dnes je 13.4.2024

Input:

Výpisy, opisy, kopie a informace z katastru nemovitostí

12.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1
Výpisy, opisy, kopie a informace z katastru nemovitostí

Ing. Bohumil Kuba

Zásady pro poskytování údajů z katastru

Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto zásady:

 • katastr nemovitostí České republiky je veřejný, každý má právo získat z něj informace,

 • veřejnost katastrálního operátu je možné omezit jen z důvodů stanovených zákonem,

 • právo k údajům katastru nemovitostí vykonává Český úřad zeměměřický a katastrální, který je ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí a správcem centrální databáze katastru,

 • šířit údaje katastru nemovitostí lze pouze se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za podmínek stanovených právním předpisem,

 • údaje z katastru nemovitostí (ze souboru popisných informací a ze souboru geodetických informací) poskytují katastrální pracoviště katastrálních úřadů z územních obvodů, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, s výjimkami podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky,

 • ve zvláštních případech poskytuje údaje z katastru nemovitostí též Český úřad zeměměřický a katastrální (viz § 4 odst. 2 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky),

 • údaje katastru nemovitostí se poskytují fyzickým a právnickým osobám na jejich žádost, pokud právní předpis nestanoví jinak,

 • údaje katastru lze poskytnout pouze ve formě a za podmínek, které stanovuje právní předpis, tiskový výstup v obsahu a uspořádání, který umožňuje informační systém katastru nemovitostí,

 • některé poskytované údaje z katastru nemovitostí (výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel) mají charakter veřejných listin,

 • údaje katastru nemovitostí se poskytují diferencovaně za správní poplatky (zákon č. 634/2004 Sb.), za úplatu (platné znění vyhlášky č. 162/2001 Sb.), popř. bez úplaty (určeným subjektům), popř. bez úplaty (určeným subjektům); nové správní poplatky jsou uvedeny v zákoně 349/2011 Sb.

 • vybrané údaje katastru lze získat bezplatně na internetu na adrese www.cuzk.cz , bez ohledu na to, kde která nemovitost leží,

 • souborné informace o katastru nemovitostí lze získat na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese www.cuzk.cz .

VÝPISY, OPISY, KOPIE

Z katastru nemovitostí lze získat výpisy, opisy, kopie a informace v diferencovaných podobách tak, jak jsou potřebné pro jednotlivé fáze přípravy, vedení a realizace staveb. Katastrální úřady (katastrální pracoviště) je vydávají v úpravě a s obsahem, který je stanoven právními předpisy a detailně upraven rezortními návody a instrukcemi. Automatizace katastru nemovitostí se stále rozšiřuje a přináší řadu novinek. I když názvy jednotlivých výstupů z katastru nemovitostí zůstávají stejné, upřesňuje se jejich obsah a rozsah tak, aby přispíval ke kvalitnějším a úplnějším informacím potřebným v praxi.

V současné době poskytují katastrální úřady (katastrální pracoviště) výpisy, opisy, kopie a informace z katastru nemovitostí následujícími způsoby.

Veřejnost katastru

Katastrální zákon stanovuje, že katastr nemovitostí je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje podle § 9 a 22 (katastrálního zákona), pokud není stanoveno jinak.

Veřejnost katastrálního operátu je možné omezit jen z důvodů stanovených zákonem (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů).

Získávat údaje z katastru nemovitostí formou nahlížení nelze z přehledu vlastnictví z území České republiky a ze sbírky listin.

Není-li přehled vlastnictví z území České republiky poskytnut dálkovým přístupem, lze jej poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány.

Poskytování údajů ze sbírky listin se provádí jejich ověřováním (§ 9 katastrálního zákona) nebo poskytnutím prostých kopií. Tyto údaje lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který jsou údaje požadovány (za prostou kopii zaplatí žadatel 20 Kč, za ověřenou kopii 50 Kč, vždy za jednu stránku A4).

Katastrální úřad (katastrální pracoviště) je povinen vést evidenci osob, které jsou povinny prokazovat svoji totožnost.

