dnes je 10.7.2020

Input:

Vzorový postup zpracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení novostavby bytového domu s podzemní hromadnou garáží

9.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.6.1 Vzorový postup zpracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení novostavby bytového domu s podzemní hromadnou garáží

Ing. Jitka Nerudová

V této kapitole uvedeme obsah požárně bezpečnostního řešení novostavby bytového domu s podzemní garáží tak, jak požaduje vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ale především vyhláška MV č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 41, odstavec 2) a odstavec 3) vyhlášky, s využitím odstavce 4) § 41 výše uvedené vyhlášky, se zohledněním vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a v souladu s platnými ČSN pro řešenou problematiku.

Uvedeme postupně jednotlivé body, které má požárně bezpečnostní řešení obsahovat, a nastíníme postup při posuzování jednotlivých bodů pro vzorovou stavbu. Tato základní pracovní osnova by měla pomoci při kontrole předaných dokumentací pro stavební dozor investora a ke snadnější orientaci. Snahou je docílit toho, aby se dokumentace požárně bezpečnostního řešení nečetly až před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby, kdy je zpravidla složité případné chyby v projektu zachytit, a náprava opomenutých opatření z hlediska dokončování stavby je velmi drahá. Znovu zde připomínáme, že nedostatky z hlediska požární bezpečnosti jsou jedním z hlavních důvodů nezkolaudování stavby.

Ve vzorovém řešení vycházíme z projektu pro novostavbu řadového bytového domu s podzemní hromadnou garáží pro 27 osobních aut. V textu se budeme snažit podle možností ukázat základní postup práce. Nejsou použity žádné výpočtové části. Pro výpočty používají zpracovatelné vlastní programy, výpočtové postupy z příslušných placených webových stránek nebo oficiální normové hodnoty. Kompletní výpočtová část se vkládá jako samostatná příloha za požárně bezpečnostní řešení. Značení jednotlivých bodů uváděné dokumentace (body 1 až 15) požárně bezpečnostního řešení je v souladu s požadavky vyhlášky o požární prevenci, v platném znění. Je uveden název bodu a označení podle vyhlášky o požární prevenci (případně obsah příslušného bodu vyhlášky).

Úvodní část

1.

Podklady = odstavec 2a) vyhlášky MV č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 246/2011 Sb., o požární prevenci

V úvodní části dokumentace by měly být uvedeny všechny podklady a příslušné ČSN, ze kterých se při práci vycházelo. Je vhodné uvádět u použité projektové dokumentace datum předání a obsah. Předejde se tím případným sporům a dohadům při pozdějších požadovaných změnách.

2.

Popis stavby = odstavec 2b) vyhlášky MV č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 246/2011 Sb., o požární prevenci (stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě)

V této kapitole je potřeba provést pro další orientaci ve zpracovávané dokumentaci takový rozbor stavby, aby následující hodnocení bylo jednoznačné.

Zde uvádíme základní popis vzorového řadového bytového domu s hromadnou podzemní garáží, jehož řešení z hlediska požární bezpečnosti budeme dále rozebírat.

2.1 Popis velikosti a dispozice řešené stavby

(VZOROVÁ STAVBA BYTOVÉHO DOMU)

Stavba bytového domu IVA navazuje na již zrealizované stavby bytových domů a uzavírá celý komplex bytové výstavby. Bytový dům IVA má jedno podzemní podlaží a sedm nadzemních podlaží. Sedmé nadzemní podlaží je pouze nad částí stavby a řeší nároží domu.

Počet podzemních užitných podlaží: 1

Počet nadzemních užitných podlaží: 7

Celkový počet užitných podlaží: 8

Konstrukční výška podzemního podlaží: 3,25 m

Výška PP po nosnou konstrukci: 2,95 m

Konstrukční výška nadzemních podlaží: 3,15 m

Výška NP po nosnou konstrukci: 2,90 m a 2,77 m

Mezní rozměry objektu IVA: 72,713 m x 21,180 m

Požární výška objektu jako celku: 18,90 m

Bytový dům IVA tvoří dvě sekce – F a G, které jsou propojeny v úrovni 1. PP do jednoho provozního celku.

Jednotlivá podlaží jsou propojena dvěma schodišti a dvěma výtahy.

V 1. PP je umístěna hromadná garáž pro 27 osobních aut (auta skupiny 1 dle ČSN 73 0804). Vjezd osobních aut do podzemní garáže zajišťuje z úrovně 1. NP výtah, uvnitř garáže pohyb aut na vlastní pohon.

Sekce F má vlastní vstup a 6 nadzemních podlaží. Schodiště a výtah spojuje 1. PP až 6. NP. V sekci F je navrženo celkem 30 bytů. Osobní výtah je umístěn vedle schodiště, ústí do chodby před byty a je řešen jako samostatný požární úsek.

Sekce G má vlastní vstup a 7 nadzemních podlaží. Schodiště a osobní výtah

spojuje 1. PP až 7. NP. Pro vjezd aut do podzemní garáže je v sekci G zřízen

výtah z 1. NP do 1. PP. V sekci G je celkem 25 bytů v 1. NP až 7. NP a dva

komerční prostory v 1. NP. Osobní výtah je umístěn vedle schodiště, ústí do

chodby před byty a je řešen jako samostatný požární úsek.

