dnes je 20.6.2024

Input:

Výplně stavebních otvorů - okna

11.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.2
Výplně stavebních otvorů – okna

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Související právní předpisy
 • Směrnice rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ve znění směrnice Rady 93/68/EHS

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

 • Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

 • Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

SOUVISEJÍCÍ NORMY

Související normy
 • ČSN EN 1063 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

 • ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

 • ČSN EN 13541 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku

 • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky

 • ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky

 • ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1–1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

 • ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1–4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

 • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

 • ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace

 • ČSN EN 958 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem

 • ČSN EN 1522 Okna, dveře, uzávěry a rolety – Odolnost proti průstřelu – Požadavky a klasifikace

 • ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

 • ČSN EN 12519 Okna a dveře – Terminologie

 • ČSN EN 12207 Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace

 • ČSN EN 12208 Okna a dveře – Vodotěsnost – Klasifikace

 • ČSN EN 12210 Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace

 • ČSN EN 12400 Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace

 • ČSN EN 13123 Okna, dveře a okenice – Odolnost proti výbuchu – Požadavky a klasifikace

 • ČSN EN 13115 Okna – Klasifikace mechanických vlastností – Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

 • ČSN EN 949 Dveře s otočnými křídly – Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

 • ČSN EN 950 Dveřní křídla – Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

 • ČSN EN 1192 Dveře – Klasifikace pevnostních požadavků

 • ČSN EN 12217 Dveře – Ovládací síly – Požadavky a klasifikace

 • ČSN EN 179 Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem – Požadavky a zkušební metody

 • ČSN EN 1125 Stavební kování – Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem – Požadavky a zkušební metody

TERMINOLOGIE

Výplň stavebního otvoru

Výplň stavebního otvoru je výrobek určený pro zabudování do stavby a vyplňující otvor v obvodové konstrukci budovy.

Okno

Okno je stavební prvek uzavírající otvor ve stěně, který propouští světlo a může zajišťovat větrání. Součástí oken může být i poměrně menší neprůhledná část. Sestava jednotlivých okenních rámů může tvořit pásové okno, což je prosklená konstrukce mezi parapetem a stropní deskou probíhající vodorovně po celé délce nebo větší části podlaží, případně svislý okenní pás osazený do svislého stavebního otvoru probíhajícího přes více podlaží (např. okna schodišťové šachty), a to včetně neprůhledných částí rámů nebo neprůhledných výplní osazených do rámu okna.

Střešní okno

Střešní okno je okno osazené v šikmé střeše nebo podobné konstrukci. Z nedostatku jiné specifikace lze za střešní okno považovat i prosklený neotvíravý světlík osazený do pevné střešní konstrukce, případně okenní sestavu s pevnými i otvíravými poli uloženou na krov.

Balkónové dveře

Balkónové dveře je otvíravý prvek z okenního systému určený pro průchod. Obvykle jsou balkónové dveře uzávěr mezi vytápěným pobytovým prostorem a venkovním prostředím.

Výkladec

Výkladec je prosklená konstrukce, obvykle pevně zasklená, vyplňující otvor mezi podlahou (případně soklem) a stropní deskou obvykle v přízemním podlaží budovy. Z hlediska normy ČSN 73 0540-2 lze výkladec posuzovat jako výplň otvoru.

Dveře

Dveře je stavební prvek uzavírající otvor ve stěně, určený především pro průchod osob. Vnější dveře oddělují vnitřní prostor budovy od vnějšího prostoru. V obytných budovách nejsou vnější dveře vhodné jako jediný uzávěr mezi vnějším prostředím a vnitřní pobytovou místností. Vnitřní dveře oddělují dva vnitřní prostory budovy.

Zasklívací spára

Zasklívací spára zajišťuje spojení rámu (křídla) a skleněné nebo jiné výplně, případně je to spára mezi profilem lehkého obvodového pláště a vsazeným oknem.

Funkční spára

Funkční spára je spára mezi otvíravým křídlem a rámem.

Připojovací spára

Připojovací spára je mezi rámem výplně a přilehlou stavební konstrukcí.

Obr. č. 1: Popis spár otvíravého prvku

POŽADAVKY NA VÝROBKY – OKNA A DVEŘE

Požadavky na výrobky – okna a dveře

Stavební výrobky – okna a dveřejsou výrobky určené pro zabudování do stavby a požadavky na ně jsou definovány typem, funkcí a polohou budovy a výškou a polohou zabudování výplně stavebního otvoru v budově.

Základní funkční vlastnosti oken jsou odolnost proti povětrnostním vlivům, tepelná izolace, průvzdušnost, ochrana proti vnějšímu hluku, prostup světla, mechanická trvanlivost. Další vlastnosti, které mohou být požadovány, jsou požární odolnost, ochrana proti slunečnímu záření, odolnost proti násilnému vniknutí a další.

