dnes je 19.7.2024

Input:

Rozpočet vs. rozpočtář, typy rozpočtů, konkrétní výběr položky

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

10
Rozpočet vs. rozpočtář, typy rozpočtů, konkrétní výběr položky

Cíl lekce:

V této lekci se zmíníme obecně o významu rozpočtu a rozpočtáře. Dále si ukážeme několik základních typů rozpočtů, které se nejčastěji vyskytují v procesu výstavby. Na konkrétní položce z ceníku stavebních prací poznáme, co vše ovlivňuje správný výběr položky do zadání sestavovaného rozpočtu.

Obsah lekce:

 1. 3.1 Rozpočet a rozpočtář
  • - Význam rozpočtu
  • - Role rozpočtáře (kalkulanta) ve stavebnictví
 2. 3.2 Druhy rozpočtů ve výstavbě
  • - Výčet hlavních typů rozpočtů
  • - Podrobnější popis jednotlivých typů rozpočtů
 3. 3.3 Jak správně vyhledat položky v ceníku
  • - Praktická ukázka výběru položky z ceníku stavebních prací
 4. 3.4 Závěrem
  • - Doporučená literatura a odkazy

3.1 Rozpočet a rozpočtář

Význam rozpočtu

Položíme-li si otázku: „Co je to vlastně stavební rozpočet?“, měli bychom na ní odpovědět, že se jedná o dokument vyčíslující soupis všech prvků a konstrukcí stavby neboli ocenění kompletního výčtu všech realizovaných prací, které se uskutečňují při vytvoření stavebního díla.

Základním předpokladem dobrého rozpočtu je pečlivě a zodpovědně zpracovaný výkaz výměr. Je to práce, ke které je třeba praktických odborných znalostí z oblasti stavebnictví (velká dávka empirie, nejde o exaktní proces). A to jak teoretických (čtení stavebních výkresů, uživatelská znalost potřebného SW apod.), tak i praktických (postup technologie výstavby, znalost stavebních materiálů, atd.). Neméně důležité je i umět stavební práce a dodávky dobře popsat tak, aby tomu všichni kdož přijdou následně s rozpočtem do styku, porozuměli.

Než se rozpočet začne tvořit, je třeba si odpovědět na několik závažných otázek, majících zásadní vliv na ocenění stavebního díla. Musíme vědět, kde a jak dlouho se stavba bude stavět, máme-li k dispozici dostatek pracovních sil k realizaci či je bude třeba najímat, nejsou-li v dané lokalitě nějaká omezení, jaká je konkurence v řadách ostatních dodavatelů apod.

Role rozpočtáře (kalkulanta) ve stavebnictví

Rozpočtář stavebních prací je ten, kdo se podílí na prvním odhadu ceny stavebního díla, sestavuje výkaz výměr, připravuje podklady pro výběrové řízení, kalkuluje jednotlivé náklady, potřebné ke kompletní dodávce stavby, ale také se stará o datovou základnu položek, které potřebuje ke své práci. Databáze cen, které jsou dodávány k rozpočtářským SW jsou republikovými průměrnými cenami a jako k takovým je třeba k nim přistupovat. Čím více úsilí věnujeme správě těchto databází (tj. zapracování informací získaných z praxe zpětnou reakcí, úpravě kalkulačního vzorce či zásahem do skladeb položek tak, aby odpovídaly vnitrofiremním podmínkám organizace, ve které se podle nich stavební práce provádějí atd.), tím přesněji dokážeme ceny stanovovat. Role rozpočtáře je mnohdy podceňována. Přitom je to právě rozpočtář, kdo se významnou měrou podílí na „nasazení laťky“ cenových nabídek a je tak spolu s dalšími zodpovědný za firmu, ve které pracuje. Pokud je cena podhodnocená, hrozí dané firmě riziko ztráty a v opačném případě jsou cenové nabídky podávány zbytečně, protože firma zakázku nadhodnocenou cenou nezíská.