Prostory schodišť u obou sekcí jsou řešeny jako chráněné únikové cesty.

V prostoru 1. PP musí být osobní výtahy a vstupy do CHÚC v obou sekcích (schodiště do vyšších podlaží) odděleny předsíní s kouřotěsnými uzávěry.

1. PP

V 1. PP je umístěna hromadná garáž (27 stání), sklepy a technické zázemí domu celého domu. Podzemní podlaží je průběžné pod celým domem.

1. NP

Hlavní vstup do bytového domu je v úrovni 1. NP. Jsou řešeny dva vstupy, jeden do sekce F a druhý do sekce G. Sekce jsou v nadzemních podlažích vzájemně stavebně oddělené a nejsou průchozí.

V sekci F je v 1. NP prostor pro domovní odpad, hlavní vstup do domu, společná domovní chodba, úklidová místnost za výtahem, vstup do schodiště spojujícího 1. PP až 6. NP, 5 bytů a strojovna výtahu pro garáž.

V sekci G jsou v 1. NP umístěny 3 byty, společná domovní chodba, jeden komerční prostor směrem do ulice (kadeřnictví), výtah do garáže, kavárna na nároží pro 20 hostů a prostor pro domovní odpad.

2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP, 6. NP

V sekci F je z prostoru domovního schodiště vstup do společné domovní chodby, kolem které je umístěno na každém podlaží 5 bytů a prostor pro sklepy k bytům. V 6. NP sekce F končí.

V sekci G jsou v jednotlivých podlažích umístěny 4 byty kolem společné domovní chodby a sklepy pro byty.

7. NP

V sekci G jsou v 7. NP umístěny 2 byty kolem prostoru společné domovní chodby.

2.2 Základní popis konstrukčního systému řešené stavby

(VZOROVÁ STAVBA BYTOVÉHO DOMU)

Základy jsou navrženy jako základová deska podporovaná širokoprofilovými pilotami.

Konstrukce domu je prostorový železobetonový skelet, doplněný ztužujícími zděnými stěnami. Svislé nosné konstrukce – materiály třídy reakce na oheň

A, konstrukce DP1. Povrchové úpravy obvodových konstrukcí jsou řešeny minerální vlnou.

Stropní konstrukce železobetonové – materiály s třídou reakce na oheň A, konstrukce DP1.

Konstrukce střechy plochá. Krytina povlaková.

Schodiště prefabrikované železobetonové.

Konstrukční systém bytového domu se dle dokumentace pro stavební řízení posuzuje jako nehořlavý z konstrukcí DP1.

2.3 Základní popis napojení stavby na inženýrské sítě

(VZOROVÁ STAVBA BYTOVÉHO DOMU)

Stavba je napojena na budované rozvody vody, kanalizace a NN v rámci celé lokality. Přípojky sítí jsou vedeny zemi, z hlediska PB je vedení přípojek v zemi bez dalších požadavků.

Vytápění prostorů bytového domu je zajištěno centrální.

Plyn není do domu přiveden.

Komunikace kolem bytového domu navazuje na předchozí etapy. Nově budou vybudovány parkovací místa podél stávající komunikace, vjezd do garáže a nástupní plocha pro požární vozidla ve střední části domu.

2.4 Základní upozornění z hlediska CO

(VZOROVÁ STAVBA BYTOVÉHO DOMU)

Na tento typ výstavby nebyl vznesen požadavek na budování prostředků civilní ochrany obyvatelstva. Stavebník zajistí obeznámení všech dotčených osob stavby s příručkou Pro případ ohrožení – příručka pro obyvatele, vydanou Ministerstvem vnitra.

2.5 Základní koncepce řešení požární bezpečnosti stavby

(VZOROVÁ STAVBA BYTOVÉHO DOMU)

Dle ČSN 73 0833 je stavba hodnocena jako bytový dům skupiny OB2.

Objekt má jako celek jedno podzemní užitné podlaží a 7 nadzemních užitných podlaží.

Požární výška hp = 18,90 m.

Konstrukční systém nehořlavý z konstrukcí DP1.

V 1. PP je pod celým domem technické zázemí a hromadná uzavřená garáž pro 27 osobních aut, která vjíždí do garáže výtahem. Pohyb aut v garáži na vlastní pohon. Neparkují auta na plynný pohon. Zhodnocení garáže dle přílohy I ČSN 73 0804 pro další práci:

• Dle čl. I.2.2a) ČSN 73 0804 + Z2/2015 garáž skupiny 1.

• Dle čl. I.2.3c) ČSN 73 0804 + Z2/2015 garáž hromadná.

• Dle čl. I.2.3.1a) ČSN 73 0804 + Z2/2015 garáž pro vozidla s kapalnými palivy nebo elektrickými zdroji (bez ohledu na kombinaci s těmito palivy).

• Dle čl. I. 2.4 ČSN 73 0804 + Z2/2015 garáž hromadná vestavěná.

• Dle čl. I. 2.5 ČSN 73 0804 + Z2/2015 garáž uzavřená.

