dnes je 23.2.2024

Input:

Vzory dokumentů řízení o výjimce

30.4.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.1
Vzory dokumentů řízení o výjimce

VZOR Č. 1 – ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stáhnout vzor

Obecní úřad .................
stavební úřad

.................. (ulice)

.................. (PSČ, obec)

V................................ dne ...............

Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU.

Žádám o povolení výjimky z požadavku § ... odst. ... písm. ... vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (pozn . – neuplatní se na území hlavního města Prahy),

(var. – bodu ... přílohy č. .. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)

(var.– § ... odst. ... písm. .... vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů – neuplatní se pro území hlavního města Prahy)

(var. – čl. ... odst. ... písm. ... vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů – platí pouze pro území hlavního města).

podle něhož musí být ................ (uvést citaci předmětného ustanovení).

Výše uvedenou výjimku žádám pro ........ [např. stavbu ................ (druh stavby) na pozemku č. parc. ....... v katastrálním území ............., v obci .............)].

Svou žádost odůvodňuji takto:

............... (uvést dostatečně podrobné zdůvodnění žádosti o výjimku).

Vzhledem k tomu, že předmět výjimky se dotýká zájmů chráněných zákonem č. ....... (číslo a název zvláštního předpisu), projednal jsem navrhované řešení s ............. (název dotčeného orgánu) a jeho stanovisko přikládám. (Pokud si žadatel není jist, zda jsou řešením podle výjimky dotčeny zvláštní předpisy, je vhodné se předem informovat na stavebním úřadu.)

K žádosti přikládám pro objasnění návrhu dokumentaci, z níž je zřejmé požadované řešení. [Pokud je to třeba, doplní se žádost dokumentací, která zobrazuje řešení podle výjimky (nemusí jít o projektovou dokumentaci), či jinými podklady.]

[Pokud mohou být řešením podle navržené výjimky dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva dalších osob, např. sousedů stavby, je třeba je uvést, tzn. plná jména a adresy.]

.................................................................

(podpis)

(jméno a příjmení nebo název)
(datum narození fyz. osoby nebo
IČ osoby právnické či fyzické podnikající
v oboru souvisejícím s předmětnou stavbou)
(adresa)

Přílohy:

– Dokumentace návrhu

– Stanovisko ...... (dotčeného orgánu)

– .............


VZOR Č. 2 – POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stáhnout vzor

ÚŘAD obce ..........................................................

odbor ........................................................................

..................................................................... (adresa)

tel.: ................, fax: ................, e-mail:.......................

Sp. zn. ....................

V ............. dne ................

ROZHODNUTÍ

Úřad obce .............., odbor ............, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. ... a § 169 odst. 4 (odst. 3 při rozhodování výjimce z obecných požadavků na využívání území pro územní řízení) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k žádosti ............... (jméno a příjmení nebo název, adresa a identifikace *) žadatele), podle § 169 odst. 2 stavebního zákona

povoluje výjimku

z ustanovení § ..... odst. ..... vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

(var. – bodu ... přílohy č. .. vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)

(var. – § ..., odst. ... písm. .... vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů)

(var. – čl. ... odst. ..., písm. ..... vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů)

pro stavbu ........... (název stavby) na pozemku č. parc. ...... v k.ú. .........., ........... (bližší určení místa), v ........... (obec).

Z požadavku citovaného ustanovení vyhlášky, který stanoví, že .............. (citace požadavku), se povoluje tato výjimka:

............. (popsat odchylné řešení)

ODŮVODNĚNÍ

Podáním žádosti ................ (jméno a příjmení nebo název) u Úřadu obce ..... dne .........., o povolení výjimky ze shora uvedeného ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.., o technických požadavcích na stavby (var. – viz výše), bylo zahájeno správní řízení. Odbor ..... Úřadu obce ....... je správním orgánem příslušným k rozhodování o výjimce z uvedené vyhlášky podle § 169 odst. 4 stavebního zákona, neboť je stavebním úřadem příslušným rozhodnout ve věci, pro niž se výjimka požaduje.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná (např. neobsahovala dostatečné odůvodnění pro povolení výjimky), stavební úřad žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyzval k doplnění ve stanovené lhůtě a současně usnesením podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu správní řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne ......

Důvodem žádosti o povolení výjimky je ................. (popsat důvody žadatele). Žadatel k objasnění důvodů žádosti předložil rovněž ............. (např. určitou dokumentaci, podrobný popis, situační výkres apod.). Dále žadatel předložil stanovisko ............. (název dotčeného orgánu, kterého se věc týká), v němž tento orgán souhlasí s povolením požadované výjimky.

V tomto řízení stavební úřad považuje za účastníka řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu žadatele, který je jediným vlastníkem ..... (pozemku ...., stavby ....). Povolením výjimky mohou být přímo dotčeni ve svých právech spoluvlastníci sousední stavby ........

Nahrávám...
Nahrávám...