. pro podání žaloby k soudu činí 1 rok od nabytí účinnosti. Nadřízený správní orgán vede přezkumné řízení z moci úřední, a pokud shledá, že opatření obecné povahy trpí zásadním rozporem s právními předpisy, zruší je celé, vyjma případů, kdy charakter zjištěné vady umožňuje zrušit pouze jeho část. Soud je při přezkoumání zákonnosti územně plánovací dokumentace v zásadě vázán rozsahem žalobního návrhu. V souvislosti se zrušením územně plánovací dokumentace nebo její části mohou nastat různé situace, ve kterých není zcela zřejmé, jakým způsobem a podle jaké dokumentace by následně měly být posuzovány záměry v řízeních o jejich umístění, resp. při vydávání závazného stanoviska úřadu územního plánování.

Nejčastější je situace, kdy je zrušena vymezená plocha nebo koridor s určitým požadovaným způsobem využití. Může se jednat o rozvojovou zastavitelnou plochu, případně plochu přestavby, ale také o plochu nezastavitelnou, pokud jsou např. v rámci zastavitelného území vymezeny plochy městské zeleně, veřejná prostranství apod., nebo se jedná o nezastavěné území. Pokud je zrušena sama o sobě plocha nebo koridor se stanoveným funkčním využitím, zařazení příslušných pozemků do zastavěného území tím není dotčeno, neboť se jedná o zcela jinou část územního plánu. Kromě toho může nastat i situace, kdy je z důvodu nedodržení zákonných požadavků pro vymezování zastavěného území, zrušeno i zastavěné území jako celek, příp. zrušeno zařazení určitých konkrétních pozemků do zastavěného území.

Pokud je tedy zrušena pouze plocha se stanoveným funkčním využitím, mají příslušné pozemky režim podle toho, zda se nacházejí uvnitř nebo vně vymezeného zastavěného území. V nezastavěném území lze umísťovat záměry pouze v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. V zastavěném území je možné umisťovat záměry v souladu s § 20 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., tzn. stavby pro bydlení, rodinnou rekreaci, související občanskou vybavenost, stavby dopravní a technické infrastruktury a veřejná prostranství. Mimoto lze umisťovat pouze takové záměry, které nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty. Pokud je současně s plochou s rozdílným způsobem využití zrušeno také vymezení

Nahrávám...
Nahrávám...