dnes je 14.6.2024

Input:

Provádění činností autorizovaným inspektorem

19.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9
Provádění činností autorizovaným inspektorem

Mgr. Martina Pavelková

Již od roku 2007 upravuje stavební zákon institut tzv. autorizovaných inspektorů, tj. soukromých osob, na které je za určitých podmínek a předpokladů přenesena část výkonu státní správy na úseku stavebního práva. Ve stavebním zákoně je tato úprava soustředěna v  § 143 a násl. Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr pro místní rozvoj osobu, která splní podmínky a doloží doklady stanovené v § 143 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (vzdělání, autorizace, praxe, trestní i disciplinární bezúhonnost, složení odborné zkoušky). Oprávnění k výkonu funkce autorizovaného inspektora je časově omezeno na dobu 10 let s možností prodloužení. Zánik funkce autorizovaného inspektora a možnosti jeho odvolání upravuje stavební zákon v § 144. Činnost autorizovaného inspektora není živností a může být vykonávána jako svobodné povolání. Vykonávat ji mohou také právnické osoby, pokud mají jmenovaného autorizovaného inspektora a získají souhlas ministerstva.

Podle § 146 odst. 1 stavebního zákona vykonává autorizovaný inspektor svojí činnost za úplatu, která se sjednává písemnou, soukromoprávní smlouvou. Ve smlouvě může být sjednána i úhrada vynaložených nákladů, např. cestovného. Sazebník za služby autorizovaného inspektora žádným právním předpisem upraven není, tzn., že cena se sjednává pouze dohodou. Autorizovaný inspektor je odpovědný za škodu vzniklou jeho činností, na což musí být dle zákona pojištěn. Evidence činnosti autorizovaných inspektorů podléhá úpravě zákona o archivnictví.

Rozsah práv a povinností, které si mohou autorizovaný inspektor a stavebník mezi sebou dohodnout, vyplývá mimo jiné i z § 149 (oprávnění autorizovaného inspektora). Předmětem smlouvy tak může být zejména osvědčení způsobem stanoveným v § 117, že navrhovaná stavba nebo změna stavby před dokončením může být provedena, dále zpracování odborného posudku (certifikátu) pro vydání kolaudačního souhlasu a konečně dohled nad prováděním stavby. Mimo povinnosti sjednané ve smlouvě je autorizovaný inspektor povinen také poskytnout stavebnímu úřadu na jeho výzvu a náklad expertní součinnost.

Procesní postup při oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora upravuje § 117 stavebního zákona. Tento postup spočívá zejména v tom, že autorizovaný inspektor může na základě smlouvy uzavřené se stavebníkem zkontrolovat projektovou dokumentaci z hledisek dle § 111 odst. 1 a 2 namísto stavebního úřadu. U některých staveb, jako např. u záměrů vyžadujících závazné stanovisko EIA, je však tento postup zákonem

Nahrávám...
Nahrávám...