dnes je 5.2.2023

Input:

Uspořádání zákona č. 134/2016 Sb.

21.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.1
Uspořádání zákona č. 134/2016 Sb.

Ing. Bohumír Číhal

Přes deklarované zjednodušení zákona dostává se do praxe zákon č. 134/2016 Sb., který je textově i obsahově rozsáhlý. Jinak tomu ani nemohlo být, neboť ke sloučeným dvěma zákonům českého práva přidává požadavky práva evropského.

Pro orientaci v oficiální verzi zákona, uveřejněného v částce 51 Sbírky zákonů České republiky na 107 tiskových stranách, považujeme za prospěšné uvést následující přehled uspořádání jeho částí a hlav.

Členění zákona

ČÁST PRVNÍ – Obecná ustanovení (§ 1 – § 32)

ČÁST DRUHÁ – Základní ustanovení o zadávacích řízeních (§ 33 – § 51)

ČÁST TŘETÍ – Podlimitní režim (§ 52 – § 54)

ČÁST ČTVRTÁ – Nadlimitní režim (§ 55 – § 128)

ČÁST PÁTÁ – Zjednodušený režim (§ 129)

ČÁST ŠESTÁ – Zvláštní postupy (§ 130 – § 150)

ČÁST SEDMÁ – Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 – § 173)

ČÁST OSMÁ – Postup pro zadávání koncesí (§ 174 – § 186)

ČÁST DEVÁTÁ – Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187 – § 209)

ČÁST DESÁTÁ – Společná ustanovení (§ 210 – § 223)

ČÁST JEDENÁCTÁ – Informační systém o veřejných zakázkách (§ 224 – § 232)

ČÁST DVANÁCTÁ – Systém certifikovaných dodavatelů (§ 233 – § 240)

ČÁST TŘINÁCTÁ – Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 241 – § 272)

ČÁST ČTRNÁCTÁ – přechodná a závěrečná ustanovení (§ 273 – § 277)

§ 278 – Zrušovací ustanovení

Přílohy

Členění částí zákona

Poznámka: Neuvedené paragrafy v jednotlivých hlavách nemají v zákoně označení.

ČÁST PRVNÍ – Obecná ustanovení (§ 1 – § 32)

Strana 2346

HLAVA I – Základní ustanovení (§ 1 – § 6)

§ 1 – Předmět úpravy

§ 2 – Zadání veřejné zakázky

§ 3 – Druhy zadávacích řízení

§ 4 – Zadavatel

§ 5 – Dodavatel

§ 6 – Zásady zadávání veřejných zakázek

Strana 2348

HLAVA II – Spolupráce zadavatele při zadávání veřejné zakázky (§ 7 – § 13)

§ 7 – Společné zadávání

§ 8 – Společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států

§ 9 – Centrální zadavatel

§ 10 – Zákaz spolupráce nebo volby práva

§ 11 – Vertikální spolupráce

§ 12 – Horizontální spolupráce

§ 13 – Podíl činnosti

Strana 2350

HLAVA III – Druhy a režimy veřejných zakázek (§ 14 – § 28)

Díl 1 – Druhy veřejných zakázek (§ 14 – § 15)

§ 15 – Hlavní předmět veřejné zakázky

Díl 2 – Předpokládaná hodnota (§ 16 – § 23)

§ 16 – Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

§ 17 – Provozní jednotky

§ 18 – Předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části

§ 19 – Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy

§ 20 – Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na dodávky

§ 21 – Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na služby

§ 22 – Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na stavební práce

§ 23 – Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech

Díl 3 – Režim veřejné zakázky (§ 24 – § 28)

§ 25 – Nadlimitní veřejná zakázka

§ 26 – Podlimitní veřejná zakázka

§ 27 – Veřejná zakázka malého rozsahu

§ 28 – Vymezení některých dalších pojmů

HLAVA IV – Výjimky (§ 29 – § 31)

§ 29 – Obecné výjimky

§ 30 – Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky

§ 31 – Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu

HLAVA V – Smíšená zakázka(§ 32)

Strana 2354

ČÁST DRUHÁ – Základní ustanovení o zadávacích řízeních (§ 33 – § 51)

