dnes je 19.7.2024

Input:

Struktura, systém a principy státní památkové péče v ČR

4.8.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 Struktura, systém a principy státní památkové péče v ČR

Památkový fond

Jednou z nejvýznamnějších složek kulturního bohatství České republiky je dochovaný památkový fond, jehož přínos pro společnost vyplývá z jeho nenahraditelných hodnot, a to zejména historických, uměleckých, estetických a užitkových.

Úroveň péče o památky a jejich soubory indikuje v dnešní Evropě obecnou úroveň vyspělosti společenského systému státu. Uchování a prezentace jednotlivých součástí našeho památkového fondu, to je především kulturních památek nemovitých a movitých, z nichž nejvýznamnější jsou prohlašovány za národní kulturní památky, má značný význam, zejména v souvislostech územního rozvoje, rozvoje podnikání a cestovního ruchu.

Výklad právní věty
Památková péče je v České republice upravena zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění , a je vykonávána dvěma navzájem kooperujícími složkami.

Na jedné straně je to odborná organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav. Druhou složkou státní památkové péče, s pravomocí výkonnou, jsou správní úřady v hierarchickém uspořádání:

 • ministerstvo kultury ČR, jako ústřední správní úřad,

 • krajské úřady, jako správní orgány II. stupně,

 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jako správní orgány I. stupně.

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro kulturní památky v ČR. Odbor památkové péče Ministerstva kultury je ústředním řídicím pracovištěm v systému státní památkové péče v ČR a plní převážnou část odborných úkolů stanovených v § 26 zákona č. 20/1987 Sb. Jedná se zejména o:

 • prohlašování a rušení prohlášení věci za kulturní památku,

 • zpracování návrhů nařízení vlády o prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku, nařízení vlády o prohlášení území za památkovou rezervaci, vyhlášky Ministerstva kultury o prohlášení území za památkovou zónu,

 • uděluje povolení k provádění obnovy kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, povolení k provádění archeologických výzkumů,

 • poskytuje v rámci specializovaných programů finanční příspěvky na obnovu kulturních památek,

 • řídí metodicky správní úřady nižších stupňů – krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy, současně je odvolacím orgánem při rozhodování o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím těchto úřadů,

 • řídí odbornou organizaci státní památkové péče – Národní památkový ústav.

Památková inspekce je specializovaným kontrolním orgánem Ministerstva kultury v oboru státní památkové péče. Hlavním posláním památkové inspekce je vykonávat centrální dozor nad dodržováním tohoto zákona. Památková inspekce plní zejména tyto úkoly stanovené jí zněním § 27 zákona č. 20/1987 Sb.:

 • dohlíží, jak je zabezpečována péče o kulturní památky v ČR,

 • kontroluje, jak jsou dodržována rozhodnutí orgánů státní památkové péče,

 • na základě poznatků získaných při provádění dozoru hodnotí stav památkové péče a navrhuje opatření k jejímu zlepšení.

Památková inspekce provádí kontroly výkonu státní správy na úseku státní památkové péče na krajských úřadech a na Magistrátu hlavního města Prahy.

Krajský úřad

Krajský úřad metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji:

 • vede seznamy kulturních památek ve svém územním obvodu, zápisy do těchto seznamů se provádějí podle výpisů z Ústředního seznamu kulturních památek ČR;

 • vyjadřuje se k prohlašování a k zrušení prohlášení věci za kulturní památku;

 • vydává závazné stanovisko k obnově národních kulturních památek podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.;

 • vykonává státní stavební dohled při obnově národních kulturních památek z hlediska památkové péče;

 • je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným ve správním řízení úřady obcí s rozšířenou působností.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu. Podílí se na zpracování krajské koncepce státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů

Nahrávám...
Nahrávám...