dnes je 2.12.2023

Input:

Vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

13.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.1
Vyhláška MPO č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Vyhláška 480/2012 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 5 a § 9a odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

 • rozsah energetického auditu a energetického posudku;

 • obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování a

 • obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování.

Vyhláška je účinná od 1. 1. 2013. Ustanovení příslušného § 9 zákona uvádíme v dalším textu.

Povinnost zpracovávat audit

Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, stanoví vyhláška ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby. Tato povinnost se týká pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, je ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace. Týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

Energetický audit

Obsah energetického auditu

Energetický audit podle ustanovení § 3 vyhlášky obsahuje

 • titulní list;

 • identifikační údaje;

 • popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,

 • vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu;

 • návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie;

 • varianty z návrhu jednotlivých opatření;

 • výběr optimální varianty;

 • doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit;

 • evidenční list energetického auditu podle vzoru v příloze vyhlášky;

 • kopii dokladu o vydání oprávnění energetického auditora podle zákona č. 406/2000 Sb., nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Způsob zpracování

Vyhláška stanoví v § 4 způsob zpracování výše uvedených částí auditu a předepisuje jejich obsah.

Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje údaje o

 • předmětu energetického auditu;

 • energetických vstupech za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů;

 • vlastních zdrojích energie. Součástí těchto údajů je roční bilance výroby energie z vlastních zdrojů energie;

 • hlavních rozvodech energie;

 • významných spotřebičích energie, (vč. údajů o ročních provozních hodinách a způsobu regulace);

 • tepelně technických vlastnostech budov;

 • systému managementu hospodaření energií (podle ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem na použití: 2012).

Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje

 • vyhodnocení účinnosti užití energie ve zdrojích energie, v rozvodech tepla a chladu a . ve významných spotřebičích energie;

 • vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov;

 • vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření energií;

 • celkovou energetickou bilanci, jejíž požadovaný obsah a členění je zřejmé z následující tabulky;

 • upravená roční energetická bilance uvádí údaje před realizací projektu z výchozí roční energetické bilance a stejné položky po realizaci projektu.

                                                                             
Ř. Ukazatel Energie Náklady
GJ MWh tis. Kč
1 Vstupy paliv a energie
2 Změna zásob paliv
3 Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + 2)
4 Prodej energie cizím
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3 + 4)
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5)
7 Spotřeba
energie
(z řádku 5)
na vytápění
8 na chlazení
9 na přípravu teplé vody
10 na větrání
11 na úpravu vlhkosti
12 na osvětlení
13 na technologické a ostatní procesy

Tabulka č. 1: Výchozí roční energetická bilance

Vzor zpracování

Příklad tabulkového zpracování obsahu energetického auditu uvádíme na konci výkladu vyhlášky.

Energetický posudek

Obsah energetického posudku

Podle ustanovení § 6 vyhlášky obsahuje energetický posudek

 • titulní list;

 • účel zpracování podle § 9a zákona;

 • identifikační údaje;

 • stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek;

Vzor evidenčního listu

 • evidenční list energetického posudku. Vzor pro jednotlivé případy posudku uvádíme na konci výkladu vyhlášky;

 • kopii dokladu o vydání oprávnění energetického specialisty nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Způsob zpracování

Vyhláška v ustanoveních § 7 stanoví způsob zpracování výše uvedených částí posudku a předepisuje jejich obsah. Zvýšená pozornost je věnována stanovisku energetického specialisty, ekonomickému a ekologickému vyhodnocení.

Stanovisko energetického specialisty

Obsah stanoviska energetického specialisty je určen v závislosti na účelu energetického posudku podle § 9a zákona. Stanovisko obsahuje

 • stanovení výsledků a podmínek proveditelnosti v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) až d) a § 9a odst. 2 písm. a);

 • vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e);

 • doporučená opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b);

 • vyhodnocení podkladů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. c);

 • vyhodnocení provedených opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. d);

 • vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e);

 • závěrečný výrok o naplnění účelu energetického posudku.

Ekonomické vyhodnocení

K ekonomickému vyhodnocení uvádí příloha vyhlášky způsoby výpočtu jednotlivých položek hodnocení a následující tabulku výsledků vyhodnocení.

                                                   
Parametr Jednotka Varianta
I
Varianta
II
Investiční výdaje projektu
Změna nákladů na energie
Změna ostatních provozních nákladů
Změna osobních nákladů (mzdy, pojistné)
Změna ostatních provozních nákladů
Změna nákladů na emise a odpady
Změna tržeb (teplo, elektřina, využité odpady)
Přínosy projektu celkem
Doba hodnocení roky 20 20
Roční růst cen energie % 3 3
Diskont %
Ts – prostá doba návratnosti roky
Tsd – reálná doby návratnosti roky
NPV –čistá současná hodnota tis. Kč
IRR – vnitřní výnosové procento %

Tabulka č. 2: Výsledky ekonomického vyhodnocení

Ekologické vyhodnocení

Ekologické vyhodnocení se provádí vždy metodou globálního hodnocení na bázi celospolečenského pohledu. Při změně dodávek energie vyráběné v jiném místě jsou do výpočtu zahrnuty emisní faktory vycházející buď z konkrétních, nebo průměrných údajů.

V případě požadavku zadavatele je možné provést také ekologické vyhodnocení metodou lokálního hodnocení, založené výhradně na bázi změn produkce znečišťujících látek ze zdrojů situovaných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět vyhodnocení.

Příloha vyhlášky uvádí též emisní faktory, které třeba při hodnocení použít. Přes vědecké zdání této části přílohy vyhlášky lze mít k významu některých údajů výhrady.


VZOR

Stáhnout vzor

TABULKOVÉ ZPRACOVÁNÍ OBSAHU ENERGETICKÉHO AUDITU DLE § 4 VYHLÁŠKY Č. 480/2012 SB.

VZOR

Stáhnout vzor

EVIDENČNÍ LIST ENERGETICKÉHO POSUDKU

ZÁKON Č. 406/2000 SB., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

Aktuální znění zákona, účinného od 1. ledna 2013, zahrnující dvě zmiňované změny, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (z řady posledních jmenujeme Směrnice EP a Rady 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se

Nahrávám...
Nahrávám...