dnes je 16.6.2024

Input:

Vzor osnovy školení - práce na staveništi

23.6.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer - příručka Školení bezpečnosti práce a požární ochrany (www.dashofer.cz/produkt/skoleni-bezpecnosti-prace-a-pozarni-ochrany-sbp)

Které nařízení vlády upravuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích? Jaké jsou požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi? Vše se dozvíte zde.

Obecná část osnovy školení 

 • Seznámení s pracovním řádem zaměstnavatele
 • Seznámení s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy zaměstnavatele
 • Seznámení s havarijním plánem zaměstnavatele
 • Seznámeni s evakuačním plánem zaměstnavatele 
 • Seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jež musí zaměstnanec při své práci dodržovat. Seznámení se zaměřuje zejména na dále uvedená témata. 
 • Rizika související s výkonem práce a pracovištěm

Seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik (seznámení se provádí podle zpracovaného dokladu o vyhodnocení rizik a přijatých opatřeních na ochranu před jejich působením

– § 102 zákoníku práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci); 

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi

(udržování pořádku a čistoty, uspořádání staveniště, umístění pracoviště-dostupnost, stanovení komunikací, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, práce s břemeny, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,zajištění spolupráce s jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi a v jeho těsné blízkosti, vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno;

 – § 3 zákona č. 309/2006 Sb. + odpovídající vnitřní předpis; 

 • Práce s azbestem

– vyhl. č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací; 

 • Kategorizace prací

Informace o tom, do jaké kategorie byla práce, kterou bude zaměstnanec konat,zařazena (vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli; § 37 až 40 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů); 

 • Hluk a vibrace ve stavebnictví

Protihluková opatření u zdroje, kolektivní opatření, osobní ochrana sluchu a rukou,sledování zdravotního stavu zaměstnanců

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – vybraná ustanovení; 

 • Pracovně lékařská péče a posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Informace o zařízení poskytujícím závodní preventivní péči a informace o druzích povinného očkování a lékařských preventivních prohlídek souvisejících s výkonem práce (dle § 103 odst. 1, písm. d) zákoníku práce) 

 • Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů – čl. 28, 29, 31)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

-          § 276, 278 až 280 Právo na informace a projednání se zaměstnancem

-          § 281 až 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-          § 38 Povinnosti z pracovního poměru

-          § 301 a 302 Základní povinnosti zaměstnanců

-          § 302 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců

-        § 78–99 Stanovené pracovní podmínky (pracovní doba, rozvržení pracovní doby, začátek a konec pracovní doby, přestávky v práci, nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, práce přesčas, noční práce, dny pracovního klidu, podmínky úpravy pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní pohotovost, konto pracovní doby)

-          § 101 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – základní ustanovení

-          § 102 Prevence rizik

-          § 103 Povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP

-          § 106 Práva a povinnosti zaměstnanců

 • Obecné zásady bezpečného chování na pracovišti

-          § 322 Kontrola odborových orgánů

-          § 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP

-          § 172–185 Odpovědnost zaměstnance za škodu

-          § 267 a 268 odst. 2 Odpovědnost za škodu na odložených věcech

-          § 266 Odpovědnost při odvracení škody 

 • Zákaz požívání alkoholických nápojů (zneužívání jiných návykových látek)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 4, písm. e) a i)

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů – vybrané části 

 • Kouření na pracovišti

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 106 odst. 4, písm. e)

Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících

zákonů – vybrané části - § 8 – zákaz kouření 

 • Bezpečnostní značky, značení a signály

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - § 6

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

 • Osobní ochranné pracovní prostředky

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 104, § 106 odst. 4, písm. d)

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (informace o správném způsobu používání osobních ochranných pracovních prostředků)

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky, – vybrané části 

 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 105, § 106, odst. 4, písm. h)

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

 • Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (obecné ustanovení, rozsah odpovědnosti a zproštění odpovědnosti, druhy náhrad,druhy náhrad při úmrtí zaměstnance, společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti za škodu)

Náhrady škody

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 253, § 254, § 273, § 274, § 365 – 393 

 • Pracovní podmínky zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň - matek do konce devátého měsíce po porodu

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 41 odst. 1, písm.c) a g), § 90 odst. 2, § 237,238, § 239–241

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - § 7 odst. 5, Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání § 2, 3, 4 

 • Pracovní podmínky mladistvých

Zákon č. 262/20006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 79, § 88, § 89, § 92 odst. 1, § 102 odst. 5, § 243 – 247

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů - § 5 

 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

příloha, bod 5 – dopravní prostory,

Nahrávám...
Nahrávám...