dnes je 25.4.2024

Input:

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

5.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.11
Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Mgr. Martina Pavelková

Stavby, terénní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu upravuje § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Co se týče změn staveb uvedených v tomto výčtu, ty vyžadují povolení nebo ohlášení pouze tehdy, dojde-li v důsledku jejich provedení k překročení parametrů stanovených právě v § 103. Skutečnost, že tyto stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení neznamená, že tyto stavby nevyžadují územní rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu z hlediska svého umístění. Výčet záměrů, které nevyžadují ani územní rozhodnutí (resp. územní souhlas) je upraven v § 79 odst. 2 stavebního zákona.

Seznam staveb nevyžadujících pro svou realizaci vydání stavebního povolení anebo ohlášení stavebnímu úřadu je poměrně obsáhlý a obsahuje podrobné údaje, kterými se jednotlivé stavby pro daný účel charakterizují. V tom spočívá určité úskalí pro stavebníky, kteří musí svůj záměr ve světle právní úpravy adekvátně posoudit a zejména pak parametry předpokládané v § 103 během výstavby dodržet (např. co se týče výšky nebo zastavěné plochy). V pochybnostech lze doporučit konzultaci na příslušném stavebním úřadě.

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu konkrétně nevyžadují:

a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,

b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e),

c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

e) stavby a zařízení, a to

1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 mzastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení;

2. stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu

Nahrávám...
Nahrávám...