dnes je 29.11.2022

Input:

Úvod do problematiky revizí elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí

11.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2 Úvod do problematiky revizí elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí

Ing. Zdeněk Trinkewitz

Účelem revizí elektrických instalací a elektrických přípojek nízkého napětí je prohlídkou a zkoušením, jehož součástí jsou i provedená měření, prověřit jejich stav z hlediska bezpečnosti.

V této souvislosti je nezbytné uvést, že důležitým legislativním předpisem, který předpokládá provádění revizí tzv. vyhrazených technických zařízení a tím i vyhrazených elektrických zařízení, organizacemi a podnikajícími fyzickými osobami jež k tomu mají oprávnění, je stále platný zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších úprav. Zákon předepisuje kromě dalšího, že organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech.

Na uvedený zákon v souladu s § 7b, odst. 1 písm. a) a b) navazuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti, která nabyla účinnost dnem 1. června 2010. Nabytím účinnosti uvedené vyhlášky byly zrušeny vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu čísel 151/1969 Sb., 20/1979 Sb.,. 553/1990 Sb. a vyhláška MPSV č. 159/2002 Sb. určující do této doby vyhrazená technická zařízení a vyhrazená elektrická zařízení neb jejich změny a doplnění.

Vyhrazená elektrická technická zařízení jsou podle vyhlášky zařízení, určená pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace a též zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (ustanovení vyhlášky č. 73/2010 Sb. je podrobněji rozvedeno v kapitolePotřebná odborná způsobilost pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených elektrických technických zařízenítéto příručky).

Z vyhlášky č.73/2010 Sb. a její přílohy č. 2 vyplývá, že před uvedením vyhrazeného elektrického technického zařízení do provozu musí být ověřena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou dokumentací. Osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu.

Tímto předpisem je stále platná vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.

Z § 9 vyhlášky vyplývá, že pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen „revizní technici“) jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na základě žádosti složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru – dnes organizací státního odborného dozoru. Dále je řečeno, že pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy. Za tento zvláštní předpis nutno zejména považovat výše zmíněný zákon č. 174/1968 Sb., v platném znění, na který pak navazují upřesňující řídící akty organizací státního odborného dozoru.


POZNÁMKA – Výkonem provádění státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a tudíž i vyhrazených elektrických zařízení je ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. § 6a odst. 1 písm. a) až d) pověřena od 1. ledna 2010 organizace státního odborného dozoru Technická inspekce České republiky (TIČR), ředitelství Praha 8, U Balabenky 1908/6, IČ 0063 8919 ( dříve Institut technické inspekce Praha). Zřizovatelem TIČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Za základní technické normy navazujících na uvedené legislativní předpisy zejména z hlediska problematiky revizí vyhrazených elektrických zařízení ale též v návaznosti na celkové zaměření této příručky, je nezbytné považovat především obecně platnou normu ČSN 33 1500 pro revize elektrických zařízení, ČSN 33 2000-6 řešících revize elektrických instalací objektů, pro které stanovuje pravidla soubor norem ČSN 33 2000, a podnikovou normu energetiky PNE 33 0000-3 ed.3 pro revize v příručce zmíněných elektrických přípojek.

V úvodu této kapitoly je účelné postihnout a přiblížit si dvě problematiky. Za prvé obsahovou odlišnost mezi již zmíněnými základními technickými normami, které platí pro revize v oblasti elektrotechniky (kde se odráží i platnost jejich vydání) a za druhé i to, co se rozumí bezpečností elektrických zařízení – bezpečností elektrických instalací a elektrických přípojek.

Odlišnost norem ČSN 33 1500:1990 Revize elektrických zařízení na jedné straně a současně souběžně platné ČSN 33 2000-6:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6 : Revize na straně druhé, s počívá v předmětu revize. ČSN 33 1500 platí pro revize elektrických zařízení všech kategorií napětí,zatímco ČSN 33 2000-6 platí pro revize elektrických instalací nízkého napětí. Pro dokreslení této odlišnosti je účelné uvést definice pojmů vycházejících z technických podkladů platných v době zpracování předmětných norem.

Elektrické zařízení je definováno v platných technických normách několika způsoby. Podle ČSN 33 0010:1982 je elektrické zařízení ve smyslu této normy zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Norma dále doplňuje, že elektrické zařízení nebo jeho části se skládají z elektrických obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů. Z tohoto pojetí lze odvodit, že obecně je termín elektrické zařízení nadřazen termínu elektrická instalace. Zjednodušeně řečeno – obecný termín elektrické zařízení zahrnuje dle citované normy širší oblast než termín elektrická instalace. Za elektrické zařízení lze skutečně považovat cokoliv, co ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů, zatímco elektrická instalace je přeci jenom něco určitějšího.