• Mezní počet stání dle čl. I. 3.4 ČSN 73 0804 + Z2/2015:

— garáž je dle čl. I. 2.5 uzavřená,

— dle čl. I. 3.4.1)c) ČSN 73 0804 + Z2/2015 je hodnota x = 0,25,

— v garáži není SSHZ, dle čl. I. 3.4.2) ČSN 73 0804 + Z2/2015 je hodnota y = 1,0,

— garáž není členěna na oddělení, dle čl. I. 3.4.3) ČSN 73 0804 + Z2/2015 je hodnota z = 1,0.

Povolený počet stání v garáži dle čl. I. 3.4 ČSN 73 0804 + Z2/2015:

135 x 0,25 x 1,0 = 33 stání, skutečnost 27 stání – vyhovuje.

Vjezd do garáže zajišťuje výtah. Dle čl. I. 3.5 ČSN 73 0804 + Z2/2015 může být požární úsek uzavřené hromadné garáže s y =1,0 umístěn v prvním podzemním podlaží podle podmínky čl. I.3.5a) ČSN 73 0804 + Z2/2015 pokud je v požárním úseku méně automobilů, než je dovolený počet stání v jednom oddělení (z = 1,5):

— nejvyšší počet stání v jednom oddělení požárního úseku hromadné garáže dle tab. I. 3 ČSN 73 0804 + Z2/2015 je pro auta skupiny 1, vestavěnou garáž a nehořlavý konstrukční systém – 60 stání,

— počet stání v jednom oddělení dle čl. I. 3.4 ČSN 73 0804 + Z2/2015: 135 x 0,25 x 1,0 x 1,5 = 50 stání,

— skutečnost 27 stání.

Řešený požární úsek uzavřené hromadné garáže s y = 1 může být umístěn v prvním podzemním podlaží.

Dle čl. I. 4.3 ČSN 73 0804 + Z2/2015 musí být elektrická požární signalizace (podle čl. 7.2.2 ČSN 73 0804) instalována v požárním úseku garáže za těchto podmínek:

a) Ve všech případech požárních úseků hromadných garáží s počtem vozidel přes 20 % podle tabulky I. 2.

Vyhodnocení: tabulka I. 2 – počet vozidel 135, 20 % = 135 x 0,2 = 27 vozidel.

Skutečnost dle projektu 27 vozidel = dle bodu I.4.3a) nemusí být v PÚ hromadné garáže EPS instalována.

b) Kde je činnost jiných požárně bezpečnostních zařízení či opatření závislá na včasném zjištění požáru elektrickou požární signalizací (viz čl. I. 4.5 – použití polostabilního sprinklerového hasicího zařízení).

Vyhodnocení: v řešené garáži není použito polostabilní hasicí zařízení.

c) Kde je vedle sebe garážováno více než 5 vozidel skupiny 2 či 3 (nebo obou skupin) podle I. 3.9 nebo I. 3.10.

Vyhodnocení: v řešené garáži auta skupiny 2 a 3 neparkují.

d) V garážích posuzovaných podle I. 3.7 (s hromadnými zakládačovými systémy).

Vyhodnocení: v řešené garáži není použito.

e) U garáží podle I. 3.5.1 (s lokálními zakládačovými systémy) se navrhuje EPS v souladu s čl. I. 3.5.1, tj. je-li v požárním úseku více než 20 takových stání (viz poznámka 2 u čl. I. 3.5.1).

Vyhodnocení: v řešené garáži není použito.

V požárním úseku garáže je méně než 25 % počtu aut dle tab. I. 2 ČSN 73 0804 (hranice je 33 aut) = nepožaduje se vnitřní požární vodovod.

Dle čl. 3.9 ČSN 73 0833 a čl. I. 6.4 ČSN 73 0804 je prostor garáže v 1. PP oddělen od výtahu a CHÚC prostorem, který je od garáže oddělen požárními a kouřotěsnými dveřmi.

Rozdělení bytového domu (BD) do požárních úseků (PÚ) je řešeno v souladu

s ČSN 73 0804, ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833:

— hromadná garáž s výtahem – samostatný požární úsek,

— technické zázemí BD je rozděleno do PÚ dle podmínek ČSN 73 0802

a ČSN 73 0833,

— strojovna výtahu pro auta tvoří samostatný požární úsek,

— v nadzemních podlažích tvoří:

— každý byt samostatný požární úsek,

— prostory sklepů pro byty samostatný požární úsek,

— společné chodby před byty samostatný požární úsek (NÚC a CHÚC),

— komerční prostory samostatný požární úsek,

— prostory pro domovní odpad samostatný požární úsek,

— výtahy – samostatný požární úsek.

Požární úseky

3.

Rozdělení stavby do požárních úseků = odstavec 2c) vyhlášky MV č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 246/2011 Sb., o požární prevenci.

Rozdělení do požárních úseků je řešeno dle § 3, § 16 a § 21 vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1, část 2 (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833).

VZOROVÁ STAVBA BYTOVÉHO DOMU

Posuzovaný bytový dům má dvě sekce označené F a G.

