dnes je 28.5.2024

Input:

Územní opatření o asanaci území

30.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.8
Územní opatření o asanaci území

Ing. Bohumír Číhal

Svým způsobem obdobným nástrojem, jako je územní opatření o stavební uzávěře, je také územní opatření o asanaci území. Také proto je upraveno stejnými ustanoveními stavebního zákona, konkrétně ustanoveními § 97 až 100 SZ.

Kdy se opatření vydává

Územní opatření o asanaci území je vázáno na nestandardní, lze říci krizovou situaci v území. Vydává se totiž na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, jestliže v důsledku takové situace došlo k podstatnému zásahu do využití území, a je proto nezbytné stanovit podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a také pro další využití území. Územní opatření o asanaci území lze dále vydat pro zastavěné území, ve kterém jsou závadné stavby, přičemž tato závadnost může být dána důvody hygienickými, bezpečnostními, požárními, provozními či ochrany životního prostředí, a je ve veřejném zájmu nutné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb a nařídit opatření k asanaci území .

Před vydáním územního opatření o asanaci území požaduje stavební zákon průzkum dotčeného území a vyhodnocení stavu staveb a pozemků z hlediska ohrožení života nebo zdraví osob nebo z hlediska požadavků na využití území v důsledku odstraňování živelní pohromy nebo havárie. Územní opatření o asanaci území na jedné straně stanoví územní a stavebně technické podmínky pro odstraňování dopadů živelní pohromy nebo havárie anebo závad v území (to znamená, že také obsahuje seznam staveb a pozemků, které musí být odstraněny, resp. zabezpečeny z důvodu ohrožení života nebo zdraví osob nebo hrozby značných majetkových škod) a na druhé straně pak stanoví podmínky pro budoucí využití vymezeného dotčeného území.

Způsob vydávání opatření

Co se týká právní formy, také územní opatření o asanaci území je, stejně jako stavební uzávěra, vydáváno jako opatření obecné povahy. Územní opatření o asanaci území je vydáváno stejným způsobem jako stavební uzávěra, tj. vydává jev přenesené působnosti rada obce s tím, že pokud se asanace dotýká území více obcí, může je vydat rada kraje, rovněž v přenesené působnosti. Rada kraje může vydat územní opatření o asanaci území i v případě nečinnosti příslušné rady obce.

Stejně jako návrh územního opatření o stavební uzávěře se i návrh opatření o asanaci, poté co je schválen radou obce či kraje, písemně projednáván s dotčenými orgány, které mohou ve lhůtě 30 dnů uplatnit svá stanoviska. Učiní-li tak, musí s nimi být návrh územního opatření o asanaci území dohodnut. Proti návrhu územního opatření o asanaci území mohou být rovněž uplatněny námitky, a to vlastníky nemovitostí (tj. vlastníky pozemků a staveb v řešeném území), jejichž práva, povinnosti

Nahrávám...
Nahrávám...