Základní funkční vlastnosti dveří jsou odolnost proti povětrnostním vlivům, tepelná izolace, průvzdušnost, ochrana proti vnějšímu hluku, mechanická pevnost a trvanlivost, odolnost proti násilnému vniknutí. Další vlastnosti, které mohou být požadovány, jsou požární odolnost, odolnost proti násilnému vniknutí, funkce nouzového či panikového úniku a další.

Všechny požadované parametry musí stanovit projektant stavby nebo stavebník.

NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Okna a balkonové dveře

Okna a balkonové dveře

Při návrhu oken a balkonových dveří musí projektant vzít v úvahu:

 • Lokalitu budovy, tvar okolní krajiny, výšku budovy;

 • Velikost oken, charakter budovy a charakter a velikost místnosti;

 • Materiál rámů oken, způsob osazení oken do stavebního otvoru a povrch a materiál okolních stavebních konstrukcí;

 • Velikost otvíravých křídel, výšku spodní hrany okna nad podlahou, způsob otvírání;

 • Požadavky na bezpečnost při užívání a proti násilnému vniknutí.

Pro správný výběr oken a balkonových dveří musí projektant definovat:

 • Odolnost proti zatížení větrem a sněhem (u střešních oken);

 • Průvzdušnost a vodotěsnost;

 • Požárně technické parametry;

 • Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost;

 • Součinitel prostupu tepla celého okna (mimo připojovací spáru), činitel prostupu světla (Lt) a sluneční energie (SF,g);

 • Požadavky na materiál, povrchovou úpravu, systém rámů okna, způsob otvírání a ovládání okenních křídel;

 • Požadavky na zajištění bezpečnosti při užívání s ohledem na výšku parapetu, speciální požadavky uživatelů, hmotnost a velikost otvíravých křídel;

 • Požadavky na bezpečnost proti násilnému vniknutí;

 • Detaily osazení okenního rámu do stavebního otvoru včetně návrhu utěsnění připojovací spáry a řešení parapetu.

Vnější dveře

Vnější dveře

Při návrhu vnějších dveří musí projektant vzít v úvahu:

 • Lokalitu budovy a charakter budovy;

 • Požadavky na bezpečnost při užívání a proti násilnému vniknutí;

 • Velikost dveřních křídel;

 • Materiál dveří, způsob osazení dveří do stavebního otvoru a povrch a materiál okolních stavebních konstrukcí;

 • Další požadavky uživatele na provoz dveří, kontrolovaný vstup apod.

Pro správný výběr vnějších dveří musí projektant definovat:

 • Odolnost proti zatížení větrem, průvzdušnost a vodotěsnost;

 • Požárně technické parametry;

 • Požadavky na zajištění bezpečnosti při užívání: únikovou či panikovou funkci, užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, mechanická odolnost;

 • Požadavky na bezpečnost proti násilnému vniknutí;

 • Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost;

 • Součinitel prostupu tepla;

 • Požadavky na materiál, povrchovou úpravu, profilový systém, způsob otvírání a ovládání dveřního křídla;

 • Detaily osazení zárubně do stavebního otvoru včetně návrhu řešení prahového detailu.

POŽADAVKY NA OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE

Odolnost proti zatížení větrem, průvzdušnost a vodotěsnost

Odolnost proti zatížení větrem, průvzdušnost a vodotěsnost

Podle umístění stavby, typu terénu a výšky budovy v souladu s ČSN EN 1991-1-4 je možné stanovit doporučené třídy odolnosti proti zatížení větrem, průvzdušnosti a vodotěsnosti podle tabulky v národní příloze ČSN EN 14351-1+A1.

V tabulce 1 jsou uvedeny doporučené hodnoty pro větrné oblasti I-III, pro výšku budovy do 40 m a pro zabudování okna mimo nároží budovy. Další případy, včetně umístění okna do nároží, do vyšších budov nebo vyšší větrné oblasti jsou uvedeny v ČSN EN 14351-1+A1.

Pro budovy větrané nuceným větráním nebo klimatizací je vhodné použít vyšší třídu průvzdušnosti, nejvýše však třídu 4.

U vodotěsnosti je první hodnota určena pro nechráněnou polohu oken a druhá hodnota pro částečně chráněnou polohu oken.

Nechráněná poloha – zabudování, kdy je možné přímé působení nárazového deště na okno vč. horních vodorovných částí křídla.

Částečně chráněná poloha – zabudování s hloubkou ostění nejméně 200 mm, které horní vodorovný díl rámu chrání před přímým působením nárazového deště.

