dnes je 24.2.2024

Input:

Rozhodnutí podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích

5.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.2
Rozhodnutí podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích

Ing. Bohumír Číhal

VZOR DOKUMENTU

Obecní úřad ............................................

odbor ..................................................

< obec, ulice, PSČ >

Č. j. ............................, V ....................... dne ......................

Rozhodnutí

Obecní úřad .................. odbor ......................... jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

ukládá

podle ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Varianta I. – fyzická osoba

panu / paní

Jméno (popř. jména), příjmení:

Datum narození:

Adresa místa trvalého / přechodného pobytu:

Varianta II. – fyzická osoba podnikající

panu / paní

Jméno (popř. jména), příjmení:

Datum narození:

Adresa místa trvalého / přechodného pobytu:

Název / číslo a předmět živnostenského oprávnění:

Místo podnikání:

IČ:

Varianta III. – právnická osoba

Obchodní firma / název: Sídlo:

IČ:

jako vlastníkovi stavebního pozemku parc. č. ..............v kat. území / stavby č. p. ............... na pozemku parc. č. ..................... v kat. území ...................................................

povinnost

připojit stavební pozemek parc. č. .................... v kat. území .......... / stavbu č. p. ................ na pozemku parc. č. .......................v kat. území ..........................................

na veřejnou kanalizaci

v termínu nejpozději do .

Místo připojení: .

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je kopie katastrální mapy s vyznačením místa připojení na veřejnou kanalizaci.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Varianta I.

  1. Námitce ...........................(uveden obsah námitky) účastníka řízení, kterým je .................................. (uvedeno jméno, příjmení a trvalý
Nahrávám...
Nahrávám...