Současně platná ČSN IEC 60050-826 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826 : Elektrické instalace ze srpna 2006 uvádí, že elektrické zařízení je jakékoliv zařízení užívané k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie, jako jsou elektrické stroje, transformátory, řídící a spínací přístroje, měřící a ochranná zařízení, systémy vedení, spotřebiče.

Obdobně definuje elektrické zařízení ČSN EN 50110-1 ed.2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních z července 2005, že elektrické zařízení zahrnuje všechna elektrická zařízení, která jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie. Zahrnuje zdroje energie, jako jsou baterie, kondenzátory a všechny další zdroje akumulované elektrické energie.

Elektrická instalace je definována v ČSN IEC 60050-826 (33 0050) jako sestava vzájemně spojených elektrických předmětů, přístrojů, prvků s charakteristikami koordinovanými k plnění stanovených úkolů.

Obdobně, jako sestava vzájemně spojených elektrických předmětů a částí zařízení v daném prostoru nebo místě je elektrická instalace definována i v ČSN 33 0010.

Jinými slovy řečeno, jsou elektrické instalace účelové soubory instalačních materiálů a elektrických předmětů (převážně pevně instalovaných, nepohyblivých, ne zcela přesně řečeno – to, co je ve zdi), soubory zřizované individuálně k různým účelům. Slovo instalace vyjadřuje představu uspořádané soustavy vodičů a kabelů, jejíž provoz je bezpečně a účelně řízen přístroji se vzájemně koordinovanými charakteristikami, ze které je dobře patrné, kde do ní vstupuje energie a kde řídící signály, jak v ní probíhají procesy ovládání, řízení a zabezpečení toku energie.


POZNÁMKA – Možné odlišnosti ve znění definice konkrétního termínu uvedeného v různých technických normách lze spatřovat v zaběhlé citaci (neb obdobné citaci) používané v normách: „Pro účely této normy platí níže uvedené termíny a definice“.

Z výše uvedených obsahů definic a zejména z citací obsažených v ČSN 33 0010 Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy lze odvodit, že termín elektrické zařízení je mnohem širší než termín elektrická instalace a tudíž, že i technická norma ČSN 33 1500 pro revize elektrických zařízení je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení bez ohledu na kategorie napětí a že je z hlediska obsahů známých definic a pojetí obou termínů pro účely této příručky nadřazena souběžně platné normě ČSN 33 2000-6:2007 pro revize elektrických instalací nízkého napětí. V předmluvě normy ČSN 33 2000 - 6 je zdůrazněno, že norma řeší revize elektrických instalací nikoliv však revize systémů ochrany objektů před bleskem, které se posuzují podle souboru norem ČSN EN 62305.


POZNÁMKA – K výše uvedenému je však nutno doplnit, že nově vydávané normy obsahující problematiku elektrických rozvodů o napětí nad 1 000 V již konkretizují a uplatňují termín elektrická instalace jako uspořádání elektrického zařízení, které je používáno k výrobě, přenosu, přeměně nebo rozvodu a/nebo použití elektrické energie. Jinak řečeno, používají termín elektrické zařízení pro jednotlivé – dílčí druhy zařízení a soubor těchto zařízení nazývají elektrickou instalací. Je nezbytné též připomenout, že zmiňovaný soubor noremČSN 33 2000 byl do roku 2002 označován jako „Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení“, v období let 2003 až 2007 vydáván pod označením „Elektrické instalace budov“ a od roku 2007 nesou jednotlivé normy souboru základní označení „Elektrické instalace nízkého napětí“. Postupně provedené změny základního označením souboru norem ČSN 33 2000 (z elektrických zařízení na elektrické instalace) tak lépe vystihují smysl definice termínu elektrická instalace uvedené vČSN IEC 60050-826 (33 0050):2006.

Elektrická přípojka nízkého napětí je elektrické zařízení, které převážně začíná odbočením od vedení distribuční soustavy (případně odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici) a je určeno k připojení elektrických odběrných zařízení zejména prostřednictvím elektrických instalací. Účelem revizí elektrických přípojek nízkého napětí je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 1500, PNE 33 0000-3 ed.3 a souvisících norem pro provedený druh přípojky.

Podniková norma energetiky PNE 33 0000-3 ed.3 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy navazuje na základní ustanovení ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, týkající se terminologie, základních požadavků na bezpečnost a spolehlivost,

Nahrávám...
Nahrávám...