Je provedeno následující rozdělení do požárních úseků (poznámka – značení úseků je vhodné převést do výkresů, aby bylo jasné rozhraní pro řešení požárně dělících konstrukcí):

3.1 SEKCE F

1. PP

— prostor schodiště – chráněná úniková cesta CHÚC”A” – PF 1.01/N6,

— výtah k bytům PF 1.02/N6,

— prostor mezi garáží a komunikací do vyšších podlaží v 1. PP- PF 1.03,

— rozvodna NN společná pro část F a G (hlavní domovní rozvaděče pro

F a G) PF 1.04,

— sklepy PF 1.05,

— hromadná garáž s výtahem pro auta pod sekcí F a G – P 1.06,

— technická místnost P 1.07.

1. NP

— prostor schodiště, chodba před byty, vstupní hala v sekci F – chráněná

úniková cesta CHÚC”A” – PF 1.01/N6,

— výtah pro byty PF 1.02/N6,

— úklidová místnost NF 1.01,

— domovní odpad NF 1.02,

— byt (5x): NF 1.03, NF 1.04, NF 1.05, NF 1.06, NF 1.07,

— strojovna pro nákladní výtah do garáže NF 1.08.

2. NP

— prostor schodiště – CHÚC”A” – PF 1.01/N6,

— výtah PF 1.02/N6.

— NÚC před byty NF 2.01,

— sklepy NF 2.02,

— byt (5x): NF 2.03, NF 2.04, NF 2.05, NF 2.06, NF 2.07.

3. NP

— prostor schodiště – CHÚC”A” – PF 1.01/N6,

— výtah PF 1.02/N6,

— NÚC před byty NF 3.01,

— sklepy NF 3.02,

— byt (5x): NF 3.03, NF 3.04, NF 3.05, NF 3.06, NF 3.07.

4. NP

— prostor schodiště – CHÚC”A” – PF 1.01/N6,

— výtah PF 1.02/N6,

— NÚC před byty NF 4.01,

— sklepy NF 4.02,

— byt (5x): NF 4.03, NF 4.04, NF 4.05, NF 4.06, NF 4.07.

5. NP

— prostor schodiště – CHÚC”A” – PF 1.01/N6,

— výtah PF 1.02/N6,

— NÚC před byty NF 5.01,

— sklepy NF 5.02,

— byt (5x): NF 5.03, NF 5.04, NF 5.05, NF 5.06, NF 5.07.

6. NP

— prostor schodiště – CHÚC”A” – PF 1.01/N6,

— výtah PF 1.02/N6,

— NÚC před byty NF 6.01,

— sklepy NF 6.02,

— byt (5x): NF 6.03, NF 6.04, NF 6.05, NF 6.06, NF 6.07.

Velká instalační jádra jsou součástí bytů.

Šachta VZT pro byty tvoří samostatný požární úsek procházející celým domem.

3.2 SEKCE G

1. PP

— prostor schodiště – chráněná úniková cesta CHÚC”A” – PG 1.01/N7,

— výtah pro byty PG 1.02/N7,

— zázemí domu (sklepy, rozvodna SLP, technická místnost, chodba)

PG 1.03.

1. NP

— prostor chodby a schodiště – CHÚC”A” – PG 1.01/N7,

— výtah PG 1.02/N7,

— komerční prostor (kadeřnictví) NG 1.01,

— kavárna NG 1.02,

— NÚC před byty NG 1.03,

— byt (3x): NG 1.04, NG 1.05, NG 1.06,

— prostor pro domovní odpad NG 1.07.

2. NP

— prostor chodby a schodiště – CHÚC”A” – PG 1.01/N7,

— výtah PG 1.02/N7,

— NÚC před byty NG 2.01,

— sklepy NG 2.02,

— byt (4x): NG 2.03, NG 2.04, NG 2.05, NG 2.06.

3. NP

— prostor chodby a schodiště – CHÚC”A” – PG 1.01/N7,

— výtah PG 1.02/N7,

— NÚC před byty NG 3.01,

— sklepy NG 3.02,

— byt (4x): NG 3.03, NG 3.04, NG 3.05, NG 3.06.

4. NP

— prostor chodby a schodiště sekce – CHÚC”A” – PG 1.01/N7,

— výtah PG 1.02/N7,

— NÚC před byty NG 4.01,

— byt (4x): NG 4.02, NG 4.03, NG 4.04, NG 4.05.

5. NP

— prostor chodby a schodiště – CHÚC”A” – PG 1.01/N7,

— výtah PG 1.02/N7,

— NÚC před byty NG 5.01,

— byt (4x): NG 5.02, NG 5.03, NG 5.04, NG 5.05.

6. NP

— prostor chodby a schodiště – CHÚC”A” – PG 1.01/N7,

— výtah PG 1.02/N7,

— NÚC před byty NG 6.01,

— byt (4x): NG 6.02, NG 6.03, NG 6.04, NG 6.05.

7. NP

— prostor schodiště – CHÚC”A” – PG 1.01/N7,

— výtah PG 1.02/N7,

— chodba před byty NÚC NG 7.01,

— byt (2x): NG 7.02, NG 7.03.

Velká instalační jádra jsou součástí bytů.

Šachta VZT pro byty tvoří samostatný požární úsek procházející celým domem.

Požární a ekonomické hledisko

4.

