dnes je 5.6.2023

Input:

Vyhodnocování a aktualizace územně plánovací dokumentace

26.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6
Vyhodnocování a aktualizace územně plánovací dokumentace

Ing. Bohumír Číhal

Stavební zákon  ukládá orgánům územního plánování soustavně sledovat a vyhodnocovat uplatňování územně plánovací dokumentace. K tomu vypracovávají v určitých intervalech tzv. zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace.

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje

Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období pořizuje krajský úřad a zašle ho ministerstvu, dotčeným orgánům, sousedním krajům, dotčeným obcím, příslušnému orgánu ochrany přírody a Ministerstvu životního prostředí k vyjádření s požadavky, stanoviskům a připomínkám. Krajský úřad upraví návrh zprávy podle výsledků projednání a předloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace. Na základě požadavku uvedeného ve zprávě může být zpracován nový návrh zásad územního rozvoje.

Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 468/2012 Sb.

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje obsahuje

 • vyhodnocení uplatňování zásad územního rozvoje včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byly zásady územního rozvoje vydány, a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,

 • problémy k řešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územně analytických podkladů kraje,

 • vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje,

 • vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje,

 • požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (je-li vyžadováno), nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

 • požadavky na zpracování variant řešení,

 • návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území (pokud byly zjištěny),

 • návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje.

Krajský úřad zveřejňuje zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje, schválenou zastupitelstvem kraje, rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zpráva o uplatňování územního plánu

V případě územního plánu předkládá pořizovatel zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu nejpozději ve čtyřletých intervalech. Na jejím základě jsou pak zpracovávány změny územního plánu. V důsledku principu ochrany nezastavěného území lze vymezit další zastavitelné plochy změnou územního plánu, pouze prokáže-li se nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy a je zde potřeba vymezit nové zastavitelné plochy. Dojde-li ke zrušení části územního plánu nebo nelze-li podle něj rozhodovat, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají.

Zastupitelstvo obce může také v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném vydání regulačního plánu pořizovaného z podnětu a změny územního plánu vyvolané tímto regulačním plánem. V takovém případě navrhovaný regulační plán nemusí být v souladu s částmi územního plánu, které jsou měněny souběžně pořizovanou změnou územního plánu. Vydání regulačního plánu je ale podmíněno vydáním změny územního plánu vyvolané tímto plánem. To znamená, že změna územního plánu musí být vydána dříve než regulační plán, tomu však nebrání projednání na stejné schůzi zastupitelstva.

Zkrácený postup pořizování změny územního plánu navazuje na zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období, nebo na rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu. Je-li změna územního plánu pořizována na základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, nepožaduje se dokládat stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajského úřadu. Na základě zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období, kde zastupitelstvo výslovně uvede, že změna bude pořizována zkráceným způsobem, pořizovatel zajistí zpracování návrhu změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává.

Pořizovatel zveřejňuje zastupitelstvem obce schválenou zprávu o uplatňování územního plánu rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování územního plánu a jeho změny stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 468/2012 Sb.

Zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje

 • vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán, a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,

 • problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,

 • vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

 • prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch,

 • pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny,

 • požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,

 • požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu (je-li vyžadováno zpracování variant),

 • návrh na pořízení nového územního plánu, pokud z výše uvedených skutečností vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,

 • požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,

 • návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.

Změny územně plánovací dokumentace

Zásady územního rozvoje i územní plán lze pouze měnit, nelze je zrušit. Regulační plán, který je svou podstatou skupinovým územním rozhodnutím, má poněkud odlišný režim. Zákon stanoví dobu platnosti regulačního plánu a umožňuje také jeho zrušení. Je-li regulační plán pořízený z podnětu, který nenahrazuje územní rozhodnutí a na žádost, platí 3 roky ode dne nabytí jeho účinnosti, pokud přímo v něm není stanovena delší lhůta, nejdéle však 5 let; doba platnosti může být v odůvodněných případech prodloužena změnou regulačního plánu v době jeho platnosti. Nebyla-li v tříleté nebo plánem stanovené lhůtě podána žádost o stavební povolení či ohlášení, nebo pokud nebylo v této lhůtě započato s využitím území, regulační plán pozbývá platnosti. Regulační plán pozbývá platnosti také tehdy, pokud bylo stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno nebo žádost zamítnuta po uplynutí lhůty jeho platnosti.

Co se týká možné změny regulačního plánu, plán pořízený na žádost lze měnit na žádost toho, komu přísluší vykonávat práva z něj plynoucí, regulační plán z podnětu lze měnit z podnětu zastupitelstva, které je příslušné k jeho vydání.

