dnes je 14.6.2024

Input:

Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona – metodika MMR

15.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zcela nově je pro účely řízení a obdobných postupů o žádostech ve stavebním zákoně v ust. § 184a koncipována úprava doložení soukromoprávního oprávnění provést záměr. V jednotlivých ustanoveních upravujících rozsah příloh konkrétních typů žádostí je pak na ust. § 184a vždy odkázáno. Např. v ust. § 86 upravujícím žádost o vydání územního rozhodnutí je v odst. 2 písm. a) uvedeno, že k žádosti žadatel připojí souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona. Dne 2. 2. 2018 publikovalo Ministerstvo pro místní rozvoj k těmto ustanovením metodickou pomůcku.

Dle ust. § 184a odst. 1 stavebního zákona musí žadatel doložit souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v případě, že není vlastníkem pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr proveden, a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby (ve smyslu občanského zákoníku) požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Souhlas vlastníka žadatel nedokládá, pokud představuje předmětný záměr zákonný účel vyvlastnění, a dále ani v případě podzemních staveb dle ust. § 110 odst. 6 stavebního zákona. Metodika poukazuje také na situaci, kdy má být projednávána změna stavby, která bude součástí věcného práva stavby. V těchto případech vstupuje do práv vlastníka stavby, a tedy i uděluje souhlas se změnou stavby, oprávněný z práva stavby. Pokud bude stavba ve spoluvlastnictví, bude souhlas prosté většiny spoluvlastníků stačit pouze pro její údržbu. Souhlas dvou třetin spoluvlastníků (§ 1129 občanského zákoníku) bude dle metodiky, ale i důvodové zprávy k novele, vyžadován pro změny dokončené stavby. Souhlas všech spoluvlastníků (§ 1132 občanského zákoníku) nebude patrně vyžadován v režimu ust. § 184a stavebního zákona téměř nikdy, metodika však tyto potenciální případy nijak blíže nerozvádí. Způsob udělování souhlasu se záměrem zasahujícím do společných částí bytového domu společenstvím vlastníků upravuje v příslušných ustanoveních o bytovém spoluvlastnictví občanský zákoník. Dle ust. § 184a odst. 2 musí být souhlas se záměrem vyznačen na situačním výkrese dokumentace nebo projektové dokumentace.

Jedním z principů nové právní úpravy je dle ministerstva předpoklad, že nositelé věcných práv, tj. vlastníci a oprávnění z práva stavby a ze služebnosti, jsou oprávnění v rozsahu těchto práv požadovaný záměr uskutečnit. Přestože to z citovaných

Nahrávám...
Nahrávám...