Navrhovaná změna ustanovení o veřejnosti katastru umožní, aby byla získána plná kontrola nad tím, kdo získává jaké údaje ze sbírky listin a údaje o přehledu vlastnictví z území České republiky. Veřejnost těchto údajů nelze z řady důvodů výrazně omezit, např. pro řádnou funkci realitního trhu, pro řadu dalších účelů, jako např. dědického řízení, prokazování sociální potřebnosti, úplných znalostí o obsahu věcných břemen, předkupních práv, právních vad převáděných nemovitostí atd. Získání plné kontroly nad tím, kdo, kdy, k jakému údaji a za jakým účelem získal přístup, umožní Úřadu pro ochranu osobních údajů provést šetření takové události a udělit zákonem stanovené sankce (v případech jiného než zákonem dovoleného užití získaných údajů).

Veřejnost katastru nemovitostí u katastrálních úřadů je dostupná ve stanovených úředních dnech, popř. i v jiných dnech, které určí ředitel příslušného katastrálního úřadu (katastrálního pracoviště). Úřední dny katastrálních úřadů (katastrálních pracovišť) jsou na území České republiky stanoveny na pondělí a středu od 8 do 17 hodin. V hlavním městě Praze jsou pro katastrální úřad pro hlavní město Praha (katastrální pracoviště Praha-město) a katastrální úřad pro Středočeský kraj (katastrální pracoviště Praha-východ a katastrální pracoviště Praha-západ) rozšířeny úřední dny i na úterý a čtvrtek vždy od 8 do 15 hodin.

Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací ve formě veřejných listin

Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací jsou veřejnými listinami, pokud jsou opatřeny datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem, příjmením a podpisem zaměstnance tohoto úřadu, který je vyhotovil, a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku. Uvedené doklady vykazují stav údajů katastru nemovitostí v okamžiku, který je na nich uveden. Vyhotovují se na úředních tiskopisech ručně, mechanicky, reprograficky nebo se vyhotovují automatizovaně (veřejné listiny = listiny vydané soudy nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který listiny vydal a není-li dokázán opak i pravdivost toho, co je v nich uvedeno).

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí (z listu vlastnictví) obsahuje údaje katastru nemovitostí o vlastníku a jiném oprávněném, o nemovitostech, které jsou evidovány v jeho vlastnictví, o podrobnějších údajích katastru nemovitostí, které se váží k vlastníkovi nebo k nemovitostem a k jednotkám (bytům a nebytovým prostorům) v jeho vlastnictví. Označuje se číslem listu vlastnictví a je rozdělen na záhlaví a části označené A, B, B1, C, D, E a F.

List vlastnictví je založen vždy jeden k nemovitostem v rámci katastrálního území. Samostatný list vlastnictví se zakládá i pro všechny spoluvlastníky domu s vymezenými jednotkami (list vlastnictví pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory) a současně se zakládají samostatné listy vlastnictví pro každou skupinu v domě, ke kterým jsou evidovány shodné údaje podle § 11 odst. 2 katastrální vyhlášky. Samostatný list vlastnictví se zakládá i pro duplicitní zápis vlastnictví.

Je velkou výhodou automatizace katastru nemovitostí, že v současné době poskytuje výpis z katastru nemovitostí kterékoliv katastrální pracoviště z území celé České republiky. Žadatelé tak obdrží na svoji žádost výpis z katastru nemovitostí na jakémkoliv katastrálním pracovišti katastrálního úřadu v České republice, a to bez ohledu na to, kde nemovitost leží. Výpis z katastru nemovitostí lze získat na katastrálním pracovišti při osobní návštěvě, ve většině případů "na počkání“ [tato výhoda však neplatí v případě kopií ze sbírky listin katastru nemovitostí, sbírky listin pozemkové knihy, identifikace parcel a kopie katastrální mapy (pouze mapy, která není v digitální formě) ; tyto doklady může poskytnout pouze místně příslušné katastrální pracoviště, na kterém je uložena tato dokumentace].