§ 33 – Předběžné tržní konzultace

§ 34 – Předběžné oznámení

§ 35 – Veřejné zakázky rozdělené na části

§ 36 – Zadávací podmínky

§ 37 – Podmínky účasti v zadávacím řízení

§ 38 – Vyhrazené veřejné zakázky

§ 39 – Průběh zadávacího řízení

§ 40 – Zadávací lhůta

§ 41 – Jistota

§ 42 – Komise a přizvaní odborníci

§ 43 – Smluvní zastoupení zadavatele

§ 44 – Střet zájmů

§ 45 – Předložení dokladů

§ 46 – Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů

§ 47 – Účastník zadávacího řízení

§ 48 – Vyloučení účastníka zadávacího řízení

§ 49 – Opatření k nápravě

§ 50 – Oznámení o výběru

§ 51 – Ukončení zadávacího řízení

Strana 2363

ČÁST TŘETÍ – Podlimitní režim (§ 52 – § 54)

§ 52 – Volba druhu zadávacího řízení

§ 53 – Zjednodušené podlimitní řízení

§ 54 – Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky

Strana 2365

ČÁST ČTVRTÁ – Nadlimitní režim (§ 55 – § 128)

HLAVA I – Volba druhu zadávacího řízení (§ 55)

HLAVA II – Otevřené řízení (§ 56 – § 57)

§ 57 – Lhůty v otevřeném řízení

Strana 2365

HLAVA III – Užší řízení (§ 58 – § 59)

§ 59 – Lhůty v užším řízení

Strana 2366

HLAVA IV – Jednací řízení s uveřejněním(§ 60 – § 62)

§ 60 – Podmínky použití

§ 61 – Postup v řízení

§ 62 – Lhůty v jednacím řízení s uveřejněním

Strana 2368

HLAVA V – Jednací řízení bez uveřejnění (§ 63 – § 67)

§ 63 – Obecné podmínky použití

§ 64 – Podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky

§ 65 – Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby

§ 66 – Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce

§ 67 – Postup v řízení

Strana 2369

HLAVA VI – Řízení se soutěžním dialogem (§ 68 – § 69)

§ 69 – Průběh soutěžního dialogu

Strana 2370

HLAVA VII – Řízení o inovačním partnerství (§ 70 – § 72)

§ 70 – Podmínky použití

§ 71 – Fáze inovačního partnerství

§ 72 – Postup v řízení

Strana 2371

HLAVA VIII – Zadávací podmínky v nadlimitním režimu (§ 73 – § 106)

Díl 1 – Kvalifikace pro nadlimitní režim (§ 73 – § 88)

Oddíl 1 – Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim (§ 73 – § 77)

§ 74 – Základní způsobilost

§ 75 – Prokázání základní způsobilosti

§ 76 – Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení

§ 77 – Profesní způsobilost

Oddíl 2 – Ekonomická kvalifikace (§ 78)

§ 78 – Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání

Oddíl 3 – Technická kvalifikace (§ 79 – § 80)

§ 79 – Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání

§ 80 – Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení

Oddíl 4 – Společná ustanovení ke kvalifikaci (§ 81 – § 88)

§ 81 – Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

§ 82 – Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

§ 83 – Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

§ 84 – Společné prokazování kvalifikace

§ 85 – Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele

§ 86 – Doklady o kvalifikaci

§ 87 – Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky

§ 88 – Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Strana 2377

Díl 2 – Technické podmínky pro nadlimitní režim (§ 89 – § 95)

§ 90 – Normy nebo technické dokumenty

§ 92 – Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce

§ 93 – Podmínky přístupnosti

§ 94 – Štítky

§ 95 – Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady

Strana 2379

Díl 3 – Společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim (§ 96 – § 106)

