dnes je 3.2.2023

Input:

Územní rozhodnutí o umístění stavby - vzor

28.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.3
Územní rozhodnutí o umístění stavby - vzor

Ing. Bohumír Číhal

(označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodování ve správní věci)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – VZOR

Vaše značka/datum: Naše č. j.: / Spis. zn.: Místo/vročení:

Oprávněná úřední osoba:

tel./e-mail: dle rozdělovníku

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Odbor výstavby Úřadu ........................., jakožto stavební úřad příslušný podle SZ ustanovení § 13 odst. 1 písm. ..) a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle ustanovení § 90 SZ žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané

"....................................................................." (dále jen "stavba"),

kterou dne xx. xx. 2xxx podal

"..............................................................................." (dále jen "žadatel"),

zastoupen:

".........................................................................................................................................."

na základě plné moci ze dne xx. xx. 20xx.

Na základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

toto

ROZHODNUTÍ

Na pozemcích parc. č. 0000/0, 0000/0, 0000/0, (vymezení pozemků) ..................
v katastrálním území ....................................., obce ................................................ (popřípadě s dalším místním určením) se umísťuje stavba

"...........................................................................................................................".

(var.) Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

...............................................................................................................

(nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., stanovisko orgánu ochrany přírody vyloučilo významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, závěr zjišťovacího řízení stanovil, že stavba nemůže mít významný vliv na životní prostředí, stavba, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení)

(var.) Stavba vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí:

...............................................................................................................

(stavba byla posouzena a žadatel doloží/doložil stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí, stavba byla posouzena souběžně s územním řízením)

 • Umísťovaná stavba bude obsahovat:

  • domy s garáží a technickým vybavením se samostatným nadzemním vjezdem ............;

  • související stavby pomocné/doplňkové ..............................................................;

  • terénní a sadové úpravy (zeleň)......................................................................................;

  • pozemní komunikace ......................................................................................................;

  • vodovodní řad a přípojky ........................................................................................;

  • kanalizační stoku a přípojky do domů ....................................................................;

  • přípojku horkovodu/teplovodu .......................................................................................;

  • silnoproudé rozvody ................................................................................................(NN);

  • rozvod veřejného osvětlení včetně stožárů ..................................................................;

  • slaboproudé rozvody (telekomunikační přípojku) ........................................................;

  • .........................................................................................................................................;

a to tak, jak jsou zakresleny v grafické příloze (to jest v situačním výkresu v měřítku  katastrální mapy, u liniových staveb delších než 1 000 m a u staveb zvlášť rozsáhlých doplněným zákresem stavby na mapovém podkladě v měřítku 1: 10 000 až 50 000), která bude v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 SZ ověřena a doručena žadateli po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí spolu se stejnopisem písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřeného doložkou právní moci .

 • Pro umístění a navazující projektovou přípravu stavby se stanovují tyto podmínky:

  1. 2.1 Základní územní a architektonicko-stavební náležitosti stavby včetně podmínek památkové ochrany
   1. 2.1.1 Umísťuje se stavba podle dokumentace zpracované a ověřené v souladu s ustanovením § 86 odst. 5 stavebního zákona projektanty/autory návrhu a dokumentace .....................................................................(ČKA/ČKAIT 00000) a dalšími oprávněnými osobami............................................................... ,
   2. 2.1.2 ................................................................................................................................ ,

(určující znaky stavby/souboru staveb s uvedením vazeb a vlivů na okolí včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy – dále jen DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. 2.1.3 ........................................................................................................................... ,

(určující znaky staveb doplňkových ke stavbě hlavní včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. 2.2 Terénní a parkové úpravy (zeleň) a podmínky ochrany přírody a krajiny
  1. 2.2.1 ........................................................................................................................... ,

(určující znaky terénních úprav včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS)

 1. 2.2.2 ........................................................................................................................... .

(určující znaky parkových úprav včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. 2.3 Doprava a dopravní vybavenost včetně napojení stavby na veřejné pozemní komunikace (popřípadě souvislost s dalšími dopravními subsystémy – drážní, civilní letecká, vnitrozemská vodní)
  1. 2.3.1 .......................................................................................................................... ,

(určující znaky řešení dopravy včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. 2.3.2 ......................................................................................................................... .

