dnes je 2.12.2023

Input:

Vzájemné odstupy staveb

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.5.2
Vzájemné odstupy staveb

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat zejména požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, ochrany památek, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování pohody bydlení. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, které souvisejí s funkčním využitím území (například sítě technického vybavení, dětská hřiště).

Vzdálenosti mezi obytnými budovami navzájem nebo obytnými budovami a budovami jiného účelu musí být takové, aby všechny byty, stávající i navrhované, splňovaly požadavky na proslunění a požadavky na denní osvětlení.

V zájmu intimity bytu má být vzájemný odstup dvou průčelí budov nejméně 20 m, jsou­li alespoň v jednom průčelí okna obytných místností, v ostatních případech pak 10 m.

Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn a předsazených částí stavby (balkony, arkýře, terasy, vstupy apod.), střech, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.

BYTOVÉ DOMY

Odstupy bytových domů

Jsou­li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách.

RODINNÉ DOMY

Odstupy rodinných domů

Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace. Tento požadavek se neuplatní u budov umísťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění je řešeno v závazné části územně plánovací dokumentace.

Vytvářejí-Ii rodinné domy mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m. Vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých částí stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se nemusí uplatnit požadavek na odstup od společných hranic pozemků.

Vytvářejí­li rodinné domy mezi sebou volný prostor, nesmí být vzdálenost od společných hranic pozemků menší než 3 m, přitom vzdálenost vnějšího okraje střech od této hranice nesmí být menší než 2 m. ( Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.)

Nemají­li rodinné domy mezi sebou volný prostor, musí na sebe navazovat minimálně jednou třetinou hloubky štítové zdi. (Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.)

Vzdálenost stavby samostatné garáže, drobných staveb a stavby pro podnikatelskou činnost na pozemku rodinného domu od společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být menší než 1,5 m.

Dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze lze umístit rodinný dům, drobné stavby a garáže na pozemku rodinného domu až na hranici pozemku, v případě, že je nutno stavbu přizpůsobit charakteru okolní zástavby. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici žádné stavební otvory (např. okna, větrací otvory apod.) a musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek.

Komunikace v bytových domech

Komunikace v bytových domech
  • Hlavní domovní komunikace v obytné budově nesmí být užší než šířka schodišťového ramene a musí umožnit přepravu předmětů o rozměrech 1950 x 800 x 1950 mm do všech bytů. Komunikace, které neslouží přístupu do bytů, nesmí být v obytných domech užší než 1100 mm a v rodinných domech užší než 900 mm.

  • Hlavní vstup do bytového domu z veřejné komunikace, vstupy do bytového domu z veřejné komunikace, vstupy do bytů z otevřené pavlače a hlavní vstup do rodinného domu musí mít zádveří.

  • Vstupní dveře do obytného domu a dveře zádveří musí být široké min. 900 m. Tyto dveře nesmí být kyvné a otáčivé.

Schéma vstupního podlaží obytného domu:

Schéma vstupního podlaží obytného domu:

Schodiště

Schodiště

Nejprve uvedeme podstatné požadavky na veškerá schodiště.

Vzájemný vztah mezi výškou h a šířkou b v mm schodišťového stupně musí být 2h + b = 630 mm. Tuto hodnotu lze snížit až na 600 mm za předpokladu, že nebude překročen nejvyšší dovolený sklon schodišťového ramene.

Místo schodišť lze navrhnout šikmé rampy, které na únikových cestách nesmí mít větší sklon než 1 : 8. Úniková cesta je ovšem každý volný prostor, kterým lze unikat předpožárem.

Nejmenší dovolená podchodná a průchodná šířka schodišťových ramen, rozměry podest a mezipodest a další bezpečnostní požadavky jsou dány zvláštním předpisem a normovými hodnotami.

Všechny schodišťové stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít stejnou výšku i stejnou šířku.

Nejmenší šířky schodišťového stupně a stupnice jsou dány normovými hodnotami.

Počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni hlavního schodiště smí být nejvýše 16, u pomocných schodišť a u schodišť uvnitř bytů nejvýše 18; stupnice schodišťového stupně, jakož i podesty vnitřních schodišť musí být vodorovné, bez sklonu v příčném i podélném směru.

Pro občasné používání omezeným počtem osob (například vstup na

Nahrávám...
Nahrávám...