dnes je 24.2.2024

Input:

Veřejná pohřebiště a krematoria

4.8.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6
Veřejná pohřebiště a krematoria

VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ

Veřejné pohřebiště je zřizováno na návrh obce nebo registrované církve nebo náboženské společnosti na pozemku v jejich vlastnictví pouze na základě územního rozhodnutí a následného stavebního povolení, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. Dotčenými orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice a vodohospodářský orgán. Mají-li být součástí veřejného pohřebiště hroby, je obec nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost povinna kromě podkladů stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předložit i výsledky hydrogeologického průzkumu, ze kterých je patrno, že pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. Ke zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení na veřejných pohřebištích není třeba povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona.

Ochranné pásmo veřejného pohřebiště

K ochraně veřejného zdraví včetně ochrany vodního hospodářství se okolo veřejných pohřebišť zřizuje v souladu s § 17 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, ochranné pásmo veřejného pohřebiště. Ochranné pásmo okolo veřejného pohřebiště se zřizuje v šíři nejméně 100 m. Stavební úřad může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit řádný provoz

Nahrávám...
Nahrávám...