dnes je 24.4.2024

Input:

Věcný záměr zákona o BIM 04: Situace v ČR

18.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.4
Věcný záměr zákona o BIM 04: Situace v ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu

V současné době není v České republice žádná závazná legislativní úprava vztahující se komplexně k metodě BIM. Právní úprava České republiky v současnosti tedy nemá systematické, ucelené a závazné legislativní ukotvení správy informací o stavbě, informačního modelu stavby či vystavěného prostředí. Jediná zmínka o metodě BIM je zahrnuta v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který v § 103 odst. 3 stanoví, že "Zadavatel může v případě veřejných zakázek na stavební práce, projektové činnosti nebo soutěžích o návrh v zadávací dokumentaci uvést závazný požadavek na použití zvláštních elektronických formátů včetně nástrojů informačního modelování staveb a uvést požadavky na obsah, strukturu nebo formát dat. Pokud tyto formáty nejsou běžně dostupné, zajistí k nim zadavatel dodavatelům přístup." Tato úprava je tedy promítnutím obdobné úpravy zahrnuté v evropské směrnici (viz kapitola B.2. Mezinárodní zkušenosti). Metoda BIM rovněž figuruje v rámci širší vládní strategie Digitální Česko, což je strategie koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+. Prozatím nicméně nejsou vytvořena závazná pravidla pro účelný a efektivní sběr, pořizování, zpracovávání, správu, sdílení a využívání informací při managementu staveb během celého jejich životního cyklu.

Vystavěné prostředí figuruje v rámci schváleného věcného záměru k zákonu o národní infrastruktuře pro prostorové informace ("NIPI") schváleného vládou usnesením č. 636 dne 19. července 2021, jehož paragrafové znění se aktuálně připravuje na Ministerstvu vnitra ČR. Podle tohoto věcného záměru je "pro účely harmonizace a zpřístupnění autoritativních datových zdrojů vzniklých na základě využití metody informačního modelování staveb a souvisejících postupů digitalizace procesů ve vystavěném prostředí pro efektivní podporu agend veřejné správy i soukromého sektoru nutnou podmínkou existence integrační platformy pro modelování vystavěného prostředí, jakožto nedílné součásti referenčního rozhraní."

V listopadu 2016 bylo schváleno usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ve kterém vláda vyjádřila podporu zavádění metody BIM v ČR v souvislosti s jejím vlivem na růst ekonomiky a konkurenceschopnost ČR, jmenovala Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) gestorem zavádění metody BIM v ČR a uložila MPO, za podpory ostatních ministerstev, zpracovat Koncepci zavádění metody BIM v České republice. Na vlastním zpracování Koncepce se kromě MPO podílelo zejména Ministerstvo dopravy (MD), resp. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a dále experti Odborné rady pro BIM z.s. (czBIM).

Koncepce byla konzultována se širokou skupinou zainteresovaných stran zastoupených v Meziresortní expertní skupině pro BIM (MES BIM), která byla ustavena při MPO. Ministerstvem průmyslu a obchodu vypracovanou Koncepci zavádění metody BIM v České republice vláda schválila usnesením č. 682 v září 2017 (dále též "koncepce"). V usnesení zároveň vláda uložila ministru průmyslu a obchodu povinnost do října 2018 informovat vládu o plnění koncepce a následně informovat vládu o jejím plnění pravidelně jedenkrát ročně.

Koncepce BIM původně zahrnovala harmonogram 38 opatření zaměřených na 7 tematických oblastí: základní technická opatření, problematika veřejných zakázek, povolovací procesy, propojení na národní infrastrukturu pro prostorové informace, vzdělávání a pilotní projekty. Harmonogram plnění koncepce byl schválen vládou jako příloha UV 682/17, přičemž jednotlivým opatřením stanovuje termíny a určuje příslušným resortům gesci a spolugesci. V červnu 2020 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vládě předložena Informace o plnění Koncepce zavádění metody BIM v České republice a na jejím základě v lednu 2021 schválila vláda usnesením č. 41/2021 Aktualizaci harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM v České republice, která obsahuje aktualizované termíny plnění koncepce pro jednotlivé fáze. Aktualizované znění opatření č. 23 ukládá povinnost použití metody BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce (ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek), financované z veřejných rozpočtů, včetně zhotovení jejich přípravné a projektové dokumentace, se zohledněním závěrů z vyhodnocení pilotních projektů a s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých druhů staveb, a to s postupnou účinností od 1. 7. 2023.

V této souvislosti je nutné doplnit, že aktuální Programové prohlášení vlády v části Konektivita a rozvoj sítí obsahuje bod "Předložíme návrh zákona o informačním modelování staveb a vystavěného prostředí (BIM), který umožní využívání a sdílení dat pro přípravu staveb, jejich povolování a užívání v průběhu doby jejich životnosti (digitální dvojčata)." Tento úkol se pak promítá i do legislativního plánu vlády pro rok 2022, kdy je ministru průmyslu a obchodu uloženo předložit "věcný záměr zákona o vytváření, sdílení, užití a správě informací o stavbě během jejich celého životního cyklu (věcný záměr zákon o informačním modelování staveb)".

V lednu 2018 zahájil v České agentuře pro standardizaci ("ČAS") činnost Odbor Koncepce BIM. Tento odbor postupně připravuje jednotlivé výstupy v podobě metodik, standardů, osvěty a vzdělávání, které mají za cíl podpořit veřejné zadavatele v procesu aplikace metody BIM při realizaci stavebních projektů touto metodou. Pro transparentní poskytování informací o své činnosti nejenom v rámci přípravy Koncepce ČAS zřídil a provozuje specializovaný portál www.koncepceBIM.cz, kde jsou průběžně zveřejňovány jednotlivé výstupy a informace jak pro veřejné zadavatele, tak i pro celou odbornou stavební veřejnost týkající se všech oblastí fungování a zavádění metody BIM.

SFDI zase vypracoval, mimo spolupráce na Koncepci, spolu s Ministerstvem dopravy v září 2017 Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb (BIM) pro dopravní infrastrukturu.

Nad rámec uvedeného lze rovněž uvést, že 21.12.2020 vláda schválila návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně některých zákonů, který v důvodové zprávě s metodou BIM též počítá. V tomto kontextu je nicméně třeba dodat, že návrh zákona nebyl v Parlamentu schválen.

Podle výsledků průzkumů, které jsou detailněji rozvedeny v RIA, používala metodu BIM v roce 2017 aktivně asi třetina projektových kanceláří v ČR a čtvrtina společností měla v plánu začít metodu BIM používat nejpozději do 5 let. Z průzkumů dále vyplývá, že počet subjektů používajících metodu BIM se stále zvyšuje. Více než tři čtvrtiny z dotázaných veřejných investorů preferují zavedení národních standardů pro metodu BIM.

V současné době se

Nahrávám...
Nahrávám...