dnes je 14.6.2024

Input:

Výška trávníku

26.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje nějaký právní předpis, který by nařizoval maximální výšku travního porostu (veřejné zeleně) v centru a na okraji města?

Předpisy v ochraně životního prostředí nestanoví žádné požadavky na maximální výšku travního porostu (veřejné zeleně) v intravilánech ani ve volné krajině. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb. řeší (pouze) problematiku péče o dřeviny rostoucí mimo les (která je povinností vlastníků) a právní režim kácení dřevin.

Údržba veřejné zeleně jednou ze samostatných působností obce. Podle § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), může obec v samostatné působnosti ukládat obecně závaznou vyhláškou povinnosti mj. k zajištění udržování veřejné zeleně. V těchto vyhláškách jsou obvykle stanoveny povinnosti pro uživatele (návštěvníky) jako například zákazy pobíhání psů, vstup na trávníky apod., ale mohou obsahovat též povinnosti vlastníka (správce) zeleň udržovat, stanovit způsob údržby (pravidelné sečení, nakládání s posekanou trávou apod.). Požadovaná výše travního porostu po sečení je předmětem dohody mezi obcí a konkrétním správcem veřejné zeleně, často v těchto smlouvách bývá odkazováno na technickou normu ČSN 83 9031 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání). Tato norma uvádí např. u parkových trávníků počet sečí v rozmezí 8 - 20x ročně. Výška sekání je normou nastavena z maximálních 10 cm na 4 cm.

Sečení travnatých ploch může být také managementovým opatřením v rámci péče o zvláště chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. Pak je výška seče předmětem dohody o provedení těchto

Nahrávám...
Nahrávám...