Katastr nemovitostí je také součástí informačního systému veřejné správy. Proto využívání jeho údajů také podléhá postupům, stanoveným v platném znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Osobám oprávněným poskytovat žadatelům ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy se poskytují dálkovým přístupem výpisy z katastru nemovitostí podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 162/2001 Sb., tj. výčet parcel a budov nebo jednotek příslušejících k listu vlastnictví a výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory. Český úřad zeměměřický a katastrální, jako poskytovatel dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí, opatřuje oprávněným osobám výpisy ve formátu pdf elektronickou značkou (kvalifikovaným systémovým certifikátem). Tyto výstupy následně ověřují určené subjekty jako veřejné listiny.

Výpisy z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby správce nebo označené elektronickou značkou správce ověřují a následně vydávají žadatelům určené subjekty:

 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví právní prováděcí předpis (dále jen "obecní úřad“). Kontaktní místa jsou postupně označována jako Czech Point (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) a lze na nich získat mimo ověřených výpisů z katastru nemovitostí i ověřené výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, na úřadech městských částí pak i výpisy z rejstříku trestů (podrobnosti na www.czechpoint.cz ),

 • notáři,

 • držitelé poštovní licence (vydávají všechny pošty),

 • Hospodářská komora České republiky (vydávají kanceláře v krajských městech).

Ověřeným výstupem je listina, která vznikne úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby a jejíž shoda bude ověřena s výstupem z informačního systému veřejné správy.

Ověřené výstupy, které vydal notář nebo obecní úřad žadatelům, jsou veřejnými listinami. Také ověřené výstupy, které vydal držitel poštovní licence nebo Hospodářská komora České republiky, potvrzují, není-li dokázán opak, pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno. Ověření se provádí stanovenou ověřovací doložkou.

Poplatky

Ověřené výstupy (dvoustránkové výpisy) z informačního systému veřejné správy v současné době zpoplatňují:

katastrální úřady 100 Kč za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci katastrálního území (MJ se rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidovány v katastru nemovitostí)
úřady: obecní, městských částí, krajské, matriční a zastupitelských orgánů 150 Kč 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další
notáři 179 Kč u plátců DPH, u ostatních 150 Kč
pošty x) 140 Kč 100 Kč za první stránku, 40 Kč za každou další + 70 Kč za balné a expedici při zasílání výpisu
hospodářská komora ČR 120 Kč 70 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další

Všechny získané výpisy zaručují plnou aktuálnost všech údajů katastru nemovitostí z území celé České republiky. Údaje jsou dosud replikovány z lokálních databází jednotlivých katastrálních pracovišť. V současné době se připravuje centralizovaná verze celého informačního systému katastru nemovitostí.

Kopie katastrální mapy

Kopie katastrální mapy představuje obraz katastrální mapy, popřípadě její části, pořízený ručně, reprograficky nebo výstupem z grafických počítačových souborů (v hovorové řeči se používá též výraz "snímek“ katastrální mapy). Kopie může být vyhotovena v libovolném měřítku.

Na každé kopii musí být v popisovém poli minimálně vyznačen název katastrálního území, číslo mapového listu, datum vyhotovení kopie katastrální mapy a jméno vyhotovitele. Grafická úprava popisového pole se může odlišovat na různých katastrálních pracovištích.

DÁLKOVÝ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dálkový přístup k údajům

Výpis z katastru nemovitostí mohou získat všichni registrovaní uživa telé dálkovým přístupem k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě, a to za podmínek stanovených v platném znění vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky. Dálkový přístup vyžaduje registraci, tj. podání žádosti o zřízení zákaznického účtu Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (ČÚZK), odboru služeb uživatelům. Dálkový přístup lze získat na adrese https://katastr.cuzk.cz , na které jsou uvedeny i podrobnosti postupu.

Vyhláška č. 162/2001 Sb. stanovuje žadateli o dálkový přístup především závazek uhradit vyúčtované částky za poskytnuté údaje, nešířit poskytnuté údaje katastru a neužít je k jinému než právními předpisy dovolenému účelu a nakládat s poskytnutými údaji katastru nemovitostí v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů (údaje získané dálkovým přístupem lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou uzavře ČÚZK jménem státu s žadatelem o dálkový

Nahrávám...
Nahrávám...