Požární a ekonomické riziko, stupeň požární bezpečnosti, posouzení velikosti požárních úseků = odstavec 2d) vyhlášky MV č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 246/2011 Sb., o požární prevenci

Stanovení stupně PB je řešeno dle § 4 vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1, část 2 a část 3 (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833).

VZOROVÁ STAVBA BYTOVÉHO DOMU

Dle ČSN 73 0833 budova skupiny OB2.

V 1. PP hromadná garáž dle přílohy I ČSN 73 0804.

Konstrukční systém nehořlavý.

Požární výška: hp = 18,90 m.

Výpočet požárního a ekonomického rizika se stanovuje podle normových požadavků nebo pomocí výpočtových programů pro požární bezpečnost staveb.

Zde uvedeme pouze výsledky pro požární úseky uvedené v kapitole 3. (Poznámka – kompletní výpočtová část se přikládá jako příloha k dokumentaci).

Velikosti všech požárních úseků jsou vyhovující.

4.1 SEKCE F

1. PP

— Prostor schodiště CHÚC”A” – PF 1.01/N6: dle ČSN 73 0802 je hodnocen

ve II. stupni PB.

— Výtah k bytům PF 1.02/N6: dle čl. 8.10.2a) ČSN 73 0802 je stanoven II. st.

PB.

— Prostor mezi garáží a komunikací do vyšších podlaží v 1. PP PF 1.03: výpočtem

je stanoven III. st. PB.

— Rozvodna NN PF 1.04: výpočtem byl stanoven III. st. PB.

— Sklepy PF 1.05: dle ČSN 73 0833 pv = 45kg.m-2, KSN, hp = do 22,5 m,

první podzemní podlaží, dle tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven III. st. PB.

— Hromadná garáž s výtahem pro auta pod sekcí F a G P 1.06: výpočtem je

stanoven II. st. PB (vjezd do garáže zajišťuje výtah z úrovně 1. NP, výtah je

součástí PÚ garáže).

— Technická místnost P 1.07: výpočtem byl stanoven III. st. PB.

1. NP

— Prostor schodiště, chodba před byty, vstupní hala = CHÚC„A” – PF 1.01/

N6: II. st. PB.

— Výtah PF 1.02/N6: II. st. PB.

— Úklidová místnost NF 1.01: dle čl. 5.1.4 ČSN 73 0833 – III. st. PB.

— Domovní odpad NF 1.02: výpočtem je stanoven III. st. PB

— Byt (5x): dle čl. 5.1.2 ČSN 73 0833 a tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven III. st. PB.

— Strojovna pro nákladní výtah garáže NF 1.08: dle ČSN 73 0802 se posuzuje

ve III. st. PB (dům má celkem 8 užitných podlaží).

2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP,6. NP

— Prostor schodiště – CHÚC”A”: II. st. PB.

— Výtah II. st. PB.

— NÚC před byty: stanoveno výpočtem – prostor bez požárního rizika, I. st. PB.

— Sklepy: dle čl. 5.1.4 ČSN 73 0833 a tab. 8 ČSN 73 0802 je stanoven III. st.

PB.

— Byt (5x) III. st. PB.

4.2 SEKCE G

1. PP

— Prostor schodiště CHÚC”A” – PG 1.01/N7: II. st. PB.

— Výtah PG 1.02/N7: II. st. PB.

— Zázemí domu (sklepy, chodby, technická místnost, místnost SLP) PG

1.03: výpočtem je stanoven III. st. PB.

1. NP

— Prostor chodby a schodiště CHÚC”A” – PG 1.01/N7: II. st. PB.

— Výtah PG 1.02/N7: II. st. PB.

— Komerční prostor (kadeřnictví) NG 1.01: výpočtem je stanoven III. st. PB.

— Kavárna NG 1.02: výpočtem je stanoven III. st. PB.

— NÚC před byty NG 1.03: výpočtem je stanoven prostor bez požárního

rizika, I. st. PB.

— Byt (3x): III. st. PB.

— Domovní odpad NG 1.07: výpočtem je stanoven III. st. PB.

2. NP

— Prostor chodby a schodiště CHÚC”A”: II. st. PB.

— Výtah: II. st. PB.

— NÚC před byty NG 2.01: výpočtem je stanoven prostor bez požárního

rizika, I. st. PB.

— Sklepy NG 2.02: dle tab. 8 v ČSN 73 0802 pro pv do 45kg.m-2, požární výška do

22,5 m dle čl. 7.2.2. b)1) ČSN 73 0802 je stanoven III. st. PB.

— Byt (4x): III. st. PB.

3. NP, 4. NP, 5. NP, 6. NP

— Prostor chodby a schodiště CHÚC”A”: II. st. PB.

— Výtah: II. st. PB.

— NÚC: výpočtem je stanoven prostor bez požárního rizika, I. st. PB.

— Sklepy: III. st. PB.

— Byt (4x): III. st. PB.

7. NP

— Prostor schodiště CHÚC”A”: II. st. PB.

— Výtah: II. st. PB.

— Chodba před byty NG 7.01, výpočtem je stanoven požární úsek bez požárního

rizika, I. st. PB.

— Byt (2x): III. st. PB.

