dnes je 19.7.2024

Input:

Stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

30.6.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3 Stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

JUDr. Alena Kliková

Stavby pozemních komunikací

Zákon o pozemních komunikací č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a novel, definuje stavby pozemních komunikací. Za stavby pozemních komunikací se považují stavby dálnice, silnice a místní komunikace. Speciálním stavebním úřadem je v této oblasti tzv. silniční správní úřad.

 • Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.

 • Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.

 • Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť. Silnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují do tříd:

  • silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu,

  • silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy,

  • silnice III. třídy, která je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace.

 • Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce.

 • Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

Jak jsme již uvedli výše a dále definovali i pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, můžeme raději zopa kovat, že speciálním stavebním úřadem je příslušný silniční správní úřad. Speciální stavební úřad přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice nebo rychlostní silnice, v ostatních případech vždy přizve příslušný orgán Policie České republiky.

Pozor!
Pro veškeré postupy speciálního stavebního úřadu platí pro územní a stavební řízení stavby dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace zvláštní předpisy o územním plánování a stavebním řádu, a tím je opět stavební zákon a příslušné prováděcí předpisy. Platí tak vždy, není-li stanoveno v zákoně o pozemních komunikacích jinak. K realizaci staveb komunikací je vyžadováno povolení k realizaci daných staveb dle stavebního zákona, tj. stavební povolení, není-li dále uvedeno jinak.

Ohlášení

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vymezuje, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení jen ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení. Dle ustanovení § 14 předmětného prováděcího předpisu stavební úpravy vyžadující ohlášení speciálnímu stavebnímu jsou všechny práce, neuvedené v § 15 této vyhlášky a nedotýkají se práv třetích osob, a jedná se o:

 • drobné stavby podle zvláštního předpisu, dále portálové konstrukce dopravního značení, technická zařízení a jejich součásti určená k vyměření, výběru a kontrole úhrady poplatku za užití pozemní komunikace, a skládky sypkých údržbových materiálů,

 • stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby ani způsob jejího užívání, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby nebo se nezvyšuje stálé zatížení mostu,

 • udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, její vzhled nebo životní prostředí a všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou nebo se nachází na území památkové rezervace nebo památkové zóny,

 • úpravy komunikace, při nichž změna původní nivelety nepřesáhne:

  1. 3 cm u komunikací s přímo přilehlou

Nahrávám...
Nahrávám...