dnes je 1.3.2024

Input:

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

22.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5.4
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Ing. Bohumír Číhal

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

v územním řízení

ve zjednodušeném územním řízení

podle ustanovení § 86 ve spojení s § 82 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 a 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb.

ČÁST A

I. Navržené pozemky, kterých se dělení nebo scelování týká

obec katastrální území parcelní číslo druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

Navrhuje-li se dělení a scelování více pozemků, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano □ ne

II. Identifikační údaje žadatele

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

III. Žadatel jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:...............................................................................................................................

Fax / e-mail: ..................................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

IV. Popis navrhovaného dělení nebo scelování pozemků s uvedením výměr nově vznikajících pozemků, důvody pro dělení nebo scelování pozemků

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

V .......................................dne......................

........................................................

podpis

ČÁST B

Přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí v územním řízení:

□ 1. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby na něm umístěné a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný záměr uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.

Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace.

□ 2. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.

□ 3. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, které se budou dělit nebo scelovat.

□ 4. Seznam a adresy osob, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. V případě řízení s velkým počtem účastníků (tj. s více než 30 účastníky), se tyto osoby identifikují pouze označením pozemků a staveb dotčených vlivem záměru evidovaných v katastru nemovitostí.

□ 5. Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel se zakreslením požadovaného dělení nebo scelování pozemků s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům.

□ 6. Závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, s uvedením příslušného orgánu, č.j. a data vydání, a to na úseku
□ posuzování souladu s ÚPD (v

Nahrávám...
Nahrávám...