                       
Větrná oblast podle ČSN EN 1991-1-4IIIIII
Základní rychlost větru vb,0 v m/s22,52527,5
Výška budovy 0 m–10 m
Kategorie terénu podle ČSN EN 1991-1-4 II III IV II III IV II III IV
Průvzdušnost podle EN 12207 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vodotěsnost podle EN 12208 6A / 6B 5A / 5B 4A / 4B 7A / 7B 5A / 5B 4A / 4B 7A / 7B 6A / 6B 5A / 5B
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12210 B3 B2 B2 B3 B2 B2 B4 B3 B2
Výška budovy 10 m–20 m
Kategorie terénu podle ČSN EN 1991-1-4 II III IV II III IV II III IV
Průvzdušnost podle EN 12207 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vodotěsnost podle EN 12208 7A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 6A / 6B
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12210 B3 B2 B2 B4 B3 B2 B5 B4 B3
Výška budovy 20 m–30 m
Kategorie terénu podle ČSN EN 1991-1-4 II III IV II III IV II III IV
Průvzdušnost podle EN 12207 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Vodotěsnost podle EN 12208 7A / 7B 6A / 6B 5A / 5B 8A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 8A / 7B 8A / 7B 7A / 7B
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12210 B3 B3 B2 B4 B3 B3 B5 B4 B3
Výška budovy 30 m–40 m
Kategorie terénu podle ČSN EN 1991-1-4 II III IV II III IV II III IV
Průvzdušnost podle EN 12207 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Vodotěsnost podle EN 12208 7A / 7B 7A / 7B 6A / 6B 8A / 7B 7A / 7B 7A / 7B 9A / 7B 8A / 7B 7A / 7B
Odolnost proti zatížení větrem podle EN 12210 B4 B3 B3 B4 B4 B3 B5 B4 B4

Tab. č. 1: Doporučené třídy průvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem oken a balkónových dveří

Požárně technické požadavky

Požárně technické požadavky

Otvíravá okno může sloužit v systému odvodu kouře a tepla buď jako otvor pro přívod vzduchu, na který nejsou kladeny žádné podmínky mimo požadovanou aerodynamickou plochu, nebo jako otvor pro odvod kouře a tepla, který musí být certifikován včetně pohonu a při návrhu je nutné respektovat vyzkoušené rozměry a aerodynamické parametry.

Okna sytému ZOKT mohou sloužit i pro denní větrání.

Otvíravá okna s požární odolností se uplatní v požárních uzávěrech, které musí zároveň plnit funkci denního větrání. Okna musí být vybavena odpovídajícím autonomním zavíracím mechanismem, obvykle elektromotorickým, napojeným na EPS. Je nutno vzít v úvahu, že taková okna jsou certifikována pouze v několika specifických hliníkových nebo ocelových profilových systémech a pouze do určitých rozměrů, které nelze bez dalšího testování měnit.

Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost

Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost

Otvíravé prvky mají deklarovanou vzduchovou neprůzvučnost v zavřeném stavu a jakýkoliv systém větrání (tzv. mikroventilace) výrazně snižuje tyto hodnoty.

Požadavek § 26, odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.: "Akustické vlastnosti výplní otvorů musí zajistit dostatečnou ochranu před hlukem ve všech chráněných vnitřních prostorech stavby současně za podmínek minimální výměny vzduchu v době pobytu lidí 25 m3. h-1 /osobu nebo výměny vzduchu v místnosti nejméně jedenkrát za 2 hodiny....“, není možné chápat tak, že výměna vzduchu bude zajištěna samotným oknem v zavřeném stavu. Požadovanou výměnu vzduchu nezávislou na otvírání okna je možné zajistit větracími akustickými štěrbinami (které je možné v některých případech integrovat do rámu okna) nebo rekuperací.

Minimální požadavky na neprůzvučnost pláště stanoví norma ČSN 730532 v závislosti na vnější hlukové zátěži.

Dodavatel okna je schopen deklarovat hodnotu laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw, případně odvodit tuto hodnotu z neprůzvučnosti skleněné výplně podle ČSN EN 14351-1 pro okna s neprůzvučností Rw,38 dB.

Povinností projektanta je stanovit takové požadované hodnoty stavební neprůzvučnosti Rw‘, které zohlední polohu zabudování, faktory přizpůsobení spektru C a Ctr, velikost okenní konstrukce vzhledem k velikosti stěny a velikosti místnosti.

Požadavky na energetické a světelné parametry

Požadavky na energetické a světelné parametry

Součinitel prostupu tepla výplní otvorů Uw (W/m2K) by měl být stanoven výpočtem z průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy, požadované maximální hodnoty jsou uvedeny v normě ČSN 730540-2. Součinitel prostupu tepla se definuje pro celé okno a stanoví se dle ČSN EN ISO 10077-2 (mimo připojovací spáru).

