dnes je 4.10.2023

Input:

Vzor žádosti o změnu stavby před jejím dokončením

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1
Vzor žádosti o změnu stavby před jejím dokončením

Ing. Bohumír Číhal

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

V .......................................dne......................

Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

podle ustanovení § 118 odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST A.

  1. Identifikační údaje stavebního záměru

Označení stavby, název, místo a účel stavby (kapacita)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

  1. Stavebník

fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu):

fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu):

právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby :

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka:...........................................................................................................

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

ano □ ne

  1. Stavebník jedná

□ samostatně

□ je zastoupen

jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka:...........................................................................................................

  1. Údaje o stavbě a její stručný popis

nová stavba nebo její změna

□ soubor staveb

□ podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

□ stavby zařízení staveniště

□ územní rozhodnutí/územní souhlas

vydal ............................................ dne ......................... pod č.j........................

ohlášení (§ 104 stavebního zákona) ze dne: ........................................

□ stavební povolení / veřejnoprávní smlouva / certifikát autorizovaného inspektora

vydal ............................................ dne ......................... pod č.j........................

Základní údaje o stavbě podle projektové dokumentace (označení, obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby, počet bytů a jejich užitková plocha), technickém nebo výrobním zařízení, provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních. U dočasného záměru doba trvání a úprava pozemku po jeho odstranění.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Terminy provedení povolené stavby: zahájení .....................................dokončení:....................................

  1. Místo stavby – pozemky nebo stavby dotčené záměrem
obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra m2

Pozemek (pozemky) jsou ve vlastnictví: □ stavebníka □ jiného vlastníka

Navrhuje-li se stavba na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

□ ano □ ne

  1. Sousední pozemky a stavby na nich
obec katastrální území parcelní č. druh stavby na pozemku

Jedná-li se o více pozemků, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:

□ ano □ ne

  1. Napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

  1. Rozsah a vybavení staveniště

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

  1. Zpracovatel projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................

  1. Zhotovitel stavby

Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno. V případě stavby prováděné svépomocí jméno/název osoby pověřené prováděním stavebního dozoru:

.........................................................................................................................................................................

Nahrávám...
Nahrávám...