dnes je 25.4.2024

Input:

Vybrané činnosti ve výstavbě

3.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané činnosti ve výstavbě upravuje stavební zákon v ust. § 158. Tímto ustanovením je řečeno, že při výstavbě jsou vykonávány takové činnosti, při nichž je třeba dbát zvýšené ochrany veřejného zájmu, a proto je může vykonávat pouze definovaný okruh osob.

Rozsah veřejného zájmu, který má být tímto požadavkem chráněn, je dán především stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. K jeho hlavním složkám patří udržitelný rozvoj, ochrana nezastavěného území, ochrana ostatních veřejných zájmů vymezených zvláštními právními předpisy, ochrana práv dotčených osob apod. Kromě těchto obecných hlavních principů veřejného zájmu, který se projevuje v právní úpravě „výstavby“, obsahuje stavební zákon a prováděcí předpisy i spoustu konkrétních projevů veřejného zájmu jimi chráněného, jako jsou např. obecné požadavky na výstavbu, požadavek na provádění stavby v souladu s vydaným rozhodnutím, její užívání pouze k povolenému účelu atd.

Stavební zákon tedy předpokládá, že vybrané činnosti ve výstavbě budou provádět autorizované osoby, u nichž jsou vyšší kvalifikační předpoklady než u osob neautorizovaných, a projevuje se při jejich činnosti vyšší míra odpovědnosti. Konkrétní podmínky výkonu povolání autorizované osoby stanoví zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“). Podle tohoto zákona rozeznáváme tři druhy autorizovaných osob: autorizovaný architekt, který může provádět projektovou činnost a ve stanoveném rozsahu vykonávat odborné vedení provádění stavby (§ 17 autorizačního zákona), autorizovaný inženýr, který může vykonávat autorizovanou činnost neomezeně, nebo autorizovaný technik, který může projektovat pouze záměry odpovídající oboru, v němž mu byla udělena autorizace, případně může zpracovávat pouze dílčí části projektových dokumentací. Poslední z kategorií osob, které autorizační zákon upravuje, je usazená nebo hostující registrovaná osoba z některé ze zemí Evropské unie. Seznamy autorizovaných a registrovaných osob dle autorizačního zákona jsou dostupné na těchto internetových stránkách: www.ckait.cz nebo www.cka.cz.

Aby byla určité osobě udělená některá z autorizací dle výše uvedených kategorií, musí splnit kvalifikační předpoklady, kterými jsou dosažené vzdělání, praxe, složení odborné autorizační zkoušky a následně slibu. Udělováním autorizací, stejně jako registrováním zahraničních osob jsou v České republice pověřeny Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. V případě zahraničních subjektů ze států EU platí princip uznávání kvalifikace, pokud ta se překrývá s kvalifikací dle českých právních předpisů.

Svou činnost mohou architekti a projektanti vykonávat dle různých předpisů, např. jako svobodné

Nahrávám...
Nahrávám...