dnes je 15.7.2024

Input:

Systém péče o elektrická zařízení

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.8
Systém péče o elektrická zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Kontroly, revize a údržba elektrického zařízení zabezpečují jeho řádný a bezpečný stav a zachycují počínající závady zejména bezpečnostního charakteru.

Prohlídky se provádějí za plného provozu a pouze vizuálně dle místního provozního bezpečnostního předpisu pro EZ.

Pravidelné odborné kontroly EZ musejí být podle § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb. prováděny nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Definice kontrol podle Přílohy ČSN 33 1500 zní: Kontrola elektrického zařízení – činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se zjišťuje technický stav elektrického zařízení (např. zkouškou, měřením, prohlídkou apod.). Většinou se provádí vizuálně odborným posouzením technika s elektrotechnickou kvalifikací. O této kontrole musí být proveden zápis.

Pravidelné revize provozovaných elektrických zařízení – revize prováděné revizním technikem s příslušným osvědčením vydaným pověřenou organizací (TIČR) vizuálně, měřením a zkoušením, a to pravidelně ve lhůtách dle Přílohy č. 4 k NV č. 190/2022 Sb.

Mimořádné revize se provádějí po jakémkoliv zásahu do stávajícího elektrického zařízení a provádí je revizní technik s příslušným osvědčením.

Příkladem mimořádné revize může být:

- podle požadavku právního předpisu nařízení orgánu inspekce práce dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce: inspektor je oprávněn v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí;

- podle požadavku technické normy: revize hromosvodu po úderu blesku dle

Nahrávám...
Nahrávám...