dnes je 21.5.2024

Input:

Ochrana rostlin a živočichů - propojení s postupy podle stavebního zákona

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.25
Ochrana rostlin a živočichů – propojení s postupy podle stavebního zákona

Mgr. Martina Pavelková

Ochrana přírody tak, jak ji upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zahrnuje i ochranu rostlin a živočichů.

V rámci ochrany rostlin a živočichů rozlišujeme obecnou ochranu a druhovou ochranu. Zákonný rámec obecné ochrany rostlin a živočichů je vymezen v ustanovení § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to nepřímou formulací této obecné povinnosti: všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. K druhové ochraně některých rostlin a živočichů dochází prostřednictvím vymezení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jejichž seznam stanoví Ministerstvo životního prostředí závazným právním předpisem (vyhláška č. 395/1992 Sb., přílohy II a III). Podle ustanovení § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů formou demonstrativně vymezených zakázaných činností, a stejně tak je v ustanovení § 49 téhož zákona zakázáno škodlivě působit i ve vztahu k zvláště chráněným rostlinám.

V některých případech může nastat, že se s obecnou nebo druhovou ochranou rostlin a živočichů dostane do kolize stavební záměr nebo jiná činnost, která je povolována v režimu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Ne vždy však musí tato kolize vyústit v zamítnutí příslušné žádosti.

Ustanovení § 67 upravuje obecnou povinnost investorů zamýšlejících uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté tohoto zákona, zajistit předem na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy. Tuto povinnost mají investoři ze zákona dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2018, dříve povinnost zpracovat biologický průzkum, který sloužil ke zjištění pouze vlivů záměru na rostliny a živočichy, ukládal rozhodnutím ad hoc dotčený orgán. V případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny může investor požádat o stanovisko příslušný orgán ochrany přírody, který je povinen jej vydat do 30 dnů. Dotčený orgán vydá

Nahrávám...
Nahrávám...