Vymezení zastavěného území

Na území obce se vymezuje jedno, popřípadě více zastavěných území. Zastavěné území se vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou. Vymezení je nezbytností, neboť je na ně navázána možnost zjednodušených postupů v územním či stavebním řízení. Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví obcím povinnost pořídit územní plán, upravuje možnost vydat vymezení zastavěného území samostatně, zvláštním postupem. Vymezení zastavěného území je vydáváno formou opatření obecné povahy a má rovněž povahu nástroje územního plánování. Vymezení zastavěného území vydává rada obce v přenesené působnosti. Obec, která nemá vydán územní plán, může požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování. Současně mu předá podklady, kterými jsou kopie katastrální mapy příslušného území a kopie mapy s vyznačeným intravilánem (pokud není vyznačen již v katastrální mapě). Úřad územního plánování poté navrhne vymezení zastavěného území a svolá místní šetření za účasti dotčené obce a dotčených orgánů, které mohou uplatnit svá stanoviska. V souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledky řešení rozporů upraví návrh vymezení zastavěného území. Návrh vymezení zastavěného území se zveřejní a vystaví u příslušné obce. Poté následuje řízení o vydání vymezení zastavěného území, které je řízením o vydání opatření obecné povahy. V tomto řízení mohou vlastníci pozemků zahrnutých do vymezovaného zastavěného území a vlastníci sousedících pozemků uplatnit své námitky. Obdobně jako u územně plánovací dokumentace je rozhodnutí o námitkách relativně samostatnou částí vymezení zastavěného území jakožto opatření obecné povahy. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o námitkách nebo k takové jeho změně, v jejímž důsledku je nutné změnit vymezené zastavěné území, pozbývá vymezení zastavěného území platnosti. Vymezení zastavěného území dále pozbývá platnosti vydáním územního plánu, který převzal toto zastavěné území. Vymezení zastavěného území lze přezkoumat a případně zrušit podle správního řádu nelze jej však změnit. Jako opatření obecné povahy podléhá i soudnímu přezkumu u Nejvyššího správního soudu.

Přechodná ustanovení pro pořízení územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace

Přechodná ustanovení v současném znění stavebního zákona jsou rozsáhlá a v převážné míře jsou poznamenána dlouhou historií účinnosti stavebního zákona. V následujícím se soustředíme na změny, vyvolané poslední novelou zákonem č. 225/2017 Sb.

Řízení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti stavebního zákona (tj. 1. 1. 2007) se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou

 • stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v tomto případě považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti tohoto zákona,

 • řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nová právní úprava je pro obviněného příznivější,

 • řízení o přestupku a správním deliktu, kdy podle nové právní úpravy se jednání obviněného nepovažuje za porušení stavební kázně; v takovém případě se řízení zastaví,

 • řízení o vyvlastnění, které se dokončí podle zvláštního právního předpisu.

Neukončená řízení vedená podle dosavadní právní úpravy dokončí stavební úřad, který se stal příslušným k vedení řízení v dané věci. U staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů. V případě pochybnosti příslušný krajský úřad stanoví, který stavební úřad povede neukončená řízení

Údaje o území

Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2022 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.

Územní studie, o kterých byla vložena data do evidence územně plánovací činnosti do 30. června 2010, posoudí do 31. prosince 2018 úřad územního plánování, pokud jimi řešené území zasahuje do správního obvodu pouze jedné obce s rozšířenou působností, jinak krajský úřad. Pokud úřad územního plánování nebo krajský úřad nevloží v uvedené lhůtě údaje o prověření těchto studií do evidence územně plánovací činnosti, dosavadní údaje o studii Ministerstvo pro místní rozvoj z této evidence vypustí. Toto ustanovení se vztahuje i na urbanistické studie, územní generely nebo územní prognózy evidované podle § 185 odst. 4 SZ.

Pořizování aktualizace zásad územního rozvoje a změny územního plánu nebo regulačního plánu, u kterých bylo zahájeno projednání návrhu, se, s výjimkou ustanovení o nabytí účinnosti, dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Územně plánovací dokumentace

Právní stavy územně plánovacích dokumentací pořízené přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 225/2017 Sb. se do nabytí účinnosti nejbližší aktualizace nebo změny těchto dokumentací považují za úplné znění.

Obec, pro kterou byl vydán územní plán nebo regulační plán přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., zajistí zveřejnění úplného znění této dokumentace do 30. června 2018. Pokud nebyla vydána žádná změna této dokumentace, zveřejní vydaný územní plán nebo vydaný regulační plán.

Obec, pro kterou byl vydán územní plán obce, územní plán sídelního útvaru, územně plánovací dokumentace zóny nebo jejich změna přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., zajistí zveřejnění úplného znění této dokumentace do 30. června 2018; to neplatí, pokud k uvedenému datu bylo zahájeno řízení o nové územně plánovací dokumentaci, která má původní dokumentaci nahradit a není

Nahrávám...
Nahrávám...