dnes je 20.3.2023

Input:

Závazné stanovisko dotčeného správního orgánu/úřadu - vzor

3.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.4
Závazné stanovisko dotčeného správního orgánu/úřadu - vzor

Ing. Bohumír Číhal

(ZÁVAZNÉ) STANOVISKO DOTČENÉHO SPRÁVNÍHO ORGÁNU/ÚŘADU – VZOR

(označení správního orgánu/úřadu věcně a místně příslušného k vydání závazného stanoviska ve správní věci)

Vaše značka/datum: Naše č. j.: / Spis. zn.: Místo/vročení:

Oprávněná úřední osoba:

tel./e-mail: dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO/STANOVISKO
k žádosti o vydání územního rozhodnutí o .............................................

Žadatel ............................................ podal dne .................... roku ........ žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod názvem "..........................................................................................."; územní řízení vedeno pod č.j. ...................................................... .

(alt.: Žadatel .......................................... podal dne .................... roku ...... žádost o vydání stavebního povolení na stavbu pod názvem "....................................................................", stavební řízení vedeno pod č.j. ...................................................... .)

............................................................................. ,

(název dotčeného správního orgánu/úřadu)

jakožto dotčený správní orgán/úřad

vydává

v souladu s ustanovením § ........ zákona č. .................... (stavební zákon, zvláštní právní předpis), ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v něm stanoveného, na žádost ................................... (označení žadatele/označení stavebního úřadu)

v předepsané lhůtě

toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO/STANOVISKO
DO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ/STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ/SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor ......................... se žádostí na ....................................................................................................

souhlasí/nesouhlasí
s umístěním stavby (s povolením stavby)

za těchto podmínek:

  1. ............................................................................................................................................
  2. ............................................................................................................................................
  3. ............................................................................................................................................
  4. ............................................................................................................................................
  5. ............................................................................................................................................
  6. V navazujícím/navazujících stupni/stupních projektové dokumentace (pro stavební povolení/pro provádění stavby) odbor .................... požaduje v dokumentaci (zpracovat, zpřesnit,doplnit)

6.1. ..............................................................................................................................

6.2. ..............................................................................................................................

6.3. ..............................................................................................................................

6.4.

Nahrávám...
Nahrávám...