dnes je 19.7.2024

Input:

Vybrané trestné činy

15.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer, spol. s r. o., Dozor a kontrola na stavbě (www.dashofer.cz/ats2)

Některé vybrané trestné činy, kterých se lze v souvislosti se stavbou dopustit, včetně příkladů trestných činů z praxe.

Podle pracovního práva obecně platí, že způsobí-li zaměstnanec zaměstnavateli škodu, odpovídá v případě nedbalosti jen do výše čtyřapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku. V případě úmyslu je, nad rámec této částky, výše náhrady škody ještě navýšena o hodnotu ušlého zisku zaměstnavatele.

Koncepce trestního práva však stojí na odlišných zásadách, z nichž je důležitá zásada individuální odpovědnosti. To znamená, že každý odpovídá přesně za ten skutek, který sám spáchal a který trestní zákon kriminalizuje (považuje skutek za trestný). Neexistuje tedy kolektivní odpovědnost a je vyloučeno, aby se z trestného činu zaměstnance zodpovídal zaměstnavatel. Podtrhuje to fakt, že trestní právo podle současné právní úpravy nezná pojem trestní odpovědnosti právnických osob. Na druhou stranu však nelze považovat za pachatele trestného činu vždy toho, kdo daný čin reálně vykonal, nýbrž toho, kdo je jeho spácháním vinen. Může to být i zaměstnavatel nebo vedoucí zaměstnanec, kterým ze zákona, z interních předpisů nebo ze smluv plynou povinnosti dozoru a kontroly a péče řádného hospodáře. Z toho v mnoha případech vyplývá jejich trestněprávní odpovědnost. Jde i o případ tzv. autorizovaných osob ve funkci odpovědného zástupce dle živnostenského zákona, které přebírají veškerou odpovědnost vyplývající ze stavebního zákona a dalších předpisů za činnost podnikatele, a to bez ohledu na to, zda konkrétní činnost vykonávají jiné osoby.

Zaměstnanec je povinen dbát závazných pokynů svého zaměstnavatele, popř. svého nadřízeného. Právo odmítnout splnění zadané povinnosti má jen ze zákonem stanovených důvodů. Jedním z těchto důvodů je takový závazný pokyn, k jehož splnění by zaměstnanec byl nucen spáchat trestný čin. V takovém případě již nelze mluvit o právu zaměstnance odmítnout, nýbrž přímo o povinnosti. Pokud by totiž trestný čin na popud svého zaměstnavatele spáchal, byl by za něj potrestán podle trestního zákona (mnohé trestné činy je možné navíc spáchat z pouhé nedbalosti), přičemž svému trestu by pravděpodobně neunikl ani zaměstnavatel (resp. nadřízený), který takovýto pokyn vydal (byl by potrestán jako návodce anebo spolupachatel). Spáchání trestného činu z popudu někoho jiného by mohlo být soudem bráno jako polehčující okolnost, popř. kvalifikováno jako jiný trestný čin. Odpovědnosti zaměstnance nezbavuje, i kdyby sám nejednal ve zvláštním úmyslu či pohnutce anebo si nebyl vědom toho, že páchá trestný čin. Stále platí otřepaná zásada, že neznalost práva neomlouvá.

Na stavbě se lze samozřejmě dopustit většiny činů, které jsou podle zákona trestné, s nadsázkou řečeno počínaje vraždou a konče uzavřením dvojího manželství. Věnovat se nicméně budeme jen těm trestným činům, u nichž je největší pravděpodobnost, že by se jejich pachatelem mohl stát při výkonu svého zaměstnání stavbyvedoucí, mistr, stavební dělník nebo další účastníci pracovníci v souvislosti se stavbou.

Usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti

Těchto trestných činů se může v praxi dopustit především dělník, který obvykle svou neopatrností způsobí jinému vážný úraz nebo smrt. Skutečnost, jestli při svém činu porušil důležitou povinnost, která mu plyne z jeho povolání, se promítne ve výši trestu. Neporuší-li totiž své povinnosti a k ublížení na zdraví nebo smrti dojde, hrozí mu maximálně trest odnětí svobody na tři roky nebo zákaz činnosti. Zanedbá-li však některou svou povinnost a je-li to příčinou spáchání trestného činu, může skončit ve vězení až na šest roků a poruší-li zákony o bezpečnosti práce či hygienické obecně závazné normy, dokonce na roků osm. Pokud způsobí smrt více osob, je horní sazba u tohoto trestného činu deset roků. V případech ublížení na zdraví je trestní sazba nižší, v závislosti na rozsahu způsobeného úrazu (ublížení na zdraví musí být na určitém stupni závažnosti, např. zdravotní stav poškozeného musí dlouhodobě znesnadňovat obvyklý způsob jeho života, omezovat jej bolestí, nespavostí, upoutáním na lůžko atd.).

Při posouzení porušení povinnosti plynoucí z povolání bude soud zkoumat instrukce a pokyny, jaké pachatel od svého zaměstnavatele, resp. nadřízeného dostal a jaké povinnosti mu plynou z jeho pracovní smlouvy, a jejich soulad se skutečným konáním pachatele. Obecně se soud zabývá dodržením míry opatrnosti, odpovídající charakteru pracovní činnosti, při které se trestný čin stal.

Významné soudní rozhodnutí je z února tohoto roku v kauze řídícího pracovníka provádějícího stavební práce bez stavebního povolení, který nařídil namíchání betonové směsi na ostění vjezdového otvoru objektu skladu v nedostatečné kvalitě, s nízkou dávkou cementu, a nařídil demontáž plastového bednění dodatečného dobetonování ostění, aniž si ověřil kvalitu a pevnost betonu. V důsledku těchto rozhodnutí se z důvodu nedostatečné pevnosti konstrukce ostění zřítilo a zasáhlo zde se pohybujícího zaměstnance, který utrpěl vážná zranění. Samotné konání stavebních činností bez stavebního povolení soud nepovažoval jako důvodné pro naplnění trestného činu ublížení na zdraví. Samotné zanedbání povinnosti plynoucí ze stavebního zákona a příslušných vyhlášek, které vede k újmě na zdraví či životě, tímto trestným činem být může, a to i tehdy, že škodlivý následek by nenastal bez spolupůsobení některé jiné osoby nebo okolnosti.

S kvalifikací činu jako trestného činu usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti se v praxi v drtivé většině případů setkáme v souvislosti s dopravními nehodami.

Dalším příkladem případu, kdy šlo o čin kvalifikovaný jako usmrcení z nedbalosti, může být událost ze září tohoto roku. V důsledku neopatrnosti dělníka došlo k pádu stavebního dílce konstrukce skeletu stavby, který z výše třetího patra propadl dvěma podlažími do přízemí a usmrtil jednoho z dalších dělníků, druhého pak vážně zranil.

Obecné ohrožení

Trestného činu obecného ohrožení se podle zákona dopustí ten, kdo způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, popřípadě kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. Co do výše trestní sazby je tento trestný čin tím nejzávažnějším, který lze spáchat také z nedbalosti. Navíc narozdíl od trestného činu usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti k jeho spáchání postačí, že nebezpečí pouze hrozilo, avšak nedošlo svého naplnění, a tak se může stát, že pachatel skončí na několik roků ve

Nahrávám...
Nahrávám...