dnes je 24.2.2024

Input:

Údržba chodníků a odpovědnost za ni

11.2.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Z žádného právního předpisu nevyplývá výslovná povinnost k jejich údržbě či úklidu. Příslušné právní předpisy (§ 27 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích) neukládají vlastníkům nemovitostí povinnost zajišťovat údržbu či úklid, pouze zakládají jejich odpovědnost za negativní důsledky závad ve schůdnosti chodníků, resp. za škody, které tím vznikly.

 

Jedním z častých problémů, s nimiž se společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i jiní majitelé domů často potýkají, je zajištění vyhovujícího stavu chodníku přiléhajícího k jejich domu či pozemku, na němž je dům umístěn. Pro lepší orientaci v zákonných povinnostech z této oblasti je vhodné shrnout některá základní pravidla, jimž se údržba chodníků řídí.

 

Právní úprava

Právní úpravu týkající se péče o chodníky přiléhající k nemovitostem a s ní souvisejících otázek lze najít v různých právních předpisech, základ této právní úpravy je však pouze v jediném právním předpisu, konkrétně v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Přestože je v současné době (prosinec 2008) v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednáván návrh novely zmíněného zákona, která by dosavadní pořádky v této oblasti zásadně změnila (více k ní viz níže), přinejmenším pro aktuální zimní sezonu 2008/2009 dosavadní pravidla uvedená v platném znění zmíněného zákona platí a je proto třeba se jimi řídit.

Dalším v daných souvislostech podstatným právním předpisem je zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ObčZ), který upravuje mimo jiné i odpovědnost za škodu, včetně škody na zdraví.

V neposlední řadě může být za podstatný považován v těchto souvislostech i zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Základní práva a povinnosti

Zajímavým specifikem právní úpravy odpovědnosti majitelů komunikací za stav chodníků přiléhajících k jejich nemovitosti je to, že z žádného právního předpisu nevyplývá výslovná povinnost k takové údržbě či úklidu. Příslušné právní předpisy (konkrétně ustanovení § 27 odst. 4 zmíněného zákona o pozemních komunikacích) totiž neukládají vlastníkům nemovitostí povinnost zajišťovat údržbu či úklid, pouze zakládají jejich odpovědnost za negativní důsledky závad ve schůdnosti takových chodníků, resp. za škody, které tím vznikly.

§

Ustanovení § 27 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích konkrétně stanoví:

Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že majitel nemovitosti sice nemá žádné konkrétní povinnosti ve vztahu k údržbě přilehlého chodníku, za škody vzniklé nedostatečnou schůdností však

Nahrávám...
Nahrávám...