dnes je 25.5.2024

Input:

Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

12.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.12
Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

Mgr. Martina Pavelková

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, upravuje stavební dozor v Hlavě II, části čtvrté, nazvané "Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu".

Na rozdíl od předchozího stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v němž byla úprava státního stavebního dohledu založena na spíše nahodilé kontrolní činnosti orgánů státního stavebního dohledu (fyzických osob), nový stavební zákon ukládá stavebním úřadům vykonávat soustavný dozor "nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení“. Tímto dozorem se rozumí především kontrola plnění povinností stavebníků při přípravě a realizaci stavebních záměrů, ale také následný dozor nad užíváním staveb a jejich stavebně technickým stavem. Veřejnými zájmy jsou myšleny nejenom veřejné zájmy definované stavebním zákonem, ale i ty, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů. V případě zjištění závadného stavu musí stavební úřad využít svých zvláštních pravomocí tak, aby došlo ke zjednání nápravy.

§ 132 odst. 2 stavebního zákona jsou upraveny konkrétní nástroje k výkonu stavebního dozoru:

a) provádění kontrolní prohlídky stavby,

b) nařízení neodkladného odstranění stavby,

c) nařízení nutných zabezpečovacích prací na stavbě,

d) nařízení nezbytných úprav na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,

e) nařízení provedení udržovacích prací,

f) nařízení vyklizení stavby,

g) uložení opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Veřejný zájem je pro účely výkonu stavebního dozoru definován v § 132 odst. 3 jako požadavek, aby:

a) stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,

b) stavba byla užívána jen k povolenému účelu,

c) stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,

d) se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,

e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.

Ustanovení o výkonu státního

Nahrávám...
Nahrávám...