dnes je 19.6.2024

Input:

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu

23.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.12
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu

Ing. Bohumír Číhal

Stavební zákon ukládá stavebním úřadům vykonávat soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Pro tyto účely stanoví v ustanovení § 132 SZ příslušná oprávnění. Stavební úřad je ve veřejném zájmu oprávněn:

  • provádět kontrolní prohlídky stavby,

  • nařizovat neodkladné odstranění stavby,

  • nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě,

  • nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,

  • nařizovat provedení udržovacích prací,

  • nařizovat vyklizení stavby,

  • ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Jedním z hlavních nástrojů stavebního úřadu pro vykonávání dozoru nad výstavbou jsou kontrolní prohlídky staveb, kterým jsme věnovali samostatnou kapitolu. Slouží zejména k tomu, aby stavební úřad zjistil skutečný stav na stavbě v určitých fázích výstavby a mohl operativně řešit odstranění případně zjištěných nedostatků nebo nařídit nezbytná opatření vyplývající z jeho výše uvedených dozorových povinností. Těmto opatřením se věnují následující kapitoly. Poslední novela zákonem č. 225/2017 Sb. se předmětu kapitol přímo nedotkla.

Neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, vyklizení stavby

Neodkladné odstranění stavby

Postup SZ při nařizování neodkladného odstranění stavby upravuje ustanovení § 135 odst. 1 stavebního zákona. Přichází v úvahu, když stavba svým závadným stavem ohrožuje životy osob nebo zvířat tím, že hrozí zřícením, tzn., že jde o stav akutního nebezpečí. Nařízené odstranění stavby je její vlastník povinen zajistit oprávněným stavebním podnikatelem. Pokud je vlastník stavby nečinný a hrozí nebezpečí z prodlení, má stavební úřad oprávnění takovému podnikateli odstranění závadné stavby nařídit. Náklady na odstranění stavby hradí vlastník stavby.

Nutné zabezpečovací práce

Obdobný postup stanoví stavební zákon pro nutné zabezpečovací práce, nařízené ustanovením § 135 odst. 2, u staveb, které svým špatným technickým stavem ohrožují zdraví a životy osob nebo zvířat, ale není je nutné neodkladně odstranit. Stejně jako v předchozím případě, hrozí-li nebezpečí z prodlení, zajistí nutné zabezpečovací práce stavební úřad prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven. I zde platí, že nutné zabezpečovací práce může stavební úřad stavebnímu podnikateli nařídit a i postup s úhradou nákladů je stejný.

Vyklizení stavby

Vyklizení stavby stavební úřad nařídí podle ustanovení § 140 stavebního zákona v případě, že závadami na stavbě jsou bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví osob nebo zvířat a také v případě, že má být nařízeno neodkladné odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce

Nařízení nutných zabezpečovacích prací stavebníkovi

Vzor upravuje nařízení nutných zabezpečovacích prací v případě předpokládaného plnění zákonné povinnosti vlastníkem/stavebníkem.

Nařízení zabezpečovacích prací musí obsahovat podle ustanovení § 67 odst. 3 SprŘ výrokovou část rozhodnutí, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno a označení hlavních účastníků řízení, vč. jejich identifikace, dále lhůtu ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě také jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění. Výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání není třeba, protože stavební zákon odkladný účinek odvolání přímo vylučuje. Nařízení musí mít i formální úpravu podle správního řádu, tzn. označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby.

Nařízení nutných zabezpečovacích prací stavební firmě

Vzor upravuje nařízení nutných zabezpečovacích prací prostřednictvím stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven. Stavební úřad tak postupuje v případě kdy je vlastník stavby nečinný a hrozí nebezpečí z

Nahrávám...
Nahrávám...