dnes je 5.6.2023

Input:

Výzva k zastavení stavebních prací - vzor

21.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.2.3
Výzva k zastavení stavebních prací – vzor

Ing. Bohumír Číhal

ÚŘAD................................. (obce, města, městské části) (adresa úřadu)

odbor......................... (název odboru)

Č. j. ........................ Vyřizuje: ................. V .................. dne ..................
telef. ........................

Adresát:

(Jméno a příjmení nebo název stavebníka

ulice, č.

PSČ, obec nebo město)

VÝZVA
k bezodkladnému zastavení prací

Úřad ............, odbor .......... jako stavební úřad příslušný podle SZ § 13 odst. 1 písm. ... zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, při kontrolní prohlídce stavby .............................. (název prováděné stavby) (var. budovy č. p.... ) na pozemku č. parc. .......... v k. ú. ............, .............. (adresa anebo jiný popis místa stavby), která se uskutečnila dne ....... (datum), zjistil, že stavba je prováděna v rozporu se stavebním povolením (var. se souhlasem s ohlášením této stavby, oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouvou) vydaným dne .........., pod zn. ....... Zjištěný rozpor se týká (var. spočívá v)

............................................................................. (popsat části stavby prováděné v rozporu s ověřenou projektovou dokumentací, popř. s podmínkami stavebního povolení).

Na základě toho Vás stavební úřad podle § 134 odst. 4 stavebního zákona

vyzývá
abyste provádění prací na uvedených částech stavby bezodkladně zastavil.

Upozornění:

Skutkovou podstatu porušení zákona nesplněním výzvy stavebního úřadu z kontrolní prohlídky stavby ve stanovené lhůtě kvalifikuje stavební zákon jako přestupek fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, který má za následek zahájení sankčního správního řízení.

Podle ustanovení § 178 odst. 2

Nahrávám...
Nahrávám...