dnes je 4.10.2023

Input:

Územní souhlas - ukázka dokumentu

27.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.1
Územní souhlas – ukázka dokumentu

Ing. Bohumír Číhal

Územní souhlas – ukázka dokumentu

ÚŘAD ................................. (obce, města, městské části)
odbor ......................... (název)

.......................................................................
(adresa úřadu)

Sp. zn. ......................... V ......................... dne .......................

SDĚLENÍ

Městský (obecní, krajský) úřad ............, odbor ............. jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. ... zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o územní souhlas, kterou dne ........... podal .................. (jméno a příjmení nebo název, datum narození nebo IČ, adresa) (dále jen žadatel).

(v případě více žadatelů je uveden jejich seznam s identifikačními údaji),

(v případě zastoupení žadatele je uvedena jeho identifikace)

Umísťovaným záměrem je stavba/změna stavby/změna druhu pozemku............ (uvedení druhu a účelu umisťovaného záměru, stavebně technický popis požadovaného záměru, odpovídající označení stavby ve stavebním zákonu, u níž postačí územní souhlas).

Stavba se nachází v zastavěném území ........................ (obec) dle .......................... (územního plánu obce nebo usnesení Rady obce ze dne .......... , popř. vymezení intravilánu),
(var. stavba se nachází v zastavitelné ploše dle územního plánu obce ................. )

Stavební úřad na základě posouzení záměru dle § 90 stavebního zákona vydává podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

ú z e m n í s o u h l a s

se stavbou ............. (označení záměru) na pozemku č. parc. ..... v katastrálním území ............................ (název), ............................... (adresa nebo jiný popis místa).

O d ů v o d n ě n í

Dne .......... podal žadatel žádost o územní souhlas s výše uvedeným záměrem na pozemku č. parc. ............ v k. ú. .................. v .................. . V žádosti uvedl údaje k posouzení, že jsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu místo územního rozhodnutí stanovené v ustanovení § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a údaje o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

K žádosti o územní souhlas žadatel předložil:

– doklad prokazující jeho vlastnické právo (var. doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu) k pozemkům (var. stavbám), které jsou předmětem řízení (tyto doklady se připojují jen v případě, že stavební úřad nemůže tato práva ověřit v katastru nemovitostí),

- souhlas vlastníka pozemku (var. stavby) (v případě, že je žadatel odlišný od vlastníka), na němž má být stavba uskutečněna, daný na podkladě dokumentace stavby, obsahující identifikaci pozemku (var. stavby), doložený jeho ověřeným podpisem s připojeným situačním výkresem,

– plnou moc (v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu),

– seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se záměr ohlášení umísťuje,

– souhlasy osob uvedených v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno), které byly vyznačeny rovněž v situačním výkresu:

.................. (jméno a příjmení nebo název a adresa),

.................. (jméno a příjmení nebo název a adresa),

.................. (jméno a příjmení nebo název a adresa),

– celkovou situaci v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí,

– jednoduchý technický popis záměru (stavby) s příslušnými výkresy, splňující podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření dotyčných orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (uvést konkrétně, např. půdorysy rozhodujících podlaží, pohledy apod.),

– stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení,

– závazná stanoviska (resp. rozhodnutí) dotčených orgánů, opatřená doložkou právní moci (podle stanovených úseků):

.................. (název dotčeného orgánu) č. j. ......... ze dne ........ ,

.................. (název dotčeného orgánu) č. j. ......... ze dne ........ ,

.................. (název dotčeného orgánu) č. j. ......... ze dne ........ ,

(u rozhodnutí, uvést i s nabytím právní moci)

– stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, (vyznačená současně na situačním výkresu), a to na úseku:

.................. (název úseku) ......... (vlastník) č. j. ......... ze dne ........ ,

.................. (název úseku) ......... (vlastník) č. j. ......... ze dne ........ ,

.................. (název úseku) ......... (vlastník) č. j. ......... ze dne ........ ,

(popř. se v odůvodnění uvede, že stavba nevyžaduje napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu)

– u výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazujícího shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 SZ (nebo technickou dokumentaci výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby),

– stanovisko ........... (název dotčeného orgánu) nebo závěr zjišťovacího řízení, že záměr nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí.

(var. Stanovisko orgánu ochrany přírody ............ (podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.), které vyloučilo významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti)

(var. Nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.)

(var. Sdělení příslušného úřadu .............., že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení)

Stavební úřad posoudil oznámený záměr podle ustanovení § 90 SZ a zjistil, že:

– záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

– záměr žadatele je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní

Nahrávám...
Nahrávám...