§ 96 – Dostupnost zadávací dokumentace

§ 97 – Prohlídka místa plnění

§ 98 – Vysvětlení zadávací dokumentace

§ 99 – Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

§ 100 – Vyhrazené změny závazku

§ 101 – Rozdělení veřejné zakázky na části

§ 102 – Varianty

§ 103 – Podmínky sestavení a podání nabídek

§ 104 – Další podmínky pro uzavření smlouvy

§ 105 – Využití poddodavatele

§ 106 – Platby poddodavatelům

Strana 2383

HLAVA IX – Průběh řízení po podání nabídek pro nadlimitní režim (§ 107 – § 113)

§ 107 – Nabídky

§ 108 – Otevírání nabídek

§ 109 – Otevírání nabídek v elektronické podobě

§ 110 – Otevírání nabídek v listinné podobě

§ 111 – Snížení počtu účastníků zadávacího řízení

§ 112 – Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení

§ 113 – Mimořádně nízká nabídková cena

Strana 2385

HLAVA X – Hodnocení nabídek v nadlimitním režimu (§ 114 – § 121)

Díl 1 – Ekonomická výhodnost nabídek (§ 114 – § 118)

§ 115 – Pravidla pro hodnocení nabídek

§ 116 – Kritéria kvality

§ 117 – Náklady životního cyklu

§ 118 – Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu

Strana 2387

Díl 2 – Postup při hodnocení nabídek (§ 119 – § 121)

§ 120 – Podmínky použití elektronické aukce

§ 121 – Průběh elektronické aukce

Strana 2388

HLAVA XI – Výběr dodavatele (§ 122 – § 123)

§ 122 – Výběr dodavatele

§ 123 – Oznámení o výběru dodavatele

Strana 2389

HLAVA XII – Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku (§ 124 – § 126)

§ 125 – Postup po vyloučení vybraného dodavatele

§ 126 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Strana 2389

HLAVA XIII – Zrušení zadávacího řízení (§ 127 – § 128)

§ 127 – Důvody zrušení zadávacího řízení

§ 128 – Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení

Strana 2390

ČÁST PÁTÁ – Zjednodušený režim (§ 129)

Strana 2391

ČÁST ŠESTÁ – Zvláštní postupy (§ 130 – § 150)

HLAVA I – Obecné ustanovení (§ 130)

HLAVA II – Rámcová dohoda (§ 131 – § 137)

§ 131 – Obecná ustanovení o rámcových dohodách

§ 132 – Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody

§ 133 – Výběr účastníků rámcové dohody

§ 134 – Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody

§ 135 – Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody

§ 136 – Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody

§ 137 – Oznámení o uzavření smlouvy

Strana 2393

HLAVA III – Dynamický nákupní systém (§ 138 – § 142)

§ 138 – Obecná ustanovení

§ 139 – Zavedení dynamického nákupního systému

§ 140 – Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému

§ 141 – Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému

§ 142 – Oznámení o uzavření smlouvy

Strana 2394

HLAVA IV – Soutěž o návrh (§ 143 – § 150)

§ 144 – Soutěžní podmínky soutěže o návrh

§ 145 – Otevřená soutěž o návrh

§ 146 – Užší soutěž o návrh

§ 147 – Snížení počtu návrhů

§ 148 – Porota

§ 149 – Oznámení o výběru návrhu

§ 150 – Oznámení o ukončení soutěže o návrh

Strana 2397

ČÁST SEDMÁ – Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 – § 173)

HLAVA I – Obecná ustanovení (§ 151 – § 157)

§ 151 – Sektorová veřejná zakázka

§ 152 – Zvláštní nebo výhradní práva

§ 153 – Relevantní činnost

§ 154 – Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti

§ 155 – Zakázky zadávané přidruženým osobám

§ 156 – Zakázky zadávané společným podnikům

§ 157 – Sdělení Evropské komisi

Strana 2400

HLAVA II – Zvláštní pravidla pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 158 – § 173)

§ 158 – Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky

§ 159 – Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie

§ 160 – Výjimka pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby

§ 161 – Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení

§ 162 – Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění

§ 163 – Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním

§ 164 – Zvláštní ustanovení pro zahájení zadávacích řízení

§ 165 – Systém kvalifikace

§ 166 – Vedení systému kvalifikace

§ 167 – Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách

§ 168 – Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí

§ 169

Nahrávám...
Nahrávám...