3.2 Druhy rozpočtů ve výstavbě

Výčet hlavních typů rozpočtů

V této tabulce jsou uvedeny základní typy rozpočtů používané ve stavebnictví

Tab. 1

NEJČASTĚJŠÍ DRUHY KALKULACÍ VE VÝSTAVBĚ
Pol. Název kalkulace Zkratka Podklady Nástroje Vlastník
(eventuelně kdy)
Účel
(komu a čemu slouží)
1 Souhrnný rozpočet, propočet SR Situace – výkres (skica), stavební program, členění na SO/SD THU (vlastní, URS Praha) Investor, stavebník, konzultant (při zrodu záměru) Stavebníkovi jako podklad pro studii proveditelnosti, povolovací řízení
2 Kontrolní směrný rozpočet díla KR Výkresy, výměry, POV Směrné ceny (vlastní, cizí) Investor, stavebník, konzultant Pro porovnání nabídek uchazečů před výběrem zhotovitele
3 Nabídkový rozpočet NR Výkresy, výměry. POV Vlastní jednotkové ceny / vlastní sazby (ceníky / sazebníky) Uchazeči o zakázku Objednateli a zhotoviteli ke stanovení smluvní ceny
4 Výrobní kalkulace VK Výkresy, výměry, TOV Vlastní standardy spotřeby a sazby Zhotovitel (před zahájením díla) Zhotoviteli pro plán potřeb /stanovení nabídkové ceny
5 Výsledná kalkulace Výsl.K Dokončené zakázky Evidence spotřeby zdrojů Zhotovitel (po ukončení zakázky) Zhotoviteli k sestavení THU
6 Kontrolní rozpočet stavby souhrnný KSR Prostavěnost na zakázce (rozpracovanost, fyzická rozestavěnost) THU, zálohy, NR1 Objednatel –stavebník či dozor Ověření dostatku financí na dokončení výstavby

Použité zkratky a vysvětlivky:

SO – stavební objekt viz Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) ÚRS Praha a.s.
SD – stavební dílo viz Standardní klasifikace produkce (SKP) ČSÚ (Český statistický úřad)
THU – Technicko-hospodářský ukazatel – v penězích vyjádřená průměrná hodnota kalkulační jednice
POV – plán organizace výstavby v projektu stavby. Hlavním dokumentem pro uzavření smlouvy o dílo při stavebních prací je časový plán k POV; dále obsahuje ZS (zařízení staveniště), plánovaný počet dělníků, atd. - podrobnosti viz. Stavební zákon
TOV – technologie organizace výstavby – součást výrobní přípravy zhotovitele
Nabídkový rozpočet – nabídková cena bez daně. Po odsouhlasení se NR změní na odbytový rozpočet (OR) a nabídková cena na cenu smluvní.
Výrobní kalkulace – je operativní kalkulace ve stavebnictví, kde kalkulační jednicí je konstrukční prvek (KP).

Podrobnější popis jednotlivých typů rozpočtů

1. Souhrnný rozpočet, propočet (předpokládané náklady stavby)

Jde o rozpočet, který se zpracovává ve fázi předprojektové přípravy stavby (investiční záměr a územní řízení) a slouží investorovi k rozhodování o budoucí stavbě s ohledem na finanční možnosti a efektivnost. Tento rozpočet není podrobný a dává pouze přibližně výsledky. Výpočet nákladů stavby vychází pouze ze zjištění obestavěného prostoru, zastavěné plochy či délky trasy a použití technicko-hospodářských ukazatelů.

Příklad:

Chceme znát předběžnou cenu stavby halového typu z montovaných tyčových prefa dílců.

Nejdříve si spočítáme obestavěný prostor plánované stavby a poté přistoupíme k výběru vhodné stavby v THU.

Např. THU pro obor 802 – Haly občanské výstavby (CÚ 2004/I) vypadá takto:

Tab. 2

TS Měrná jednotka Svislá nosná konstrukce
1 4510,- m3 OP zděná z cihel, tvárnic a bloků
2 3400,- m3 OP monolitická betonová tyčová
3 3890,- m3 OP monolitická betonová plošná
4 3790,- m3 OP montovaná z dílců beton. tyčových
5 3900,- m3 OP montovaná z dílců beton. plošných
6 3150,- m3 OP montovaná z prostorových buněk
7 4180,- m3 OP kovová
8 3230,- m3 OP dřevěná a na bázi dřevní hmoty

Spočítaný obestavěný prostor vynásobíme jednotkovou cenou za m3 OP a dostáváme tak předběžnou cenu plánovaného díla.

Např.: 12845,00 m3 OP x 3790,00 Kč/m3 OP = 48.682.550 Kč

2. Kontrolní směrný rozpočet

Rozpočet, který se sestavuje z projektové dokumentace stavby a to jak z dokumentace ke stavebnímu povolení, tak z dokumentace realizační. Slouží opět hlavně investorovi s tím, že je již podstatně přesnější a dokáže zjistit v předstihu finanční náročnost stavby s přijatelnou přesností. Tento druh rozpočtu je již v podrobném členění (dle TSKP, SfB, apod.)

Příklad:

Na tomto příkladu (výběr z rozpočtu) vidíme, že tento rozpočet je zpracován dle třídníku TSKP a u

Nahrávám...
Nahrávám...