dnes je 24.2.2024

Input:

Usnesení o projednání záměru v územním řízení - vzor

28.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.2
Usnesení o projednání záměru v územním řízení - vzor

Ing. Bohumír Číhal

Usnesení o projednání záměru v územním řízení – VZOR

ÚŘAD ............... (obce, města, městské části)
odbor ............. (název)

Sp. zn. ......................... V ......................... dne .......................

USNESENÍ

Městský (obecní, krajský) úřad ....................., odbor ................, jako stavební úřad příslušný podle SZ § 13 odst. 1 písm. ... zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle § 96 stavebního zákona žádost o územní souhlas pro záměr (stavbu) .............................. (označení záměru/stavby) na pozemku č. parc. ........... v katastrálním území ..................... (adresa, obec), které podal ................... (jméno a příjmení nebo název, datum narození nebo IČ, adresa), dne ..........,

a na základě tohoto posouzení rozhodl podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

o projednání záměru v územním řízení.
Odůvodnění

Dne ......... podal žadatel žádost o územní souhlas na výše uvedený záměr (stavbu). Stavební úřad po posouzení záměru zjistil, že nesplňuje podmínky uvedené v § 96 odst. ...písm. ..... (uvede se příslušný odstavec, u odstavce 2 a 3 i písmeno). Podle uvedeného ustanovení ............... (co zákon požaduje), avšak .............. (popsat zjištěný nedostatek). (Popř. uvést i další zjištěné nedostatky, které by žadatel měl napravit v následné žádosti o vydání územního rozhodnutí).

Z výše uvedených důvodů stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Územní řízení bude zahájeno podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na formuláři, který je přílohou č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o odvolání

Podle ustanovení § 96 odst. 5 SZ se nelze proti tomuto usnesení odvolat.

(Podle § 76 odst. 5 SprŘ se může obecně proti usnesení účastník odvolat. Proti usnesení, o němž tak stanoví zákon, se odvolat nelze).

........................................................................

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

Rozdělovník:

oznamovatel – doporučeně do vlastních rukou:

................ (jméno a příjmení nebo název a adresa)

na vědomí:

Nahrávám...
Nahrávám...