(určující znaky řešení dopravy v klidu včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. 2.4 Technická infrastruktura a technická vybavenost včetně napojení stavby na sítě technického vybavení území
  1. 2.4.1 ........................................................................................................................... ,

(určující znaky zásobování vodou a odkanalizování včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. 2.4.2 ........................................................................................................................... ,

(určující znaky zásobování energiemi/elektřina silnoproudá a slaboproudá/plyn/teplo/jiné – včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. 2.4.3 ........................................................................................................................... ,

(určující znaky odpadového hospodaření včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. 2.4.4 ........................................................................................................................... .

(určující znaky ostatních subsystémů včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko-urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. 2.5 Podmínky pro zpracování navazující projektové dokumentace stavby, doložení závazných stanovisek nezbytných pro provedení stavby (popřípadě rozhodnutí o tom, zda je stavba vhodná pro některou ze zjednodušených forem řízení)

Oprávněné osobě projektanta – architektovi/inženýrovi pro pozemní stavby ................. (vedené na seznamu autorizovaných architektů pod č. a. 00000/ČKA/inženýrů pod č. a. 000000/ČKAIT) se k řádně autorizované dokumentaci ukládá pro navazující stupeň dokumentace pro stavební povolení upřesnit/doplnit/specifikovat/....

 1. 2.5.1 .................................................................................................................,......... ,
 2. 2.5.2 ........................................................................................................................ ,
 3. 2.5.3 k žádosti o stavební povolení bude doloženo závazné stanovisko ......................... ,
 4. 2.5.4 ................................................................................................................................ ,
 5. 2.5.5 ................................................................................................................................ ,
 6. 2.5.6 součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude detailní řešení ....... ,
 7. 2.5.7 součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude doložení spotřeby tepla tepelně technickým výpočtem, a to v členění .............................. a včetně energetického průkazu budovy.
 1. 2.6 Koordinační podmínky
  1. 2.6.1 .................................................................................................................. ,

(koordinace s jinými vydanými rozhodnutími)

 1. 2.6.2 ................................................................................................................................ .

(koordinace s jinými stavbami)

 1. 2.7 Zařízení staveniště a organizace výstavby
  1. 2.7.1 ................................................................................................................................ ,

(umístění zařízení staveniště)

 1. 2.7.2 .................................................................................................................................. ,

(základní uspořádání zařízení staveniště a stanovení podmínek provozu a ochrany okolí z hlediska územního)

 1. 2.7.3 .............................................................................................................................. ,

(dopravní připojení zařízení staveniště)

 1. 2.7.4 .................................................................................................................................. .

(připojení zařízení staveniště na sítě)

 • Rozhodnutí o upuštění od požadavku ohlašování stavby podle § 78 odst. 6 stavebního zákona

.......................................................................................................................................

 • Způsobilost stavby k posouzení autorizovaným inspektorem

.................................................................................................................................... .

(uvede se v případě, že je stavba označena jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem podle ustanovení § 117 odst. 1 stavebního zákona)

 • Platnost územního rozhodnutí

Toto rozhodnutí má v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 a 4 platnost dva roky (v odůvodněných případech nejdéle 5 let) od nabytí právní moci. Nepozbývá však platnosti

 • bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

 • bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

 • vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

 • byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

ODŮVODNĚNÍ

Dne xx. xx. 20xx podal žadatel ............................................., (var.:zastoupený) ................ , žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby v územním řízení/ve zjednodušeném územním řízení, podle předložené dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby/zařízení, zpracované .................................................................... (osobou, společností). Předložená dokumentace byla řádně autorizována dne ......., oprávněnou osobou, architektem/inženýrem pro pozemní stavby ........................................... (veden na seznamu autorizovaných architektů pod č.a. 00000/ČKA // inženýrů pod č.a. 000000/ČKAIT).

Doklady a podklady připojené k dokumentaci stavby

(doklady o vlastnických právech a další podklady připojené k žádostí)

□kopie katastrální mapy ze dne ........................

□informace o sousedních pozemcích ze dne ........................

□výpis z obchodního rejstříku stavebníka ze dne .......................

□plná moc k zastupování v územním řízení ze dne ..........................

□osvědčení o autorizaci projektanta ze dne .........................

□biologické hodnocení zpracované osobou/společností .............................. dne ...........

□rozptylová studie znečištění zpracované osobou/společností .......................... dne ...........

□hluková studie zpracovaná osobou/společností .......................................... dne ............

□dopravní kapacitní posouzení zpracované osobou/společností ............ .......... dne ...........

□vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, č.j. ....... ze dne ......

□stanovisko orgánu ochrany přírody .................................č.j. ....... ze dne ...............

□ .............................................................................................................

(popřípadě další vyžádané podklady nezbytné pro povolení

Nahrávám...
Nahrávám...