dnes je 13.4.2024

Input:

Údaje v katastru nemovitostí vs. skutečný stav

20.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Katastr nemovitostí je dle informací zveřejněných na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších.

Jinými slovy lze tedy říci, že je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Právní rámec katastru nemovitostí stanoví občanský zákoník a také zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). I přes primární účel této evidence, kterým je ochrana vlastnických práv, může v praxi občas nastat situace, kdy je efekt administrativy opačný, protože je způsoben chybou. Důsledky takové chyby mohou být fatální s ohledem na s novým občanským zákoníkem zavedenou zásadu materiální publicity, podle které je vždy rozhodný zápis v katastru nemovitostí. Proto je nyní i vkladový proces složitější a o poznání delší, neboť musí zajistit odpovídající ochranu osob, které mohou být případným nesprávným zápisem do katastru nemovitostí dotčeny.

Odpověď na to, jak v takových případech postupovat nabízí právě občanský zákoník ve spojení s katastrálním zákonem, které právě v souvislosti se zásadou materiální publicity zavedly institut poznámky spornosti.

Naopak institut poznámky spornosti lze uplatnit tehdy, pokud osoba, která o zápis této poznámky žádá, jako vlastník nemovitosti v katastru zapsána nebyla, avšak má za to, že její vlastnické právo je dotčeno zápisem nebo vkladem provedeným ve prospěch jiné osoby. Podle ust. § 985 nového občanského zákoníku, není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat odstranění nesouladu; prokáže-li, že své právo uplatnila, zapíše se to na její žádost do veřejného seznamu. Rozhodnutí vydané o jejím věcném právu působí vůči každému, jehož právo bylo zapsáno do veřejného seznamu poté, co dotčená osoba o zápis požádala. Podle navazujícího ust. § 986, kdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do veřejného seznamu bez právního důvodu ve prospěch jiného, může se domáhat výmazu takového zápisu a žádat, aby to bylo ve veřejném seznamu poznamenáno. Orgán, který veřejný seznam vede, vymaže poznámku spornosti zápisu, nedoloží-li žadatel ani do dvou měsíců od doručení žádosti, že své právo uplatnil u soudu. Požádal-li žadatel o poznamenání spornosti zápisu do jednoho měsíce ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl, působí jeho právo vůči každému, komu popíraný zápis svědčí nebo kdo na jeho základě dosáhl dalšího zápisu; po uplynutí této lhůty však jen vůči tomu, kdo dosáhl zápisu, aniž byl

Nahrávám...
Nahrávám...