5.

Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti = odstavec 2e) vyhlášky MV č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 246/2011 Sb., o požární prevenci

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou stanoveny dle § 4, § 5 a § 16 vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1.

Požadavky na konstrukce se hodnotí u budovy OB2 dle tab. 12 ČSN 73 0802 s přihlédnutím k podmínkám ČSN 73 0810 a ČSN 73 0833, pro podzemní garáž dle tab. 10 ČSN 73 0804.

Zde uvedeme jednotlivé body, které musí být postupně posouzeny. Vždy je vhodné nejprve stanovit požadavek podle příslušné normy pro stupeň požární bezpečnosti a podlaží. Potom podle požárních úseků (nebo místností) posoudit jednotlivé konstrukce.

(VZOR POSTUPU POSOUZENÍ U BYTOVÉHO DOMU)

5.1 a) POŽÁRNÍ STĚNY MEZI OBJEKTY ŘADOVÉ ZÁSTAVBY

Požadavek dle ČSN

Požárně dělící stěny mezi objekty musí být z materiálů třídy reakce na oheň A – konstrukce DP1, bez požárně otevřených ploch a postupů.

V dokumentaci je stanoven III. st. PB. Požadavek dle tab. 12 ČSN 73 0802 je REI 60 DP1 ve všech podlažích.

Provedení podle projektu

— V 1. PP stěna železobetonová tl. 250 mm. Pro požadovanou odolnost 60 minut je dle podkladů PAVUS vyhovující stěna vystavená účinkům požáru z jedné strany minimální tl.130 mm s osovou vzdáleností výztuže a = 10 mm, stěna vystavená účinkům požáru ze dvou stran je vyhovující v minimální tl. 140 mm s osovou vzdáleností výztuže a = 10 mm.

Navrhované provedení vyhovuje.

— 1. NP až 6. NP jsou stěny železobetonové tl. 250 mm (dle výše uvedených požadavků vyhovuje REI 60 DP1) a mezi nosné železobetonové části jsou vyzděné zbývající části z materiálu Porotherm 25 AKU P+D v tl. 250 mm. Podle podkladů výrobce je materiál Porotherm třídy reakce na oheň A, konstrukce stěny DP1, vyhovuje pro odolnost REI 180 DP1.

— Stěny mezi domy jsou plné, bez požárně otevřených ploch a prostupů.

Vyhovuje.

5.1 b) POŽÁRNÍ STĚNY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

5.2 POŽÁRNÍ STROPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

5.3 POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

Tady uvádíme navíc upozornění:

— požární uzávěr = požární zárubeň, požární dveře, samozavírač, kování, paniková klika,

— pro oddělení požárních úseků od chráněné únikové cesty se osazují požární uzávěry typu EI,

— pro oddělení požárních úseků od nechráněné únikové cesty nebo mezi sebou se osazují zpravidla požární uzávěry typu EW (podmínky použití stanoví ČSN 73 0810),

— do požárních úseků bytů se neosazuje samozavírač,

— kolem prostoru garáže v 1. PP musí být požární uzávěry typu EI (EW) 30 DP1-C3 se samozavíračem,

— předsíň oddělující garáž od prostoru výtahu a CHÚC musí být oddělena minimálně kouřotěsným uzávěrem Sm,

— požární uzávěry, kterými úniková cesta uvnitř domu prochází, musí být bez prahu a musí mít řešeno s kováním dle ČSN 73 0810.

Je vhodné při posouzení uvádět:

— podlaží,

— rozhraní místností,

— typ požárního uzávěru, samozavírač (ano – ne), práh (ano – ne), kování dle ČSN 73 0810 (ano – ne).

Upozornění pro stavební dozor – požární uzávěry musí být osazeny oprávněnou firmou a provedení musí být k závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloženo doklady o montáži a kontrole dle § 6 a § 7 vyhlášky MV č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 246/2001 Sb.

5.4 OBVODOVÉ STĚNY ZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU OBJEKTU NEBO JEHO ČÁSTI

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

Upozornění pro stavební dozor – pokud má stavba požární výšku větší jak 12,00 m, potom musí být ve fasádě mezi požárními úseky svislé a vodorovné požární pásy minimální šířky 900 mm (měří se vždy v hrubé stavbě) a musí navazovat na požárně dělící konstrukci (stěna, strop). Na povrchovou úpravu fasády musí být použity pouze povrchové úpravy nešířící požár. Pro zateplovací systém je rozumné použít kompletní kontaktní zateplovací systém třídy reakce na oheň A s tepelně izolační vložkou třídy reakce na oheň A pro celý dům.

Bez ohledu na požární výšku musí být zajištěny svislé požární pásy mezi domy řadové zástavby v šířce 900 mm.

