dnes je 25.9.2022

Input:

Vzory dokumentů řízení o výjimce

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.1
Vzory dokumentů řízení o výjimce

VZOR Č. 1 – ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stáhnout vzor

Obecní úřad ……………..
stavební úřad

……………… (ulice)

……………… (PSČ, obec)

V…...................………. dne ……………

Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU.

Žádám o povolení výjimky z požadavku § ... odst. ... písm. ... vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (pozn . – neuplatní se na území hlavního města Prahy),

(var. – bodu … přílohy č. .. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)

(var.– § … odst. … písm. …. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů – neuplatní se pro území hlavního města Prahy)

(var. – čl. … odst. … písm. … vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů – platí pouze pro území hlavního města).

podle něhož musí být ……………. (uvést citaci předmětného ustanovení).

Výše uvedenou výjimku žádám pro …….. [např. stavbu ……………. (druh stavby) na pozemku č. parc. ……. v katastrálním území …………., v obci ………….)].

Svou žádost odůvodňuji takto:

…………… (uvést dostatečně podrobné zdůvodnění žádosti o výjimku).

Vzhledem k tomu, že předmět výjimky se dotýká zájmů chráněných zákonem č. ……. (číslo a název zvláštního předpisu), projednal jsem navrhované řešení s …………. (název dotčeného orgánu) a jeho stanovisko přikládám. (Pokud si žadatel není jist, zda jsou řešením podle výjimky dotčeny zvláštní předpisy, je vhodné se předem informovat na stavebním úřadu.)

K žádosti přikládám pro objasnění návrhu dokumentaci, z níž je zřejmé požadované řešení. [Pokud je to třeba, doplní se žádost dokumentací, která zobrazuje řešení podle výjimky (nemusí jít o projektovou dokumentaci), či jinými podklady.]

[Pokud mohou být řešením podle navržené výjimky dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva dalších osob, např. sousedů stavby, je třeba je uvést, tzn. plná jména a adresy.]

………………......................................………

(podpis)

(jméno a příjmení nebo název)
(datum narození fyz. osoby nebo
IČ osoby právnické či fyzické podnikající
v oboru souvisejícím s předmětnou stavbou)
(adresa)

Přílohy:

– Dokumentace návrhu

– Stanovisko …… (dotčeného orgánu)

– ………….


VZOR Č. 2 – POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stáhnout vzor

ÚŘAD obce ………...........................................……

odbor …...........................................................……….

………....................................................…….. (adresa)

tel.: .…......……, fax: ………...…., e-mail:…………....…….

Sp. zn. ………………..

V …………. dne …………….

ROZHODNUTÍ

Úřad obce …….……., odbor ……..…., jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. ... a § 169 odst. 4 (odst. 3 při rozhodování výjimce z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k žádosti ……….….. (jméno a příjmení nebo název, adresa a identifikace *) žadatele), podle § 169 odst. 2 stavebního zákona

povoluje výjimku

z ustanovení § ….. odst. ….. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

(var. – bodu … přílohy č. .. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)

(var. – § …, odst. … písm. …. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů)

(var. – čl. … odst. …, písm. ….. vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů)

pro stavbu ……….. (název stavby) na pozemku č. parc. …… v k.ú. ………., ……….. (bližší určení místa), v ……….. (obec).

Z požadavku citovaného ustanovení vyhlášky, který stanoví, že ………….. (citace požadavku), se povoluje tato výjimka:

…………. (popsat odchylné řešení)

ODŮVODNĚNÍ

Podáním žádosti ……………. (jméno a příjmení nebo název) u Úřadu obce ….. dne ………., o povolení výjimky ze shora uvedeného ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.., o technických požadavcích na stavby (var. – viz výše), bylo zahájeno správní řízení. Odbor ….. Úřadu obce ……. je správním orgánem příslušným k rozhodování o výjimce z uvedené vyhlášky podle § 169 odst. 4 stavebního zákona, neboť je stavebním úřadem příslušným rozhodnout ve věci, pro niž se výjimka požaduje.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná (např. neobsahovala dostatečné odůvodnění pro povolení výjimky), stavební úřad žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyzval k doplnění ve stanovené lhůtě a současně usnesením podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu správní řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne ……

Důvodem žádosti o povolení výjimky je …………….. (popsat důvody žadatele). Žadatel k objasnění důvodů žádosti předložil rovněž …………. (např. určitou dokumentaci, podrobný popis, situační výkres apod.). Dále žadatel předložil stanovisko …………. (název dotčeného orgánu, kterého se věc týká), v němž tento orgán souhlasí s povolením požadované výjimky.

V tomto řízení stavební úřad považuje za účastníka řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu žadatele, který je jediným vlastníkem ….. (pozemku …., stavby ….). Povolením výjimky mohou být přímo dotčeni ve svých právech spoluvlastníci sousední stavby …….. (označení vč. identifikace nemovitosti) – ………………… (jména a příjmení), kteří v řízení mají postavení účastníků řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu. (var. Povolením výjimky nemohou být přímo dotčeny ve svých právech žádné další osoby.) ……………. (v obou případech objasnit proč)

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu oznámil zahájení řízení o povolení výjimky účastníkům řízení a poučil je o jejich právech v řízení. O zahájení řízení stavební úřad informoval rovněž dotčený orgán (pokud se předmět výjimky týká konkrétního zvláštního právního předpisu).

Při posuzování žádosti stavební úřad v řízení zejména zkoumal, zda jsou splněny podmínky, na které je možnost povolení výjimky v § 169 odst. 2 a 6 stavebního zákona vázána:

  • Výjimku z obecných požadavků na výstavbu lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, v daném případě se jedná o § 54

Nahrávám...
Nahrávám...