dnes je 13.4.2024

Input:

Rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu

21.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.37
Rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu

Mgr. Martina Pavelková

Splnění obecných požadavků na výstavbu je třeba dbát při územně plánovací činnosti, projektové činnosti, rozhodovací činnosti stavebních úřadů, ale i při následné stavební činnosti, užívání staveb a jejich odstraňování. Obecné požadavky na výstavbu jsou specifikovány prováděcími vyhláškami ke stavebnímu zákonu, a jedná se především o obecné požadavky na využívání území, obecné technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Ustanovení § 169 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, připouští, že v některých případech lze z obecných požadavků udělit výjimku, pro což stanoví speciální podmínky.

Rozhodnutí o výjimce stavební úřad vydá v případě, že to právní předpis výslovně umožňuje, neohrozí se tím bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby, a bude dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Nejčastějším případem jsou výjimky udělované dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. (např. z odstupových vzdáleností staveb), které lze podle ust. § 26 této vyhlášky udělit z ust. § 20 odst. 3, 5 a 7, § 21 odst. 4, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 a 3, § 24a odst. 2 a 3, § 25 odst. 2 až 7. Pokud je podána žádost o výjimku v případě, kdy tato možnost ze zákona nevyplývá, je to důvod pro zamítnutí žádosti. Jako zjevně právně nepřípustná bude posouzena žádost o výjimku z obecných požadavků, které nejsou aplikovatelné na předmětný záměr.

Stavební úřad by měl tedy v každém konkrétním případě, kdy rozhoduje o výjimce odůvodnit, které ustanovení právního předpisu jej zmocňuje k vydání takového rozhodnutí, na základě jakých úvah došel k závěru, že nebude ohrožena bezpečnost, zdraví, životy ani sousední nemovitosti, a zůstane zachován účel sledovaný příslušným požadavkem. Účelem úpravy bude ve většině případů ochrana veřejného zájmu, jako je technické a dopravní napojení staveb, ochrana životního

Nahrávám...
Nahrávám...