5.5 OBVODOVÉ STĚNY NEZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU OBJEKTU NEBO JEHO ČÁSTI (BEZ OHLEDU NA PODLAŽÍ)

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

5.6 NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECH

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

5.7 NOSNÉ KONSTRUKCE UVNITŘ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ STABILITU OBJEKTU

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

5.8 NOSNÉ KONSTRUKCE UVNITŘ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, KTERÉ NEZAJIŠŤUJÍ STABILITU OBJEKTU

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

5.9 NENOSNÉ KONSTRUKCE UVNITŘ OBJEKTU

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

5.10 KONSTRUKCE SCHODIŠŤ UVNITŘ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

5.11 NOSNÉ KONSTRUKCE VNĚ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ STABILITU OBJEKTU

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

5.12 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

Upozornění pro stavební dozor – pozor na klasifikaci střešního pláště z horní strany. Pokud jsou požadovány v rovině střechy požární pásy, nebo jsou nad rovinou střechy umístěna zařízení, které mohou šířit požár, světlíky či okna z jiných požárních úseků, potom musí být volena klasifikace střešního pláště z horní strany BROOF(t3). Provedení musí být k závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloženo doklady o montáži a kontrole dle § 6 a § 7 vyhlášky MV č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 246/2001 Sb. Je vhodné zkontrolovat předem, zda navrhované provedení skladby střechy vyhovuje certifikátu pro BROOF(t3), zejména tehdy, pokud je pro izolaci použitý pěnový polystyren. Klasifikace BROOF(t3) použití polystyrénu povolují, ale pouze v určitých tloušťkách. Proto je nutné vždy ověřit pro konkrétní krytinu a požádat dodavatele o poskytnutí zkušebního protokolu.

5.13 POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vně objektu:

Hodnotí se podle požární výšky. V tomto konkrétním případě pro výšku větší jak 12,00 m. Upozornění pro stavební dozor – pozor na provedení zábradlí u balkonů, lodžií a teras. Provést pouze z materiálů třídy reakce na oheň A – kovové zábradlí, výplně plechem, pletivem, sklem (čl. 5. 4. 10 ČSN 73 0810).

Uvnitř objektu:

Pozor:

— na výšky podhledů a množství vedení instalací nad podhledy dle podmínek ČSN 73 0810,

— na povrchové úpravy stropů a stěn u CHÚC pouze materiály s třídou reakce na oheň A,

— na podlahové krytiny na CHÚC,

— na povrchové úpravy v hromadné garáži v 1. PP:

• podlahová konstrukce garáží s parametrem y = 1,0 musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s podlahovými krytinami A1fl nebo A2fl – nehodnotí se nátěry v tloušťce do 2 mm,

• povrchové úpravy stěn a podhledů v garáži s y = 1,0 dle čl. I. 5.7 ČSN 73 0804 + Z2/2015 se stanoví podle tab. 12 pro skupinu provozu U1(viz 9.13.2 ČSN 73 0804 + Z2/2015):

- u stěn index šíření plamene is ≤ 75,0 mm.min-1,

- u podhledů index šíření plamene is ≤ 50,0 mm.min-1.

5.14 PROSTUPY A SPÁRY

Požadavek dle ČSN

Pokud budou vynechané otvory mezi jednotlivými požárními úseky, potom musí být protipožárně dotěsněny podle zásad čl. 6.2 ČSN 73 0810.

Spáry v požárně dělících konstrukcích se těsní dle zásad čl. 6.3 ČSN 73 0810.

Prostupy musí být trvale přístupné pro každoroční kontrolu.

Tady je nutno upozornit, že se jedná a velmi problematickou část stavby, zejména z hlediska provádění. Upozornění pro stavební dozor – těsnění prostupů smí provádět pouze oprávněná firma, každý prostup musí být na stavbě označen štítkem a těsnění prostupů musí být k závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloženo doklady dle § 6 a § 7 vyhlášky MV č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 246/2001 Sb.

Požadavky na provedení prostupů stanoví čl. 6.2 ČSN 73 0810

Pokud se na stavbě vynechají montážní otvory v požárně dělících konstrukcích (stěny, strop) pro vedení instalací, potom musí být dobetonovány, dozděny či jinak zaplněny až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Jestliže se jedná o potrubí podle bodu a) a bodu b) čl. 6.2.2 ČSN 73 0810, musí být kromě tohoto zaplnění konstrukce až k vnějšímu povrchu potrubí provedeno i utěsnění vyhovující čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2+A1. Tím se zajistí, že ani vnitřním otvorem potrubí či jeho hořlavou hmotou nedojde k šíření požáru.

Potrubí dle čl. a) a b) 6.2.2 ČSN 73 0810

Těsnění prostupů samostatných – jedno potrubí v otvoru – bez ohledu na vzdálenost

rozvodů mezi sebou:

Kanalizace – těsnění prostupu u potrubí třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 (DN 100), jde-li o vertikální polohu, nebo přes 12 500 mm2 (DN 125), jde-li o horizontální polohu s odchylkou do 15º. Odolnost prostupu EI – UU nebo EI – UC v konstrukci EI. V konstrukci EW – E – C/U.

Obr. 1: Řešení prostupů rozvodů kanalizace

Potrubí s trvalou náplní vody – těsnění prostupu u potrubí třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (DN 138). Odolnost prostupu EI – UC v konstrukci EI. V konstrukci EW – E – C/U.

Obr. 2: Řešení prostupů rozvodů vody

Potrubí sloužící k rozvodu stlačeného nebo nestlačeného vzduchu včetně vzduchotechnických rozvodů – těsnění prostupu u potrubí třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2 (DN 123,6). Odolnost prostupu EI – UC v konstrukci EI. V konstrukci EW – E – C/U.