Hodnota součinitele prostupu tepla izolačního skla má pouze informativní charakter, protože je zahrnuta ve výpočtu celého okna, případně je okno zkoušeno vcelku a výsledná hodnota je výrazně ovlivněna poměrem ploch skla a profilů a délkou funkční spáry.

Hodnota součinitele prostupu tepla okna je ovlivněna velikostí okna a členěním, resp. poměrem plochy skla a plochy profilů, délkou funkční spáry (počtem křídel okna) a délkou zasklívací spáry (členěním okna na jednotlivé zasklívací otvory).

Obr č. 2: Porovnání oken

Činitel prostupu sluneční energie (SF, g) je vlastnost samotného skla a jeho hodnota ovlivňuje ohřívání interiéru sluneční energií. S tímto činitelem se počítá při návrhu větrání. Tento činitel se může efektivně regulovat vhodným vnějším stíněním.

Činitel prostupu světla (Lt) skleněné výplně je nutné vzít v úvahu při posuzování úrovně denního osvětlení místností

Požadavky na materiál, systém, rozměr a ovládání okna

Volba materiálu rámů oken závisí na typu budovy, způsobu užívání, přání stavebníka a architekta. Volit lze z těchto materiálů:

 • plastové profily z PVC,

 • dřevěné profily,

 • hliníkové systémové profily,

 • ocelové tenkostěnné systémové profily,

 • kombinované dřevohliníkové profily.

Při návrhu oken z konkrétního materiálu rámů je nutné vzít v úvahu doporučení dodavatele systému pro maximální rozměry a maximální hmotnosti okenních křídel. Jestliže mají být okna označena štítkem CE v souladu s ČSN EN 14351-1, není možné překročit vyzkoušené rozměry bez provedení dalších zkoušek a ověření parametrů.

Obr. č. 3: Maximální výška okenní kliky

Běžné okenní systémy mají odzkoušená a umožňují vyrobit okna s otvíravými křídly přibližně do rozměru (š x h) 900x2500 nebo 1500x1500. Rozměrové limity závisí na stabilitě profilů, únosnosti kování, způsobu otvírání a hmotnosti výplně. Při návrhu rozměrů oken je vždy nutné konzultovat uvažované řešení s výrobci oken.

V současnosti se nejvíce uplatňují okna otvíravá otočně na bočních pantech, sklopněotvíravá, sklopná a výklopná. Pro velkoformátová okna především do prosklených lehkých obvodových plášťů administrativních budov je možné použít systém paralelně výsuvných křídel, která umožňují větrání, nenarušují koncept velkoformátových polí dalším členěním a zároveň zajišťují potřebnou bezpečnost proti propadnutí.

Okna kyvná, otočná a posuvná se při dnešních požadavcích na tepelně izolační vlastnosti vnějších fasádních výplní otvorů ve větší míře neuplatňují a nabídka systémových řešení je velmi omezená.

Při návrhu okna a způsobu ovládání je velmi důležité zohlednit rozměry a hmotnost křídla, polohu křídla nad podlahou, hloubku parapetu a četnost otvírání.

Poloha kliky na otvíravém a otvíravo-sklopném křídle by měla být nejméně v 1/3 výšky křídla od spodní hrany a nejvýše 1600 mm nad podlahou, případně níže, je-li vnitřní parapet příliš hluboký.

Jestliže není možné tato doporučení dodržet, je vhodné uvažovat o pákovém mechanismu pro sklápění křídla nebo elektromotorickém otvírání.

Požadavky na mechanické vlastnosti

Požadavky na mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti oken: kroucení, odolnost proti opakovanému otvírání a zavírání a ovládací síly na okenní kování určují vhodnost použití konkrétního výrobku pro danou stavbu. Mechanické vlastnosti jsou garantovány výrobcem pro konkrétní systém profilů a kování za předpokladu dodržení všech technických a technologických předpisů a doporučení. Výrobce provede počáteční zkoušky typu a zařadí daný výrobek do určité klasifikační třídy podle ČSN EN 13 115 Klasifikace mechanických vlastností – Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly a ČSN EN 12400 Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace.

Odolnost proti
opakovanému otevírání
a zavírání
Třída
1 2 3
Okna – počet cyklů 5 000 10 000 20 000

Tab. č. 2: Klasifikace mechanické trvanlivosti oken podle EN 12400

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Ochrana proti pádu z výšky

Ochrana proti pádu z výšky

Okna s prosklenou plochou níže než 850 mm nad podlahou, pod nimiž je venkovní prostor hlubší než 0,5 metru (§ 26 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby) musí být osazeny bezpečnostním vrstveným sklem (u

Nahrávám...
Nahrávám...