dnes je 8.2.2023

Input:

Společné územní a stavební řízení

21.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.4.2.2
Společné územní a stavební řízení

Ing. Bohumír Číhal

Společné územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. upravují nová ustanovení § 94j až 94p.

Stavby pro společné povolení

Společné povolení lze vydat u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, vymezených v ustanoveních § 15 odst. 1 písm. b až d (stavby drah, dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a vodních děl) a u staveb vymezených v ustanovení § 16 odst. 2 písm. d (stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin, stavby souvisejících s úložišti přírodních radioaktivních odpadů, stavby v areálu jaderného zařízení, stavby ropovodů a produktovodů, stavby zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu a uskladňování plynu, zařízení výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více).

Příslušnost k vydání společného povolení

Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad příslušný k povolení stavby. U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.

Stavební úřad, který vydal společné povolení, je příslušný k provedení kontrolní prohlídky rozestavěné stavby, k povolení změny stavby před dokončením, k vydání rozhodnutí o odstranění stavby (bude-li jím povolená stavba prováděna v rozporu s povolením), popřípadě ji dodatečně povolit.

Účastníci řízení

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je

 • stavebník;

 • obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn;

 • vlastník stavby, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem;

 • vlastník pozemku, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem;

 • osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Okruh účastníků územního a stavebního řízení byl obecně omezen prostřednictvím změny ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (viz výše u územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí).

Žádost o vydání společného povolení

Žádost o vydání společného povolení obsahuje kromě obecných náležitostí

 • základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění;

 • identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr uskutečnit,

 • údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám.

K žádosti o vydání společného povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. stavebník připojí

 • souhlas k umístění a provedení stavebního záměru (podle nového ustanovení § 184a). Souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce (pokud společenství vlastníků nevzniklo);

 • závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, nevydává-li se koordinované závazné stanovisko, nebo nepostupuje-li se podle nového ustanovení § 96b odst. 2 (Pokud je stavební úřad zároveň orgánem územního plánování příslušným k vydání závazného stanoviska, obstarává závazné stanovisko orgánu územního plánování stavební úřad, není-li toto závazné stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska);

 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;

 • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury);

 • dokumentaci pro vydání společného povolení (obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část);

 • návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

V případě řízení s velkým počtem účastníků se v žádosti o vydání společného povolení účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Dokumentace se připojuje ve dvojím vyhotovení, a není-li stavebník vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. V případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který společné územní a stavební řízení vede, připojuje se další vyhotovení dokumentace (v počtu stavebních úřadů, které jsou dotčenými orgány). Tato dokumentace musí zahrnovat též dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení, které jsou částmi vedlejší stavby, k jejímuž umístění nebo povolení je příslušný jiný stavební úřad než stavební úřad, který společné územní a stavební řízení vede.

Projednání žádosti

Pokud k žádosti není připojena dokumentace nebo pokud není zpracována projektantem, stavební úřad takovou žádost neprojednává a řízení zastaví. Pokud žádost neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší. Stavební úřad územní řízení přeruší, kromě důvodů uvedených ve správním řádu, také v případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat. Zároveň vyzve žadatele k předložení smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel nepředloží požadované smlouvy ve stanovené lhůtě, stavební úřad územní řízení zastaví

Dojde-li k přerušení nebo zastavení řízení, usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi.

Obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh, včetně rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného povolení, stanoví prováděcí předpis (vyhláška č. 503 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření).

Zahájení řízení

Stavební úřad oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení nejméně 15 dnů před ústním jednáním (které případně spojí s ohledáním na místě) s upozorněním, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. V případech záměrů umisťovaných v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařídí stavební úřad veřejné ústní jednání vždy.

Oznámení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a dotčeným orgánům jednotlivě. U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou, jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a

Nahrávám...
Nahrávám...