Obr. 3: Řešení prostupů rozvodů VZT

Kabelové a jiné elektrické rozvody tvořené svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0kg.m-1.

Obr. 4: Řešení prostupů rozvodů svazků kabelů

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu 6.2.2 a) nebo b) výše uvedeného typu a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2 (DN 50), přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší jak 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2+A1.

Těsnění prostupů potrubí – malé rozvody vedle sebe:

Schéma, kdy je nutné těsnit více prostupů vedle sebe.

Obr. 5: Více silnějších rozvodů blíže k sobě

Schéma, kdy není nutné těsnit vice prostupů vedle sebe

Obr. 6: Více slabších rozvodů blíže k sobě

Schéma, kdy je nutné těsnit více prostupů vedle sebe

Obr. 7: Více rozvodů v jednom otvoru

Potrubí, která mají menší světlé průřezy, než stanoví čl. 6.2.2 ČSN 73 0810 nebo mají třídu reakce na oheň A1 nebo A2, se nemusí klasifikovat podle ČSN EN 13501-2+A1, avšak musí být upraveny dle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 = prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a musí odpovídat požadavkům podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810.

Provedení podle projektu

Upozornění pro stavební dozor – tady budou vyhodnoceny rozvody instalací ve stavbě a stanoveny požadované odolnosti prostupů.

5.15 KONSTRUKCE VNĚ OBJEKTU NEZAJIŠŤUJÍCÍ STABILITU OBJEKTU

Požadavek dle ČSN

Provedení podle projektu

5.16 DVEŘE UVNITŘ BYTŮ V BYTOVÉM DOMĚ

Požadavek dle ČSN

Upozornění pro stavební dozor – u bytového domu musí být dle podmínky vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a dle čl. 5.5.9 ČSN 73 0833 dveře uvnitř všech bytů opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí. Při kontrolních prohlídkách stavby se provedení kontroluje. Pokud si klient osazuje dveře sám, potom je nutné ve smlouvě tuto skutečnost zmínit a stavebníka na ni prokazatelně upozornit.

Provedení podle projektu

Provede se vyhodnocení dveří v projektové dokumentaci.

5.17 DVEŘE NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH

Požadavek dle ČSN

Upozornění pro stavební dozor – dveře na únikových cestách z bytového domu = dveře, kterými úniková cesta prochází (ať již se jedná o požární uzávěry nebo ne) musí mít provedeno kování dle podmínek ČSN 73 0810. Ve směru úniku budou dveře bez možnosti uzamčení = zaslepené zámky nebo bude osazena paniková klika dle ČSN EN 179.

Dveře na únikových cestách uvnitř domu (kterými úniková cesta prochází) budou provedeny bez prahu.

Dveře na úniku z objektu – východové dveře na volné prostranství u bytového domu – smí mít dle čl. 5. 3. 10 ČSN 73 0833 práh až o výšce 15 mm.

Provedení podle projektu

Provede se vyhodnocení dveří v projektové dokumentaci.

5.18 VÝTAHY

Provedení podle projektu v návaznosti na požadavky ČSN

a)

VÝTAHY PRO OBYTNOU ČÁST

Jsou vyčleněny z prostoru chráněných únikových cest a jsou posuzovány jako samostatné požární úseky ve II. stupni PB. Výtahy jsou řešeny bez strojovny.

Výtahy budou provedeny dle požadavků čl. 8.10.1 ČSN 73 0802 a čl. 8.11 ČSN 73 0802:

— stěny kolem výtahové šachty minimálně REI 30 DP1,

— dveře do výtahu v každém podlaží budou řešeny typu EW 30 DP1.

Výtahovou šachtu se doporučuje odvětrat vně objektu.

Výtahy neslouží pro evakuaci osob.

Dle § 10, odst. 5 vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, budou výtahy, který neslouží pro evakuaci osob, označeny bezpečnostním značením „Tento výtah neslouží k evakuaci osob” nebo bezpečnostním značením podle české technické normy ČSN 27 4014 změna Z1. Značení musí být provedeno uvnitř i vně výtahu.

b)

VÝTAH PRO GARÁŽ

Výtah je součástí garáže.

Strojovna výtahu je umístěna v 1. NP a je řešena jako samostatný požární úsek ve III. stupni PB.

5.19 LODŽIE A BALKONY

Provedení podle projektu v návaznosti na požadavky ČSN

Nejsou určeny pro ukládání věcí.

Nejsou uzavřeny zasklením – odstupová vzdálenost od balkonů a lodžií se neposuzuje.

Dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 smí být zábradlí kolem balkonů a lodžií pouze z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

5.20 INSTALAČNÍ ŠACHTY A KANÁLY

Provedení podle projektu v návaznosti na požadavky ČSN

(VZOR POSTUPU POSOUZENÍ U BYTOVÉHO DOMU)

a)

Velká instalační jádra v bytech v 1. NP až v 7. NP. Instalační jádra jsou nadezděna nad střechu domu. Instalační jádra jsou součástí bytů a netvoří samostatný požární úsek